Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 2. kötet

E - EREDÉS - EREDET - EREDETI - EREDETILEG - EREDETISÉG - EREDMÉNY - EREDMÉNYDÚS - EREDMÉNYĚZ - EREDMÉNYTELEN - EREDŐ, (1) - EREDŐ, (2) - EREDVÉNY - ~ERĚG - EREGEL - EREGÉL - ERĚGET - ERĚGETÉS - EREJEDZÉS - EREJEDZIK - EREK, (1) - EREK, (2) - EREKLYE - EREKLYETARTÓ - EREKLYETOK - ERELEM - ERÉLY

381 EREDÉS—EREDŐ ERED­MÉNY—ERÉL­Y 382 EREDÉS, (er­ed­és) fn. tt. eredés-t, tb. — ék. 1) Valaminek ér gyanánt kifolyása. 2) Származás, keletkezés. V. ö. ERED. Pannoni tö-eredés (Horv. E.) EREDET, (er­ed­et) fn. tt. eredet-ét. 1) Vala­minek keletkezete, támadata, kezdete. Ez a dolog ere­dete. Gonosz eredetnek gonosz a vége. (Km.) 2) Szár­mazat. Magyarok eredete. V. ö. ERED, és ERE­DETI. EREDETI, (er­ed­et­i) mn. tt. eredeti-t, tb. n ek. Ami az első forrásból ered , származik , ami nem más vagy mások közbejártával, vagy példájára, hanem közvetlenül saját magunkból van merítve. Ere­deti gondolat, mely saját elménk szüleménye. Eredeti szinmtt. Eredeti költemények. Eredeti nyelv, mely nem más elemeiből vagy romjaiból készült. Eredeti festés (nem másolat). Eredeti aláirás (az aláirónak tulajdon kezeirása). Eredeti oklevél. Eredeti ember, kinek sa­játságos, és másokat épen nem követő cselekvésmód­ja , szokásai vannak. Használják főnév gyanánt is. A másolatot öszvehasonlítani az eredetivel. Ezen má­solat az eredetivel mindenben megegyezik. EREDETILEG, (er-ed-et-i-leg) ih. Eredeténél fogva, eredetére nézve. EREDETISÉG, (er­ed­et­i-ség) m­. tt. eredeti­ség­ét. 1) Tulajdonság, melynél fogva valami nem utánzás, vagy mások követése, majmolása által szár­mazott , hanem első forrásból, a cselekvőnek önere­jéből vette kezdetét, származását. Gondolat, költe­mény eredetisége. Oklevél, festemény eredetisége. 2) A cselekvési, társalgási módnak sajátossága, tiszta egye­disége , mely a köz cselekvési és társalgási módtól egészen elüt. Ezen ember tetteiben és beszédében sok eredetiség van. EREDMÉNY, (er­ ed­mény) m­. tt. eredmény­ t, tb. —ék. Ami valamely vizsgálat, megtekintés, kuta­tás , számítás stb. után ered, elétűnik , ami mintegy kifoly valamiből. Ezen könyv hosszas, és mély gondol­kozás eredménye. Két oklevél lett kutatásaim eredmé­nye. Fáradságomnak nem lett semmi eredménye. Szé­lesebb ért, minden , ami valamiből ered, következik. Íme, ez az eredménye könnyelműségednek. EREDMÉNYDÚS, (eredmény-dús) ész. mn. Aminek nagy sikere, sok következménye van. Ered­ménydús kutatások. EREDMÉNYEZ, (er­ed-mény-ez) áth. m. ered­ményez-tem, —tél, —étt. Valamiben bizonyos ered­ményt szül. Jól fölszerelt gazdaság aránylag több jö­vedelmet eredményez. EREDMÉNYTELEN, (er­ed­ményte­len) mn. tt. eredménytelen-t, tb. k ék. Eredmény nélküli, a­mi­nek semmi eredménye. Mint igehatározó : eredmény­telenül, eredmény nélkül. EREDŐ, (1), (er­ed­ő) mn. tt. eredő-t. Ami ered, származik. EREDŐ, (2), (1. fönebb) fn. tt. eredő-t. Elmenő, útra készülés. Már régen eredőben van. Régóta fújja az eredőt. Élnek vele Balaton vidékén. EREDVÉNY, (er­ed-vény) fn. lásd : ERED­MÉNY. — EREG, (er­ ég) ész. képző, aprózva gyakori­tó értelemmel: bizs-erég, did-erég. Az elsőt is ejthetni zárt e-vel : er-ég. EREGEL, (er-eg-el) önh. m. eregel-t. 1) Lassan mendegél, folydogáló ér módjára előbb-előbb halad. Székely szó. 2) Csoportosan mendegél. Eregetnek a juhok. EREGEL, 1. EREGEL. EREGET, (er-é-get v. er-eg-et) áth. m. ereget­tem, — tél, —étt, par, eregess. 1) Egymás után folyat, ér gyanánt elfolyni készt, enged. Elereget. Zúgó ál­­tal rétre eregetni a vizet. Korsókba eregetni a bort. 2) Egymás után menni hagy, bocsát. Vége a háborúnak, eregetik a katonákat. Istállóból eregetik a lovakat, ök­röket. Eregetni a foglyokat. Haza eregetni az iskolás fiúkat. 3) Küldözget, bocsátgat. Kémeket eregetni az ellenség földére. „Im tisztulni látom az eget, S rám a nap szép sugárt ereget." Kazinczy F. Öszvetételek : Beeregetni a vizet a csatornába. Elere­getni az apró halakat. Kieregetni a borjúkat a mezőre. Leeregetni a pótlásról a zsákokat. Leeregetni a hegy­ről a fákat. Leeregetni a borokat a pinczébe. ERÉGETÉS, (er-é-get-és) fn. tt. erégetés-t, tb. f­ék. Cselekvés , mely által valamit vagy valakiket eregetünk. V. ö. ERÉGET. EREJEDZÉS, (er-ej-ed-z-és) fn. 1. ERJEDZÉS. EREJEDZIK, (er-ej-ed-z-ik) k. 1. ERJEDZIK. EREK, (1), (er-ek) fn. tt. erek-ét. Födött folyo­só, tornácz, eresz, erkély. L. ERKÉLY. EREK, (2), puszta Szala megyében; ALSÓ —, FELSŐ—, puszták Pest megyében ; helyr. Erek-én, —re, —röl. « EREKLYE, (latin : reliquiae-ből kölcsönzött) m­. tt. ereklyét. Tulajd. és kereszt, kat. ért. a szentek maradványa, pl. csontok , vagy egész tagok , testré­szek. Szélesebb ért. a szentek által viselt ruhadara­bok. Ereklyéket gyűjteni. Ereklyéket tiszteletben tarta­ni. Szentek ereklyéi. Alkalmazott ért. emlék, mely tisz­teletben tartatik. EREKLYETARTÓ, (ereklye-tartó) ösz. fn. 1. EREKLYETOK. EREKLYETOK, (ereklye-tok) ösz. fn. Tok, melyben ereklye vagy ereklyék tartatnak. Ily erek­lyetokok láthatók az oltárokon. ERELEM, (er-elem) ösz. fn. Eredeti elem, mely­ből a testek öszveállottak (Urstoff). Jobban : őselem. ERÉLY, (er­ély, erő szótól) mn. tt. erély­t, tb. kék. Jeles tulajdonság, melynél fogva valaki szelle­mi erőt fejt ki tettei által, midőn nem gyáván, nem hanyagul, nem félénken, hanem bátran, s működőleg viseli magát. Különösen, főnöki , elöljárói, hatósági tulajdonság, mely a nyilvános igazgatást minden ne-

Next