Cutezătorii, 1988 (Anul 22, nr. 1-52)

1988-01-07 / nr. 1

La începutul anului 1988 să ne angajăm solemn că vom acţiona cu toată răspunderea, în spirit revoluţio­nar, in vederea înfăptuirii neabătute a planurilor şi programelor de dezvoltare continuă a patriei noastre, că vom face astfel incit în anul în care intrăm să obţinem cele mai bune rezultate din acest cincinal şi să asigu­răm înfăptuirea neabătută a obiectivelor strategice stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului. Fie ca noul an să aducă poporului român noi şi noi realizări in înaintarea fermă a patriei noastre pe calea societăţii socialiste multilateral dezvoltate, spre înaltele piscuri ale civilizaţiei comuniste! Cu încrederea deplină în justeţea politicii noastre interne şi internaţionale, în forţa partidului şi in capacitatea creatoare a întregii naţiuni, la începutul noului an vă urez, dragi compatrioţi, noi şi tot mai mari realizări în toate domeniile, multe satisfacţii în muncă şi viaţă, împlinirea tuturor năzuinţelor de mai bine, multă sănătate şi fericire! LA MULŢI ANI! Din MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de rado­oi televiziune, de TOVARĂŞUL nicolae ceauşescu în preajma Anului Nou TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, TOVARĂŞEI ELENA CEAUŞESCU, sentimentele de profundă dragoste şi recunoştinţă ale generaţiilor tinere, însoţite de fierbintea urare LA MULŢI ANI, PENTRU PROSPERITATEA PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE, PENTRU PACE ÎN ÎNTREAGA LUME! Tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, şi tovarăşei Elena Ceauşescu le-au fost adresate, în cadrul tradiţionalei sărbători a Pluguşorului, vibran­tele urări ale tinerei generaţii a ţării cu ocazia Anului Nou. Această emoţionantă manifes­tare desfăşurată marţi, 29 de­cembrie, în faţa sediului Comite­tului Central al partidului a pri­(Continuare în pag 4­5) Dragi tineri şi copii, Dragi tovarăşi şi prieteni, Aş dori, în primul rînd, să vă mulţumesc pentru urările ce ni le-aţi adresat, precum şi pentru urările adresate partidului şi po­porului nostru cu prilejul noului an. A devenit de mult, de foarte mult timp, un obicei ca la fie­care an nou poporul român să-şi ureze un an mai bun, cu rezultate mai bune în toate do­meniile de activitate. Şi, într-a­­devăr, se pare că din moşi-stră­­moşi această urare a îndemnat întotdeauna poporul nostru să-şi unească forţele şi să lupte pen­tru dezvoltarea sa, pentru for­marea naţiunii, pentru cucerirea independenţei şi făurirea statu­lui naţional unitar, iar în anii so­cialismului, pentru construcţia socialistă, pentru o viaţă mai bună, pentru pace şi colaborare internaţională. (Urate şi aplauze puternice; se scandează în­delung: „Ceauşescu—P.C.R.T. „Ceauşescu şi poporul!“). Se obişnuieşte să se facă şi bilanţul realizărilor anului pe care îl încheiem, în a­cest an am avut Conferinţa Naţională a par­tidului, toate organismele demo­craţiei muncitoreşti - revolu­ţionare, precum şi Marea Adunare Naţională au dezbătut pe larg activitatea poporului nostru — împlinirile, dar şi mi­nusurile — şi au stabilit obiecti­vele noi în vederea dezvoltării patriei noastre în cursul anului 1988, a înaintării României spre noi culmi de progres şi civiliza­ţie. Putem să fim mîndri că — la aniversarea a 40 de ani de la proclamarea Republicii — patria noastră se prezintă ca o ţară pu­ternică din punct de vedere eco­nomic, ca o ţară cu o politică internă de dezvoltare continuă a forţelor de producţie, de asigurare a celor mai bune con­diţii de muncă şi de viaţă pentru toţi cetăţenii Republicii Socialiste România. (Aplauze şi urate puternice; se scandează: „Ceauşescu şi poporul!“). Acum, în pragul noului an, putem spune că avem o per­spectivă minunată de dezvoltare a patriei noastre. Avem tot ce este necesar pentru ca anul 1988 să marcheze o dezvoltare puternică a forţelor de produc­ţie, a ştiinţei şi culturii, să asigure ridicarea în continuare a bunăstării materiale şi spirituale a poporului nostru. Să facem astfel încît anul 1988 să devină anul cu rezultatele cele mai bune din acest cincinal, asigu­­rînd astfel înfăptuirea neabătută a obiectivelor strategice stabilite de Congresul al Xlll-lea al parti­dului! (Uraje şi aplauze puter­nice, se scandează: „Ceauşescu —P.C.R.“, „Ceauşescu— tine­rii!“). La toate aceste măreţe înfăp­tuiri au adus — prin munca lor unită — o contribuţie importantă şi au avut un rol hotărîtor mun­citorii, ţăranii, intelectualii, între­

Next