Dunántúli Protestáns Lap, 1901 (12. évfolyam, 1-52. szám)

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye, 1901. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK: KIS JÓZSEF FARAGÓ JÁNOS ev. ref. lelkész, főgymn. igazgató-tanár, mint felelős szerkesztő, mint főmunkatárs. PÁPÁK, 1901. NYOMATOTT AZ EV. REF. FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL.

Next