Dunántúli Protestáns Lap, 1944 (55. évfolyam, 1-53. szám)

1944-01-02 / 1. szám

Ötvenkettedik évfolyam, 1. szám, Pápa, 1944 január 2 DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE _____________________________ MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. _______________________ ------------------------------------- FŐSZERKESZTŐ: GYŐRY ELEMÉR PÜSPÖK---------------------------------------­FELELŐS SZERKESZTŐ DR. PONGRÁCZ JÓZSEF THEOL, TANÁR PÁPA­I FŐMUNKATÁRS ÉS A KIADÓHIVATAL VEZETŐJE: DR. TÓTH LAJOS THEOL FŐISKOLA, AKIHEZ A LAPOT ÉRDEKLŐ MINDEN KÖZLEMÉNY KÜLDENDŐ­S TANÁR PÁPA, FŐISKOLA, AKIHEZ A REKLAMÁCIÓK INTÉZENDŐK 1/1944. szám. Új zászlók alatt örök célok felé. Pásztorlevél a Dunántúli Ref. Egyházkerület lelkipásztoraihoz, vallásoktató- és s.-lelkészeihez. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánk­tól és az Úr Jézus Krisztustól! Ezzel az apostoli köszön­téssel fordulok Hozzátok kedves szolgatársaim­, az új év hajnalán. Ennél nagyobbat és jobbat nem kívánhatnék Néktek, minthogy Isten kegyelme ne távozzék el tőletek,­ sőt úgy munkálkodjék a Ti lelketekben s az Úr Jézus Krisztus békessége lakozzék a Ti szívetekben az egész év folyamán, hogy akik hallják bizonyságtevésteket, látják életeteket és részesülnek szolgálatotoknak bármily csekély ajándékában, dicsőítsék a mennyei Atyát és a mi Urunk Jézus Krisztust. Mont vagyok győződve, h­ogy a szentek iránt­­a­dó szolgálatról felesleges Néktek írnom, mégsem mulaszt­hatom el, hogy ne intselek, ne buzdítsalak és ne erősítse­lek benneteket az indulásnál. Kérve kérlek mindnyája­tokat, hogy vigyázzatok és szüntelen imádkozzatok, sze­relmes Atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buz­­gólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a Ti munkátok nem hiábavaló az Úrban. Hirdessétek az Igét alkalmatos és alkalmatlan időben; a szegényekre, elhagyatottakra, özvegyekre és árvákra gondotok legyen. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mindenkién ti magatokat adván példaképül­ a jócselekedetben, tudo­mányban, romlatlanságot, méltóságot mutatván, egész­­széges feddhetetlen beszédet, hogy az­­ellenfél megszé­gyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mon­dani. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek vigyázókká tett Titeket, nem kény­szerítésből, hanem örömest, jóindulattal. A Krisztus testének építése és a szentek tökéletesbítése céljából szívetekre kötöm, az Ige hűséges szolgálata és az egy­házközség bölcs kormányzása mellett a missziói munkát. Évtizedek során kialakult missziós munkánkban új szín, új forma és új feladatként jelentkezik a leventeifjúság lelkigondozása és a női munka megszervezése. Lénye­gileg nem új és nem ismeretlen munkaágak ezek, csak új zászlók alatt indulunk, küzdünk és haladunk örök célok felé. Szeretettel hívlak és elkötelezlek benneteket kedves szolgatársaim, a leventeifjúság lelkigondozásának lelki­ismeretes végzésére. A leventemunka nagy fordulópont­hoz érkezett: mozgalomból intézmény lett. Mint a­ozga­­lom önkéntes vállalkozáson alapult, mint intézményes munka az állam és az anyaszentegyház hatáskörébe tar­tozik és ellenőrzés alatt áll. Kétségtelenül az állam a levente munkát a maga célkitűzése szerint vezeti és irá­nyítja, de elvárja, »az egész lelkészkedő papság« szerve­zetszer­ű bevonását a leventeifjúság valláserkölcsi és ha­zafias nevelési munkájába. Egyetemes konventünk elnök­ségi tanácsa megnyugvással vette tudomásul a munka megindítását s intézkedett a hadtest, a kerületi kiegészítő és járási leventelelkészek kijelölése és megbízása iránt, engem pedig utasított, hogy az egyházközségben vég­zendő leventegondozói munkára hívjam fel egyházkerüle­­tünk lelkipásztorait, vallásoktató és segédlelkészeit. En-­­nek alapján az összes lelkipásztorokat egyházközségük területére — ideértve a leány-, fiókegyházközségeket és a szórványokat is — megbízom a lev­ent­elelké­szi teendők végzésével és felhívlak benneteket ennek a nem­zeti és egyházi szempontból egyformán fontos munká­nak a végzésére. A kon­ve­nő iroda által az összes lelkész­ hivatalokhoz megküldött »A Levente Ifjúság Lelkigon­dozása« című utasításban foglaltakat hajtsátok végre, az utasítást megismerés végett közöljétek az egyházköz­ség területén lakó vallásoktató és segédlelkészekkel s ennek megtörténte után sörözze­tek be az egyházközség könyvtárába. Minden református lelkipásztornak köte­lessége Isten parancsa és egyházi törvényeink szerint az ifjúság lelkigondozása ,s missziói szempontból külö­nösen ügyelni arra, hogy a levente munka ne legyen if­júsági munkánk helyettesítője, hanem annak kiegészí­tője, vagy még inkább kiindulási alapja. A más szerve­zetbe és más hatás alá kerülő református leventeifjúság úgy lesz az away szent egy­házban megtartható és a mi esz­méink szerint nevelhető, ha ott áll mellette saját lelki­­pásztora, s megérzi lelkipásztorának feléje áradó szere­­tetét, aki azt nyújtja számára, amit nem tud neki nyúj­tani a legkitűnőbb leventeoktató sem, hanem egyedül csak a saját lelkipásztora. Azért használja fel mind­e­n lelkipásztor ezt az alkalmat, a honvédelem célja mel­lett az ifjúság gyülekezetképessé nevelésére. Igen jó alkalmmul kínálkozik a levente munka arra, hogy a lelki­­pásztor minden ifjúval kapcsolatba jusson s azokban is felébreszthesse a vágyat az egyházi élet után, akik eddig nem voltak elérhetők a lelkipásztor számára. Ezért örömmel kell megragadnunk a levente munkában adott nyitott ajtót és református ifjúságunk nagy seregében az Ige magvetését lelkiismeretesen végezni annak szem előtt tartásával, aki bőven vet, bőven arat. Emellett az is meggyőződésem, ha a lelkipásztor hasznosítani tudja magát ebben a munkában, a levente parancsnokságok még fokozottabb mértékben fogják látni, mint eddig látták, hogy a lelkipásztori szolgálat ezen a téren is jó, szükségszerű és nélkülözhetetlen. Figyelmeztetlek és intelek benneteket, hogy a ne­hézségek leküzdésében tapintatosan, de­­egyben állhata­tosan járjatok el, mindig és mindenben szem előtt tartva, hogy a szeretet épít és csodákat tesz. Nem szeretném, ha valaki ennek a szolgálatnak ürügye alatt egyéb lelki­pásztori teendőjét elhanyagolná, azért azt tanácsolom, hogy minden lelkipásztor készítse el minden hét elé-

Next