Cuvântul Poporului, 1924 (Anul 6, nr. 2-51)

1924-01-13 / nr. 2

An. vi. Duminecă Yî, lâ’iru­rie 1924 L __/_____________________Nr. 2 foaie Săptămânală.­­ apare dumineca. REDACŢIA Şl ADMINISTRAŢIA Sibiiu, Str. Regina Maria 1. Redactor responsabil: El. Mâgeanu "anunţuri şi INSE R­ŢIU N I se primesc la biroul administraţiei noastre. UN RÂND CU LITERE MĂRUNTE : Prima oară — — — 4 Lei A doua şi a treia oară 3 Lei Orice corespondenţă si se trimită la adresa «CUVÂNTUL POPORULUI», Sibilu Str. Regina Maria 1. a­bo­nament a. Pe un a — — — — — — - !*o Lei de o jumătate — — _ _ — 1 » He trei ani — a „ fu Amelia pe an — t.o . An not«,» căzut şi ultima filă din calen­­d­aru anului 1923, care, alături de cei? mai mulţi ani t­eciiuji, — a adâugat încă o verig­isfte bu­şi fapte rele la răvaşul/istoriei /cum un an câte n­­uie/di n’am legat noi de 1923 şi pti planuri n’a­ ţesut pe necunopbta pânza a viitorului. El însă şi-a urrrfa­ călea des­tiniuui, prinzând în cfurSUT .măcinării lui ia tur ale doar unei visuri de-ale noi stre. Pe cele mai robite le_a lăsat 1 i departe la răs,,i nf 1 așteptării, 3 a să se sinchiseaţi.a ie c-ie. A. -~fÎ ■ O', t pr :a]nl8 si ’tri vrea ca ace.-ri alături de noi, ic a li 'irum. 0 scurtă repriuire a treme ceri asup'a celor întâmplate în a ,anului expirai, «.njir dacă în 3 ltă reprimire a ' no® ră vom fi r : constatam ca iu t urii - * ar fi ! mai bine dac,o,conducătorii sonstii de ehe . »a lor. o politică an 6­­923 ne-a pas­­icelaș siste­m:• necesitate în ■i. de furii i tf: ar ne, de goană­­ situaţii nemer,%te şi de capa­­iu,­­ nemuncite, o 1 i t i c a i :o£l ceiace trebuia sit i*i, munca dezinteresată a iutu­ttfru bicele şi prosperarea ta­ i ' mai mulţi şi-au făcut din po- 1 S meserie rentabila prin care ■âaatmt familia şi neamurile, S’­­ tuşii întreprinderile, băncile s ,ni­, au cocoiat in posturi răspundere politicisni semi­ți A ș analfabeți, în vreme ce du­­prea a mizeria se întindea tot mai­­ dela colţ la altul al ■ k­!^ ■ Ik~ mnadr istrație deasemenea /’* încuib politicianismul cel mai I revoltător. Poporul a fost adus de orga­nele administrative la diferite mani­festaţii ornamentale, încât ordi­nele nesocotite s’au întăpânit şi a­­sipra credinţei cetăţenilor, caii nu mai au dreptul a dispui, o de pâre­­f­île Iov, fără sa sufere ur­mările răz­bunărilor. In şcoala tronează împărăţia ’ foamei. Dascalî supţi di muncă şi a­nii meninţaţi de ftizie (oftică) se cas­­nesc sa biruiască revolta stomacului gol, spre a putea răspândi lumina culturii în sufletele fragede şi pra­­plapânde ale copilaşilor. Salarul nu le ajunge nici pen­tru cărţile de pedagogie de care au nevoie în cursul anului. In biserica la fel ca în şcoa­la. Preoţi plătiţi cu 500 lei lunar, azi sunt avizaţi la cerşetorie. E grozav să vezi pe cel mai chiemat sa lupte contra materialismului cum mizeria îl sileşte sa primiasca chiar şi banul săracului pentru servicii de credinţă. Scumpetea şi lipsa de nume­rar merg mână în mâna spre suişuri d Sbuite. Consumatorul acuză pe ■ •. .£ . ii-,' '. I i-'-'iiT v. - . j■ 1 . . ..r,3e franţuzeşti fârâ şa­­ ponta şi ei italia îa valuta ţări­­i cu mai puţine garanţii decât ţara noastră. Cămătăria cea mai pronunţată care scumpeşte îngrozitor viaţa, azi e patronata de oamenii regimului şi e practicata fara scrupul de indivizi cari la orice pas te isbesc în cap cu principii de morală de cinste și de umanitarism. Azi o marfa de un leu se vinde cu doi lei fiindcu 35 si 40 la suta la câmatarul care speculează banul stând pe scaun, 15 sau 20% angrosistul, 25 sau 30% micul negustor care împarte marfa consumatorului. Băncile înfiin­ţate pentru ajutorarea mulţimei, azi sunt şoricei neputincioşi în ghiarele pisicii­ care e Banca Naţionala. Înlăturarea tuturor relelor care bântue ţara noasta nu se poate face decât de toţi cei buni, capacităţi, cu­noscători ai durerilor mulţimii şi băr­baţi desinteresaţi. Exclusivismul partidului dela pu­tere ne va duce şi pe mai departe la râu, certele dintre fraţi" se vor pro­s--.ufi. -Mei-it.viyer-Jj»e*‘nr»le ne vor \ \ ■..) • U i'udl III Dacă anul 1924 ne va aduce pe toţi cei buni la cârm­a, daca vom putea face ca tirania de partid sa dispară, daca fiecare provincie îşi va avea adevăraţii ei reprezentanţi la con­ducere, atunci putem spune că acest an va fi anul binecuvântat de toată suflarea românească. Par­te­nie Navrca In pragul noului an. Asistăm la îngroparea unui an. Am îngropat până astăzi, unii mai mulţi, alţii m­ai puţini şi nu ştim câţi mai avem de îngropat încă de acum înainte. La aceasta îngropare trebue sa ne dam seama de toata activitatea noastră din anul trecut, sa ne cumpă­nim cu o judecata dreapta toate fap­tele noastre ori­cât de mici ar fi ele, şi sa ne cercetăm pre noi înşine sa vedem, daca n­e-am menţinut la locul nostru ca oameni, ca creştini şi ca adevăraţi slujitori ai ţârii şi neamului, ai binelui şi adevărului de­opotriva. E viaţa noastră pământeasca foarte scurta, cu toate acestea avem nenumărate ocazii sa ne arătam ceace ştim, ceace avem şi ceace suntem. Şi dacă în trecut am fost copleşiţi fie pacate, de fel şi fel de scăderi, şi de­ ispita faptelor înjositoare pen...a om, astăzi trebue sa pori­­m la lupta vieţii curaţi, senini şi cu inimile des­chise, pentru că aceasta este menirea noastră aici pe pământ. Apucaturile de fariseu nemernicia şi toate scăderile omeneşti, daca ne ridica pentru un moment la supra­­faţă, ne vor împinge cu atât mai mult în noroiul decadenţii morale. Aceasta decadenţă cere dureri şi lacrimi, pe cari daca nu le vom suferi noi, le vor suferi cu siguranţă urmaşii noştri!. Şi atunci când urmaşilor le pu­tem asigura o viaţa mai uşoara şi liniştita, de ce n'am face-o , de ce nu ne-am trudi ca sa-i silim pe urmaşi sa-şi amintească cu sfinţenie de noi, atunci când noi râtânim’prin alte luni necunoscute şi neînchipuite de minte omeneasca ? In pragul noului an sa ne des­­bracam de haina avută, să îmbracam­ o alta haină curata şi sa păşim curaţi la gând şi suflet, pentru a începe o nouă lupta de viaţa, o noua munca cât mai rodnica.

Next

/
Thumbnails
Contents