Cuvântul Poporului, 1933 (Anul 15, nr. 1-35)

1933-01-01 / nr. 1

Abonamentul : Pe un an — — — — — — Lei 1 60 — Pe o jumătate an — — — — » 80‘— Pe trei luni — — — — — „ 40 — Pentru Bănci şi Instituţii de stat „ 500­—( REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA SIBIU, Str. Pintenului 1. (la Libr. Săteanului) PREŢUL UNUI EXEMPLAR LEI 3.­* Număr jubilar And XV Dumineci 1 Ianuarie 1933. Nr. 1 Organ al Partidului' oa0 ^o6­.-«grav ANUNŢURI ŞI INSERAŢIUNI se primesc la biroul administraţiei noastre Rândul m/m Lei 5'50‘— în text Lei 3*50‘ Dup 15 ani... sau mai bine zis după 14, fiindcă suntem doar la începutul anului al 15-lea, ne întâlnim cu mulţi dintre cetitorii şi colaboratorii noştrii dintâi şi aproape că nu ne mai cunoaştem. Cu argint mai din belşug în pletele noastre, cu necazuri mai grele cari apasă pe umerii noştri gârboviţi de grijile zilelor amare pe cari le trăim, dar cu o experienţă mai mare a vieţii. Acum 15 ani!... Sufletele noastre nu încăpeau în cutiuţa lor de lut şi sburdau de fericirea unirii neamule românesc dela Nistru până la Tisa. Acum cinspre­­zece ani energia tinereţii noastre ne împrietenia mai tare şi puterea de muncă era cu mult mai mare. Un deceniu şi jumătate s-a scurs pe sco­cul vieţii. In acest timp multe zile amare şi pline de griji s‘au oprit în drumul vieţii noastre şi nu­mai cu elanul nostru tineresc te-am putut în­frunta. Acum în pragul celui al 15-lea an stăm şi noi la acest popas şi ne aruncăm privirile spre trecut. Doamne, da multe s‘a mai putut strecura pe alina vieţii în aceşti 15 ani , împreună cu prietenul meu Petrea Dască­lul am pus gând de viaţă acum 15 ani acestei foi. Cu sufletele noastre tinere în însufleţirea noastră prognosticam cea mai senină viaţă aces­tei foi, însă copiii de noi I Amar ne-am înşelat. După vre­un an de zile fratele Petrea Dascălul, care era redactor responsabil al gazetei pe aceea vreme a pus armele jos, rămânând doar subsem­natul cu toate greutăţile. Şi... înainte prin besna viitorului, prin nesiguranţa zilei de mâne, fără me­rinde, fără­ ocrotire materială. Greutăţile ce le-am întâmpinat în acest timp au fost atât de mari şi de grele, că numai nădejdea în triumful cauzei noastre şi credinţa în Dumnezeu ne-a ajutat să răzbatem prin multele greutăţi ale timpurilor tre­cute. Cu nădejdea în Dumnezeu am străbătut până acuma drumul de un deceniu şi jumătate, putem zice cel mai greu. Sărbătorirea unui sfert de secol de la înfiinţare cu aceleaşi credinţe şi vechi nădejdi de mai bine, o aşteptăm. D1. Măgeanu Scrisoare deschisă Dl IULIU MANEI Bucureşti cătră Ministru preşedinte Aveţi cunoştinţă, Domnule Preşedinte, de incalificabila cam­panie de insulte şi calomnii, des­­lănţuită contra subsemnatului prin declaraţiunile rostite dela tribuna Camerei Deputaţilor, în Decem­vrie 1927, de că­ră fostul meu succesor la Ministerul Sănătăţii şî Ocrotirilor Sociale, Ion In­­culeţ. Camera a instituit atunci o Comisiune de anchetă pentru cer­cetarea actelor privitoare la co­manda materialului sanitar din Germania în contul despăgubirilor de răsboiu. In sensul dispoziţiu­­nilor categorice din legea dela 2 Maiu 1879 această Comisiune avea datoria să prezinte raportul în termen de 10 zile sau cel mai târziu în cursul aceleiaşi sesiuni, în care s’a votat hotărârea pri­­viitoare la ancheta parlamentară. Cu toate că subsemnatul am făcut nenumărate intervenţiuni pe lângă toţi factorii în drept, cerând stăruitor accelerarea anchetei şi lămurirea deplină a chestiunii, cu toate că am obţinut în repetate rânduri asigurări formale,da că dis­poziţiile legii menţionate şi ale art. 98 din Constituţia 1923 se vor aplica fără întârziere,­­ până­­ în timpul de faţă toate interven­­ţiunile făcute direct sau indirect şi toate asigurările date au rămas fără nici un efect. Răposatul Vin­­tilă Brătianu, deşi s-a angajat formal în ziua de 24 Ianuarie 1928, să accelereze ancheta, deşi mi-a promis categoric la 1 Iunie 1928, că va dispune să se pre­zinte raportul comisiunii în sesi­unea extraordinară din vara a­­celui an, a părăsit guvernul fără a-şi fi împlinit obligaţiile, pe care Dr. Ioan Lupaş, Prof Universitar, Cluj,

Next

/
Thumbnails
Contents