Együtt, 1994 (4. évfolyam, 26-37. szám)

1994-01-01 / 26. szám

IV. évfolyam,1. (26.) szám 1994. JANUÁR 16 oldal, ára 50 lej 1994 -ACSIABAD *› r- ' ^.............................- -i ' § m i.. .-•*& ••-"• ^-•.•;•-•. O.T .: " -.. „? . ."..\^1-.. t \■.' NEMZETKÖZI EVE MEÖTMRTO ERŐ évtől búcsúzván és újévet köszönt­ik i vén s különböző országok rádió- ás V/ televízióadásai hírül adták a világ­nak: az ENSZ 1994-et a Család Évének nyilvá­nította. A nagyvilág valamennyi országának valamennyi mass-mádiája, amikor ezt a hírt szárnyára bocsátotta, ugyanakkor arról is be­számolt, hogy az ENSZ szóban forgó döntését pápai áldás kíséri. A keresztény világ fővá­rosa, a Vatikán is támogatja, más egyházak is felkarolják tehát az ENSZ nemzetközi akció­ját Eme annyira szaggatott ás megbolydult ás oly sok fájdalmat, gyötrődést „termő” század­végen az emberiség a jövendő, a megmaradás érdekében mintha a családi tűzhelyhez mene­külne. Ez a „menekülés” mind értelmileg, mind érzelmileg bennünket is magával sodor, ezt a „menekülést” szívünk melege, életbe ve­tett ösztönös hitünk mozgatja, fűti. A bajba ju­tott ember ugyan kihez menekülhetne na­gyobb bizalommal és nagyobb reménnyel, mint a saját anyjához ás apjához A kétségbe­esett gyermek ugyan kitől várhat vigasztalást, megértést ás igazi oltalmat, ha nem a szüle­itől?! Ami az egyén életében elhatározóan fon­tos, az a közösség, egy egész nép, a teljes emberiség számára is mindennél drágább és fontosabb. Annyi évszázadon át a család volt az Ember számára az igazi oltalom , a felne­velő és megtartó erő. Ez az erő ma is, a mi tár­sadalmunk életében is munkál, nélküle elkép­zelhetetlen lenne az ember élete, napi tevé­kenysége,­­ egyszóval: a jövendője. A család nem csak a múltunk, nem csak a jelenünk, hanem a jövendőnk is. A család fé­szektartó melegében születik újjá az emberi élet, folytatódik az ember, teljesedik ki a szü­lők álma , a gyermekek, az utódok sorsában. Minden élet, minden emberi energia, minden szépség és minden harmónia forrása: a csa­lád. Nem véletlen, hogy a művészetek összes ágaiban oly sok, századokon átívelő remek­mű, halhatatlan alkotás született a család té­makörében. Az emberiség lángelméi, a zsenik közül hányán ás hányán voltak nagy „család­szenvedők", hányán ás hányán mentettek ihle­tet mind abból a szépségből ás gyötrelemből, amellyel családi életük áldotta ás verte meg A szerkesztőség (Folytatása a 2. oldalon) NAGY IMRE: Szüleim (remetezet) ION ILIESCU ÚR, ROMÁNIA ELNÖKE ÚJÉVI ÜZENETE (A X oldalon) „EMINESCU A ROHM KÖLTÉSZET SZEPLŐTLEN SZENTJE”­­Tudor­­Serghezi (A 4. oldalon) „ELŐBB ÉLETET ÉLÜNK ÁLTALA” is/­Jóricz. D­sigmond Hetvenöt évvel ezelőtt halt meg Ady Endre ___________________(Az 5. oldalon)

Next