A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1880-1881

Történeti visszapillantás

TÖRTÉNETI VISSZAPILÉS^Ö®,’''^ A k. m. tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbor­­nokprímás 1635. május 12. két, ú. m. a Hittani és Bölcsészeti karral, Nagyszombatban alapította, és vezetését a Jézus-társaságra bízta. Alapítványlevelét II. Ferdinánd római császár és magyar király 1635. október 18. kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette, és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyete­mek szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva felruházta. Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon évi no­vember 13. Dobronoky György nagyságos rector alatt történt. A Hittani és Bölcsészeti karhoz 1667. a Jogtudományi járult, mely Losy Imre és Lippay György prímásoknak e czélú hagyományai­ból, végrendeleti végrehajtóiknak január 2. kelt oklevele által, négy tanszékkel alapíttatott, és azon hó 16. ünnepélyesen megnyittatott. A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi 12. t.-cz. értelmében 1769. julius 17. a földvári apátság jószágaival megadományozta, a ’fennállott karokhoz az orvosit kapcsolta, a tan­székek, tantárgyak számát öregbítette, és egyetemünknek új tanterv szerinti átalakítását 1769. deczember 14. elrendelte. Az új intézkedések 1770. október 29-én kiadatott szabályzat nyomán, az 1770—71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Or­vosi kar is megkezdette tanításait. A Jézus-társaságnak 1773. történt feloszlatása után, melynek tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges Mária Terézia 1774. augusztus 19. kelt elhatározásával azon rend nagyszombati társadásának minden ingatlan és ingó javait, névszerint a turóczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak felét az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alakban 1775. február 13. kiadatta.­ ­

Next

/
Thumbnails
Contents