Dunántúli Protestáns Lap, 1918 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-06 / 1. szám

Huszonkilencedik évfolyam. 1. szám. Pápa, 1918 január 6. DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP­­ AZ EGYHÁZ ÉS ISKOLA KÖRÉBÓL. A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden vasárnap. Kéziratok a szerkesztőséghez: Kis József cd felelős szerkesztő címére küldendők, cd Belső munkatársak: Borsos István Czeglédy Sándor Pongrácz József. Előfizetési díjak (egy évre 12 K, félévre 6 K), hirdetések, reklamációk Faragó János főmunkatárs címére küldendők. Az új évben. Mit hoz az új esztendő ? Ki tudná megmondani! Nagyobb várakozással alig nézett eléje egy-egy új esztendőnek az emberiség, mint ennek. Nyugtalan, zavargó, kiszámíthatatlan a föld népeinek viszonya, helyzete. Nyugtalan, zavargó, kiszámíthatatlan hazánk politikai élete. Láthatatlan, titkos erők u­táni erővel dolgoznak világszerte, verejtéket, vért izzadva, hogy más alakulatokat hozzanak létre, más társadalmi álla­potokat teremtsenek. A múlt esztendő nagy meglepe­tést hozott a mindenhatónak vélt cári uralom megsem­misülésével. A rettentő rendőri és katonai fölkészült­ség, a rémes kémrendszer nem volt képes útját állni az orosz nép fölszabadulásának. Uralomra jutottak az üldözöttek és magasan lengetik az egymás után, lé­­pésről-lépésre a cári jogar alá kényszerített népek föl­szabadulásának, önállóságuk biztosításának zászlóját. A cári uralom a maga merevségével öntudatlanul és akaratlanul is kezére dolgozott a demokratikus irány­nak. Összeroppant, amikor a legerősebbnek, legyőz­­hetetlennek, befelé és kifelé gőzhengernek képzelte magát." Ámulunk e nagy változáson. De még csak át­meneti a változás. Megállapodás, lehiggadás, elhelyez­kedés még nincs. És vagyon mikor lesz és hogyan lesz ? Ezt senki se tudja, Oroszországban se tudják. Azt talán biztosra vehetjük, hogy az autokrata cári uralomnak örökre vége van, és ha monarchia lesz is végre az államforma, a demokratizálás egyre előbbre halad, mindig nagyobb tért nyer. Bizonyos, hogy hi­hetetlenül megnő a szocializmus tekintélye, hódító ereje. Hiszen az oroszoknak a szocialisták hozták meg nemcsak a polgári és politikai szabadságot, de a bé­két is ; bizonyos, hogy a szocializmusnak fogják kö­szönni a rettentően megunt, kibeszélhetetlen nyomorú­sággal járó háború beszüntetését. Kétségtelen, hogy Leniné és társaié lesz az orosz nép szíve. Úgy lehet, hogy nem csak az oroszok, de az egész világnak béke után eredő népei mind a szo­cializmus előtt fognak tömjénezni, mert kétségtelen, hogy az általános békéért a szocialisták dolgoztak — legalább szóval — legtöbbet és legbátrabban. Ma már annyira kifáradtak a népek, annyira epednek a béke után, hogy ott is, ahol a szocializmus eddig rossz­­hangzású, gyanús név volt is — rokonszenves és kedves lesz ezután. Kinek, kiknek, miféle intézményeknek fog legtöb­bet ártani a szocializmus súlyának, értékének, tekin­télyének emelkedése és megnövekedése ? Ez a kérdés legközvetlenebbül a vallást érinti. De épenséggel nem közönyös az államokra se. Válasz­ úthoz ért az emberi­ség. Erősen fujdogál a társadalmi forradalom előszele. Bizonyos, hogy erősödni fog. Sőt kétséges, nem lesz-e mindent felforgató szélvesszé ? ! Oroszországot illető­leg közelebb azt a tájékoztatást kaptuk, hogy „míg Csernovok, (volt földmivelésügyi miniszter) valamint az összes mérsékelt szocialista pártok egyelőre csak a földbirtokok felosztását tartják szükségesnek és min­den egyéb tekintetben csak a teljes demokratizálás elvét vallják, addig Lenin el akar törölni minden magántulajdont. Integrálisan magáévá teszi Prondhon gondolatát: a magántulajdon rablás. Tehát ki kell sajátítani mindent. A föld mindenkié. A gyár mindenkié. A tőke mindenkié. A gyárak, a gépek, az ipari terme­lés a munkások felügyelete alá kerül. A gyárigazgató­kat, művezetőket, mérnököket a munkások alkalmaz­zák. A munkások részvénytársaságáé az ipari termelés II. Lajos udvara. Háborús fejek. Látások könyve. 1516-1526. Kósa Miklós. Beszédek, elmélkedések. A M. Tud. Akadémiától Gorove-díjjal Ara 3 korona. Irta : dTfATw. Más fun­dam­entum­ot senki nem­ vethet Irta : Ravasz László. _________Ara 5 korona._________Ara 1 K 20 fillér. ra korona-Kaphatók: KIS TIVADAR könyv- és papírkereskedésében Pápán, Fő­ utca 21.

Next