Délmagyarország, 1999. augusztus (89. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-11 / 186. szám

1 szerda, 1999. Aug. 11. Vég, ufók, Lajcsi A­zt mondta az egyik ismerősöm tegnap, a nap­­fogyatkozásos plakátot tanulmányozva a Szé­chenyi téren, hogy a délutáni programokat már nem érdemes elolvasni, mert úgyis jön a világvé­­gé­ Ez persze hülyeség, ő is tudja, de azért jót rö­högtünk azon, hogy ha tényleg bekövetkezik a­z úgy pusztulás, lemaradunk Lagzi Lajcsiról. Mindörökre. Ismerősöm hozzátette, hogy talán a fogyókúrát is fel kellene függesztenie, mert léte utolsó pillanatát megkeseríti majd a gondolat, ”így teljesen feleslegesen aszalta magát salátale­­velekkel, hogy jól nézzen ki az augusztus végi nyaraláson. Na ja, mondtam, én sokkal előrelá­­tóbb voltam, még július végén megnéztem néhány Mynn híres festményt, romot, miegyebet, melyek átása nélkül, ugye, nem halhat meg nyugodtan az ember. Ismerősöm ezt merő sznobizmusnak ti­tulálta és rémes képmutatásnak, és kijelentette, hogy szerinte inkább a testi élvezeteket kell haj­szolni, ha tudjuk, hogy a napjaink meg vannak számlálva. Ezen teljesen felesleges vitatkozni né­hány órával a vég előtt, mondtam én. Különben is, sokkal valószínűbb, hogy a nagy bumm 2000- en jön, és nem most. Napfogyatkozás előfordult­­ tár máskor is, sötétség is volt már nálunk délben, mégsem ért véget a világ. Inkább foglalkozzunk azzal, mi van, ha nem a pusztulás jön, csak az a fúk. Mert ugye, ez a másik lehetséges verzió, éltévé, hogy az ufóknak van dramaturgiai érzé­­ük, tette hozzá az ismerősöm. Mert ha nincs, mi­­ért jönnének éppen a napfogyatkozás idején? Sö­­tét, az van minden éjszaka, ráadásul olyankor nem­ kémleli a fél világ az eget. Ha lopva akarnak megszállni minket, biztos nem ezt a két és fél per­­cet választják. Se világvég, se ufók, semmi extra, kérdeztem én? (Csalódottan.) Dehogynem, mond­­ta az ismerősöm. (Nyugtatólag.) Végre valami nem a fővárosban történik. Meg aztán jön a Laj­csi is. Keczer Gabriella Vtv-terasz A Fesztivál-terasz ma esti trendi t­­egei lesznek: Kútvölgyi is a!Z­sébet és Fekete Gizi. A hétvégi motoros gyorsulási v­erseny főszervezője stíluso­s­an Paripán érkezik, nem L8* mint Apró Ferenc hely­­i­ Pénész, aki inkább a múlt feit kóstolgatja képeslapo­­­­n keresztül. Szó lesz ter­metesen a napfogyatko N egy másfajta szem­en vizsgálva a jelensé­­majd egy frissen nyílt űrkutatásról szóló kiállítás képeit láthatják. Végezetül egy könyvújdonság kapcsán beszélget a szerzővel a két műsorvezető - Kisistók Tí­mea és Vida Pál - az emberi hülyeségről. Az adás kezdési időpontja este 10 óra j! • A Szegedre látogatók és a napfogyatkozás Van, aki várja, van, aki nem A napfogyatkozásnak is a sajtó az oka, az újság­írók találták ki, hogy ne legyen uborkaszezon. Ezt ugyan nem mondta senki a Kárász utcán és környé­kén, ahol tegnap arról kérdezgettem a szembejö­vőket, mit jelent számukra a napfogyatkozás - de azért többen utaltak arra: a ritka égi tünemény jelen­tősége szerintük rendesen „föl lett fújva". Mások vi­szont nagy érdeklődéssel tekintenek a várható ese­mény elé, amelyet ma fog­nak látni életükben el­őször s egyszersmind utol­jára. Mellesleg az is kiderült: függetlenül attól, hogy Szeged sétálóutcáján kevés az idegen szó, nagyon sok a máshonnan e városba érkező. A békéscsabai Tóth Angeli­ka, és a gyulai Tulkán Edit itt nyaralnak, Szegeden. - Vagy a Vadasparkban nézzük meg a napfogyatkozást, vagy a Szé­chenyi téren - mondták, egy korzó­padon üldögélve­­, egyébként nem kifejezetten a napfogyatkozás miatt érkez­tünk ide.­­ Angelika szerint egyébként a média túlságosan sokat foglalkozik a napfogyat­kozással a jelentőségéhez ké­pest, a speciális szemüvegek gyártóinak pedig egyenesen „bomba üzlet” ez az egész. - Engem nem fog meg különö­sebben a napfogyatkozás, bár biztosan érdekes lesz - tette hozzá Angelika. Edit pedig el­mondta: őt nem is annyira ma­ga az égi jelenség foglalkoztat­ja, mint inkább az, hogy mi­ként reagálnak a sötétségre az emberek. Dénes Erika s Marsóczki Márta ugyancsak barátnők, Erika orosházi, Márta debrece­ni. Ők azért jobb véleménnyel vannak a napfogyatkozásról. - Mindenképpen megnézzük - mondják. Különösen fölvilla­nyozza őket: a fogyatkozás ide­jére egyszersmind csillaghullás is várható. Ildikó és Boglárka egy olyan üzletben dolgozik eladóként, amely többek között speciális napvédő szemüveget is árusít. A napfogyatkozás idején, dél­ben, éppen ebédszünetüket töl­tik, s a bolt által forgalmazott, a sugárbiológiai intézet bevizs­gálta szemüveggel fölszerelve mennek le a Tisza-partra, tanul­mányozni a jelenséget. A szegedi Kalapács Réka Belgiumban dolgozik. - Min­denképpen hazautaztam volna vakációzni, de a napfogyatko­zás miatt meghosszabbítottam szabadságomat - mondja, Joe nevű, amerikai barátjával együtt üldögélve a Széchenyi tér füvén. - Számomra nagyon különleges esemény lesz - teszi hozzá Réka -, életemben az el­ső, és valószínűleg az utolsó. Bár ki tudja. Nyolcvankét év múlva lesz a következő, hátha megérem azt is. Farkas Csaba Dr. Greguss Pál a vadasparkban, a különleges optikai műszer videokamerájával. (Fotó: Miskolczi Róbert) A tudományért A szegedi csillagvizsgálóban és a vadasparkban egyaránt készülnek a napfogyatkozásra. Az itt folyó vizsgálatok nem a nagyközönségnek szólnak, hanem a tudományt szolgálják. A csillagvizsgálóban - mint dr. Szatmáry Károly csillagásztól megtudtuk - teg­nap napkivetítő ernyőt szereltek föl, ezen jelenik meg a Nap képe. Lehetővé tették a fogyatkozás meg­örökítését fényképezőgéppel, videokamerával is. A vadasparkban olyan optikával ellátott műszert állí­tottak föl tegnap, mely 360 fokos szögben „látja” a történteket, s teszi lehetővé az állatok viselkedésének megfigyelését. Dr. Gősi Gábor igazgató elmondta: a műszer dr. Greguss Pál találmánya - egy NASA- műhold is tartalmaz ilyet -, és ma a füvészkertben is fölszerelnek hasonlót. F. Cs. Fesztiválnyár 7 Avulón plakátját a 70- . bekben az ország is­ Az Illés zenekar és M­ar*c* Zsuzsa lemezborítóit is­­ tervezte. A Hóc­ hóc ^­ona és más gyermek d> rs ® skönyvek illusztráció­iér­t­t* ismerősként köszön­ U* vissza. Alkotójuk, ^kszm­an Wanda grafi­l ® v ® sz nemr ® 9,l>en a i^mgrafikai alkotótá­rsba, Szegedre látoga­t Tavaly jelent meg egy könyved, aminek mottója egy Picasso idézet: „Az Is­­­ ef­­­en is csak egy másik mű­­vész. Kitalálta a zsiráfot, az elefántot és a macskát. Nincs igazi stílusa. Megpró­­bál ezt-azt kitalálni.” Rád is Ölének ezek a sorok?­­ Azt hittem, elájulok, ami­ ez az idézet a kezembe ke­pi.Tudniillik mindig ettől ^trődtem, hogy csak próbál­om, próbálkozom, és egy­­j sem éreztem azt a munkám hogy kész: eladhatom a az ecsetet, mert megcsi­­am, amit akartam. Igazi­­ igazolás volt számomra, Picasso is le merte azt ír­­, neki is vannak hasonló­­jai. ® Pedig volt egy rendkívül sikeres időszakod, amikor az utcán lépten-nyomon a fiat.V h • Kitaposott ösvény helyett új utak A sors nem játékszer­ te munkád köszönt vissza a reklámokon, moziplakáto­kon, nagyon sok gyerek­könyvet illusztráltál, lemez­borítókat terveztél. Akkor is benned volt ez az elégedet­lenség? - Nem, dehogy! Azt csinál­tam akkor, amit akartam, amire készültem. Ez volt húszéves koromtól a huszonöt éven ke­resztül tartó ideális állapot. Rengeteg megrendelésem volt, mindennap mást csinálhattam. És éppen ez a változatosság volt benne a jó, mert nem ful­ladtam bele egyik munkámba se. • Hanglemezborító-terve­­zés kapcsán találkoztál a korszak egyik jellemző egyéniségével, Bródy Já­nossal, akihez legendás nagy szerelem is fűzött. Be­szélgethetünk erről az idő­szakról is?­­ Hogyne beszélhetnénk, hi­szen Bródy mind a mai napig része maradt életemnek. Mind­ketten egyetemisták voltunk. Bródy akkor végzett a műszaki egyetemen, én pedig még csak 19 éves voltam az Iparművé­szeim. A dalait hallgatva ugye hihetetlen, hogy műszaki em­ber, főleg, ha még azt is eláru­lom, hogy felvételi nélkül ke­rült be oda, mert országos ver­senyt nyert matematikából. Két évvel idősebb nálam, mégis sokkal érettebbnek tűnt. Mellet­te bekerültem egy másik világ­ba, ami persze bennem összeüt­közésekkel is párosult. Én, a képzőművész egyedül, a műte­remben csendben érleltem a dolgaimat, ő meg, a popzenész csak annyit csinált a gitárján, hogy „daing”, és egy stadionnyi ember őrült meg érte. j akkor gondolkodtam el azon, hogy mennyire másként működnek dolgok, de ebből tanultam meg, hogy nem csak képzőművészet­ből áll a világ, a művészetek kölcsönhatásban vannak egy­mással.­­ A sikeres indulás után egy hosszú csend követke­zett, majd nemrég egy egé­szen új stílussal jelentkeztél. - Attól kezdve, hogy a szá­mítógép tervezte reklámgrafika bekerült a stúdiókba, számomra megszűntek a megrendelések. Nem maradtam mégsem munka nélkül, mert két-három havonta nyílnak kiállításaim. Az a fajta művész vagyok, aki kétszer nem mutatja meg ugyanazt az anyagot. Most is egy új soroza­ton dolgozom, amelynek témá­ja az ember, az emberi gondolat az univerzumról, még akkor is, ha ezekre a kérdésekre csak tippjeim lehetnek, és nem konkrét válaszok. A másik új­donság, hogy néhány évvel ez­előtt a Sárospataki Kerámia Manufaktúrában felfedeztem a samott téglát, amit a keramiku­sok már a szemétdombra vetet­tek. Én kihalásztam és most fe­kete földfestékkel rajzolom rá képeimet. Új kihívás még szá­momra a kézzel merített papír. Hattyú, fácán és még ki tudja milyen madarak kihullott tollát metszem be, azzal rajzolok rá. Itt nem lehet finomkodni, mert ezek a tollak öntörvényűek. Ha a vonalvezetésnél elkezd a toll fröcskölni, akkor az úgy ma­rad. J. Mező Éva Szyksznian Wanda: Természetemnek része a változatosság. (Fotó: Miskolczi Róbert) 1999. júl. 3.-aug. 21. programok Ma • Napfogyatkozás: a Szegedi Vadasparkban az állatok, az újszegedi füvészkertben a nö­vények viselkedését kísérhetik figyelemmel az érdeklődők. • A Petro Szállóban 10 órától Napfogyatkozás parti: város­nézés, táncbemutató, ebéd, tombola. • A Forrás Hotelben „Napva­rázslat” program keretében kerti parti és a KFT zenekar ad koncertet. • A Hajóskert Szabadidő Központban 10 órától Fogyó Nap Fesztivál, 16 órától a PRT együttes ad koncertet. • Szegedi Szabadtéri Játékok: a Dóm téren 20.30 órától „Mu­sical éjszakák” címmel musi­calsztárok lépnek fel. • Közéleti Kávéház 18 órakor a Dugonics téren: Kövi Sza­bolcs fuvolaművésszel új CD lemeze kapcsán Pleskonics András beszélget. Állandó rendezvények • A Móra Ferenc Múzeumban Móra Ferenc emlékkiállítás, „Szegedi Kincskeresők” mati­nétörténeti kiállítás, Ohio és környéke képzőművészetének bemutatója, Lucs Ferenc kép­­gyűjteménye, patikatörténeti, természettudományos, régésze­ti, magyar szobrászati és nép­rajzi kiállítás, Móra-emlékszo­­ba és a múzeum törzsanyaga látható. A Kass Galériában Kass János grafikusművész al­kotásai, Vasco Ascolini „Ver­sailles” című fotókiállítása. A Fekete-házban: A rendszervál­tás miniszterelnöke (Antall Pé­ter fotói Antall Józsefről), Hu­szárok, Csongrád és Csanád megyék társadalma 1867-1945 és Buday György grafikusmű­vész élete és munkássága című kiállítások. Varga Mátyás szín­háztörténeti kiállítása a Bécsi körút 11/A szám alatt található. • A Juhász Gyula Művelődési Házban a népi díszítőművésze­ti szakkör kiállítása. • A Móra Ferenc Múzeum Hor­váth Mihály utcai képtárában: XXX. Szegedi Nyári Tárlat. • A Somogyi-könyvtárban: „Bábeli nyelvzavar” kiállítás a könyvtár egzotikus nyelvű régi könyveiből. • A Bartók Béla Művelődési Központban a budapesti Plane­tárium hologram kiállítása. • Egyházmegyei Kincstár és Múzeum (Dóm tér 5.) • A Dugonics téren kézműves vásár várja a látogatókat. a DM írta „A szegedi VIT-nap sok érdekességének egyik ki­emelkedő eseménye lesz a sétahajózás a Ruházati Bolt ruhabemutatójával. Az Állami Férfi és Női Szabó­ság Mikszáth Kálmán utcai 1-es számú fiókjának 10 varrónője 5 nap alatt 35 divatos, nagyon csinos ru­hát készített a bemutatóra. Annyit elárulunk, hogy a ruhák zöme tart, de sok szép santung és szövet­kompiét, kiskosztümöt is bemutatnak. ” 1957. július 20.

Next