Cutezătorii, 1988 (Anul 22, nr. 1-52)

1988-01-07 / nr. 1

gul nostru popor, lată de ce acum, în pragul noului an, pri­mele gînduri şi primele urări le adresez muncitorimii, clasei muncitoare, ţărănimii coopera­tiste, intelectualităţii, tuturor oa­menilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, întregului nos­tru popor. Le adresez tuturor cele mai calde felicitări şi urarea de noi şi noi împliniri în toate domeniile de activitate! (Urale şi aplauze puternice, prelungite, se scandează inde­­lung: „Ceauşescu şi poporul!“, „Ceauşescu — România!“, „Ceauşescu — tinerii!“). Tineretul patriei noastre, co­piii chiar, pionierii şi-au adus şi ei contribuţia deosebit de im­portantă — pe multe şantiere, în fabrici, în uzine, pe ogoare, în şcoli, în universităţi — la dezvol­tarea generală a ţării, precum şi la însuşirea celor mai noi cunoş­tinţe din toate domeniile de acti­vitate. De aceea, adresez tinere­tului, pionierilor, şoimilor patriei, tuturor copiilor din ţara noastră cele mai calde felicitări pentru întreaga lor activitate şi urarea de a obţine rezultate tot mai bune în toate domeniile, în viaţă, la învăţătură! (Urale şi aplauze puternice, se scandează în­delung: „Ceauşescu — tinerii!“). Întregului tineret, tuturor copi­ilor de pe băncile şcolilor le adresez urarea ca, în noul an, să obţină rezultate tot mai bune la învăţătură, în însuşirea celor mai noi cunoştinţe din tehnică, şti­inţă, cultură, din toate domeniile de activitate, de a face ca anul 1988 să fie, şi în domeniul învă­­ţămîntului, al ridicării nivelului de cultură şi de cunoştinţe al ti­neretului nostru, un an cu rezul­tate din cele mai bune! (Aplauze şi urale prelungite; se scandează îndelung: „Ceauşescu — tine­rii!“); înfăptuirea obiectivelor revo­luţiei tehnico-ştiinţifice, ale noii revoluţii agrare presupune însu­şirea celor mai noi cunoştinţe, pentru că numai aşa vom avea garanţia că patria noastră va fi întotdeauna la înălţimea noilor cuceriri ale ştiinţei din toate do­meniile. Numai pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale cunoaşterii în gene­ral vom asigura ridicarea României la un nivel tot mai înalt de dezvoltare economică şi socială! Iată de ce — subliniez încă o dată — dragi prieteni tineri şi copii, trebuie să faceţi totul pen­tru a vă însuşi cele mai noi şi mai nobile cunoştinţe din toate domeniile de activitate, să puteţi să serviţi patria, poporul, socia­lismul şi comunismul! (Aplauze şi urale puternice, prelungite, se scandează îndelung: „Ceauşescu — pace!“, „Ceauşescu — tinerii!“); întotdeauna, de Anul Nou, po­porul nostru a dorit — şi a urat — ca viitorul an să aducă noi împliniri în dezvoltarea prieteniei şi colaborării cu toate popoarele lumii, noi realizări pe linia­­păcii, a dezarmării, a făuririi unei lumi fără arme şi războaie. în 1987 am avut unele împliniri — sau, mai bine-zis — s-au făcut unii paşi, dar destul de mici în direcţia aceasta. Este totuşi un început bun, care demonstrează că forţele unite ale popoarelor de pretutindeni pot să asigure o politică nouă, o gîndire nouă în direcţia eliminării armelor nu­cleare, a dezarmării, a păcii, a prieteniei şi colaborării între toate naţiunile lumii. lată de ce, acum, in pragul noului an, să urăm poporului nostru să obţină, împreună cu alte popoare, noi şi noi rezul­tate în lupta pentru pace. Să se dezvolte prietenia şi colaborarea cu toate popoarele lumii, cu ti­neretul de pretutindeni, pentru că numai pe calea colaborării şi prieteniei se poate realiza o lume mai bună şi mai dreapta pe planeta noastră! (Aplauze pu­ternice, prelungite, se scan­dează îndelung: „Ceauşescu — pace!“). Dorim ca noul an, 1988 — încă tînăr, copil — să crească puternic şi să aducă noi şi noi victorii în realizarea dezarmării şi păcii. Să facem astfel încît, acţionînd uniţi, împreună cu toate popoarele lumii, să impu­nem noi acorduri de dezarmare, noi paşi, mai hotărîţi, în direcţia soluţionării conflictelor pe calea tratativelor, a renunţării cu desă­­vîrşire la forţă, la ameninţarea cu forţa, pentru a se pune capăt oricărui amestec în treburile interne ale altor state. Poporul nostru, acţionînd pentru dezvoltarea patriei sale, este hotărît să facă totul pentru a-şi aduce contribuţia activă la victoria năzuinţelor vitale ale în­tregii omeniri — de pace şi cola­borare! Vrem ca toţi copiii ţării noas­tre, copiii întregii lumi, să crească fără grija că vor putea cădea pradă bombelor nucleare sau a altor arme ucigătoare. Vrem să asigurăm copiilor, tine­retului, inclusiv generaţiei actu­ale, o lume mai bună, mai dreaptă, de pace şi colaborare! (Aplauze puternice, prelungite, se scandează îndelung: „Ceauşescu — pace!", „Ceauşescu, România — stima noastră şi mîndria!“). încă o dată, dragi tovarăşi şi prieteni, dragi tineri şi copii, va mulţumesc pentru urările adre­sate şi vă doresc cele mai bune împliniri! Să creşteţi mari, voi­nici, să fiţi întotdeauna gata pentru a servi poporul, patria, cauza socialismului şi comunis­mului, cauza păcii! Multă fericire şi sănătate! La mulţi ani! (Aplauze şi urale puternice, pre­lungite, se scandează îndelung: Ceauşescu — P.C.R.!“, „Ceauşescu şi poporul!“, „Ceauşescu — tinerii!“, „Ceauşescu — pace!“. Răsună puternic urarea „Ceauşescu — La mulţi ani!“. într-o atmosferă entuziastă, de puternică însufle­ţire tinerească, se aclamă şi se ovaţionează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pen­tru Republica Socialistă România, pentru secretarul ge­neral al partidului, preşedintele ţării, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU). CUVINTAREA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU 4

Next