Édes Anyanyelvünk, 1985 (7. évfolyam, 1-4. szám)

1985-01-01 / 1. szám

Megjelenik a Magyar T­udományos Akadémia anyanyelvi, helyesírási és magyar nyelvészeti bizottságának, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a TIT országos magyar nyelvi választmányának támogatásával. A szerkesztő bizottság elnöke: Lőrincze Lajos Szerkesztő bizottság: Deme László, Fábián Pál, Fülöp Lajos, Grétsy László, Kovalovszky Miklós, Ladó János, Rácz Endre, Somogyi Béla, Szathmári István, Szepesy Gyula, T. Urbán Ilona Felelős szerkesztő: Bencédy József Szerkesztő: Csatár Imre A rajzokat Dallos Jenő és Kaján Tibor készítette. Szerkesztőség: Budapest, Dob u. 60. 1072 Telefon: 416-939 Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Siklósi Norbert vezérigazgató Megjelenik negyed­évenként. Egy szám ára: 10,50 Ft. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlapirodánál (postacím: Budapest, V., Jó­zsef nádor tér 1. 1900) köz­vetlenül vagy postautalvá­nyon, valamint átutalással a KHI 215-961 62 pénzforgal­mi jelzőszámra. Előfizetési díj: félévre 21 Ft, egy évre 42 Ft. Külföldiek részére elő­fizethető a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál, H-1389 Buda­pest, postafiók 149. Szedte a Nyomdaipari Fény­szedő Üzem (857034/09) Szolnoki Nyomda Felelős vezető: Gombkötő Béla igazgató INDEX: 25 224 HU ISSN 0139-0457 ÉDES ANYANYELVÜNK VIDÁM SAROK Emlékezzünk régiekről Tavaly a veszprémi temetőben Lőrincze Lajossal és Kemény Gá­borral együtt megkoszorúztuk Nagy J. Béla síremlékét, majd e kiváló nyelvművelőnk özvegye meghívott bennünket lakásába. A vendégszerető környezetben meghatódva nézegettük a száz éve született nyelvtudós életének tár­gyi emlékeit. Figyelmünket külö­nösen Kosztolányi Dezsőnek zöld tintával írt levelei kötötték le, meg az a fénykép, amelyen Nagy J. Béla irodalomtörténetünk kima­gasló alakjának, Horváth János­nak társaságában látható. Amikor a felvétel készült, még mindketten fiatalok voltak. Tekintetükről su­gárzik a jókedv. Talán ezért is, fényképüket szemlélve, az alábbi vidám történetek jutottak eszem­be. Nagy J. Béla, mint a tanárvizs­gáló bizottság egyik oszlopos tagja a harmincas években rendszeresen felügyelt a pesti egyetemen a ta­nárjelöltek írásbeli vizsgáin. Nem volt szigorú. Megértette a vizsgá­zók többnyire szorult helyzetét. Az írásbelikre hivatalosan tilos volt bevinni szótárakat vagy más segédeszközöket, de a szigorú ren­delkezéseket kevesen vették komo­lyan. A szerzetesek bő reverendá­jukba, a kolléganők pedig szok­nyájuk alá rejtették a tetemes sú­lyú szótárakat vagy Pintér Jenő vaskos irodalomtörténetének köte­teit. Egyik vizsganapon, amikor Nagy J. Béla volt az ügyeletes, egy becsempészett kötet nagy zajt csapva zuhant a padlóra. Szelíd tanárunk ezt hallva kedélyes nyu­galommal csak ennyit mondott: „Akkorát szólt, mint egy ágyú. Pedig csak puska volt.” Horváth János nevéhez pedig emlékezetemben az alábbi eset kapcsolódik. Egy hűvös, esős na­pon mentem hozzá vizsgázni. Mi­kor bekopogtam szobájába, a vizs­gázószékből éppen akkor kelt fel egyik évfolyamtársunk, Bognár József, aki ma közgazdaságtudo­mányunk jeles képviselője. Bizo­nyosan jól vizsgázott, mert Hor­váth János, akinek kedves tanít­ványa volt, nyájas mosollyal en­gedte útjára, így nyomban beül­hettem a székbe. Nagy mesterünk Csokonai életét és költészetét adta fel számomra tételül. El is kezd­tem feleletemet, de csak költőnk diákkoránál tartottam, amikor halk kopogtatás után Bognár Jó­zsef tért vissza a professzori szo­bába. (Tanárit kellett volna mon­danom, mert Horváth tanár úr nem engedte magát professzornak szólítani.) „Mit óhajt, Bognár úr?” — kérdezte Horváth János kissé meglepődve. „Csak nem akar újból vizsgázni?”­­ „Nem” - mon­dotta zavartan. „Akkor miért jött vissza?” „Rossz kabátot vittem el, tanár úr!” - hangzott a válasz. „Mit vitt el, és melyik a maga kabátja?” Horváth tanár úr, szemügyre véve a két felöltőt, ha­miskásan jegyezte meg: „Miért volna rossz ez a kabát? Nekem nagyon is jó!” A tévedésből elvitt „rossz” felöltő ugyanis az övé volt. Balázs János Tartalom Balázs János: Vidám sarok: Emlékezzünk régiekről................................................................ B/N­ Rácz Endre: Költői kétértelműségek ..........................................................................................­­ Kürti András: Nyelvbotlások a sportban .................................................................................. 1 Grétsy László: Mi szükségünk a lévén kötőszóra?..................................................................... 2 Mándoki Pál: Magánjáró-önjáró ................................................................................................. 2 Dr. Szabó Iván: Számítástechnika.............................................................................................. 3 Bicskei Dezsőné: Modoros beszédtöltelékek az iskolában ...................................................... 3 Kurdi Péter: Újfajta „kaszárnyastílus” felé?.............................................................................. 4 Kovalovszky Miklós: Kiss Dénes: Játék és törvény ................................................................ 4 Fürtös Gusztáv: A nyomda ördöge.............................................................................................. 5 Szíj Enikő: A „fogolymadár”-nép ............................................................................................... 5 Sebestyén Árpád: Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás ................................ 6 I. Gallasy Magdolna: Hány óra van?.......................................................................................... 6 Figyelmező: ....................................................................................................................................... Raise Rózsa: Attikai só és magyar paprika................................................................................ 7 Koltai Ádám: Diáknyelvünk jelenéből........................................................................................ 8 Rejtvénypályázat............................................................... 8 Figyelmező.............. 8 Graf Rezső: Sátoraljaújhely, 1984 ................................................................................................. 9 Útmutató az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 1985/86. tanévi magyar nyelvi­­ pályatételeihez......................................................................................................................... Balogh Judit: Kirakatnézőben....................................................................................................... 10 Dékány Zsuzsanna: Csúza családnevei........................................................................................ 11 Lámbokréthy Péter: Hogyan kell idézni?.................................................................................... 11 Deme László: Lezárhatjuk!............................................................................................................. 11 Kálmán Béla: Homonímia, homográfia, homofónia................................................................ 12 Kozocsa Sándor Géza: Egy s más az igekötőkről .................................................................... 13 Novotny Júlia: Nyelvművelés a sajtóban .................................................................................. 13 Holczer József: Kunfehértótól a Kun-Fehér­ tóig .................................................................... 14 G. R.: Kisbetű-nagybetű .............................................................................................................. 14 Nyelvi játékok: ................................................. 15­­. M.: Szókimondó ifjúság ........................................................................................................... 16 Büky László: Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai ........................................................ 16 Postaláda ........................................................................................................................................... B/III Simon István: Beszél a fiam.......................................................................................................... B/IV Kosztolányi Dezső: Mi a véleménye............................................................................................ B/IV

Next

/
Thumbnails
Contents