Dunántúli Protestáns Lap, 1903 (14. évfolyam, 1-52. szám)

Kis József ev. ref. esperes-lelkész, felelős szerkesztő. DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS KAR. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. 1903. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTIK : Csizmadia Lajos Faragó János ev. ref. theol. akad. tanár, ev. ref. főgimn. igazgató-tanár, mint főmunkatársak. Pápa, 1903. Az ev. ref. főiskolai könyvnyomda betűivel ny. Kis Tivadar.

Next