Együtt, 1996 (6. évfolyam, 50-61. szám, 7. évfolyam, 62. szám)

1996-01-01 / 50. szám

VI. évfolyam, 1. (50.) szám 16 oldal, 1996. JANUÁR ára 100 lej „Az én igazi vezéreszmém: a népek testvérré­ válásának eszméje, a testvérré­­válásé minden háborúság és minden viszály ellenére.“ ! ION ILIESCU úr,­ Románia elnöke [ijjévi üzenete ! Románia kedves honpolgárai! Néhány pillanat múlva elválunk az 1995-ös naptár utolsó lapjától. Az évek találkozá­sakor az emberek mindig is közelebb érzik magukat egymáshoz, megértőbbek és bi­zakodóbbak a jövőt illetően. Együttérezve az önök törekvéseivel, Boldog Új Évet kívánok önöknek, kívánom, hogy az új esztendő jó egészséget, több derűt és megértést hozzon minden otthonba, az országnak pedig társa­dalmi békét és felvirágzást. Az esztendő, amelytől rövidesen elbú­csúzunk, megerősített számunkra néhány i­­gazságot. Az átmenet - amely mellett elköte­leztük magunkat - visszafordíthatatlanná vált, lefolyása és időtartama pedig a saját e­­rőfeszítéstől, a kompetencia és az erőforrá­sok, az egész nemzeti potenciál érvényesíté­sétől függ. A néhány évi útkeresés és ha­nyatlás után, országunk leküzdötte a legne­hezebb momentumokat, visszakapta egyen­súlyát, az 1995-ös esztendő pedig meghozta a stabilitás és a normális állapotba lépés kedvező hatásait. Fokozatosan életképessé váltak a jogállam intézményei és a civil tár­sadalom egészében véve. A talpraállás jelei gazdasági vonatkozásban egyre nyilvánva­lóbbak, meggyőzőbbek és reménykeltőbbek. A legszembetűnőbb jelenség megítélé­sem szerint az emberek lelkiállapotában ment végbe. Az előttünk tornyosuló nehéz­ségek ellenére, az emberek bizakodni kezd­tek önmagukban, bátrabbakká váltak, remé­nyeiket pedig arra alapozzák, amit munkával és Intelligenciával, becsülettel és építő jel­legű akcióval megvalósíthatnak. 1995 folyamán Románia megszilárdította helyét és hírnevét a világon és a nemzetközi szervezetekben, amelyek ma tárgyilagosab­­ban értékelik megvalósításainkat és lehető­ségeinket, elismerve azt a tényt, hogy orszá­gunk a stabilitás egyik tényezőjeként érvé­nyesül feszültséggel teli térségünkben. Számunkra az év legjelentősebb politikai eseményét az Európai Unióhoz való csatla­kozásunkat előkészítő nemzeti stratégia ki­dolgozása és előterjesztése jelentette. Ez a dokumentum - amellyel a parlamentben kép­viselt összes pártok egyetértettek - vilá­gosan kifejezi Románia opcióját az európai és az euroatlanti szerkezetekbe történő csatlakozásra, úgyszintén nemzeti sorsunk beillesztésére a történelem új menetébe. A haladásban, együttműködésben és a stabilitásban érdekelt összes államok be­csületes partnereivé akarunk válni. A volt Ju­goszlávia térségében újonnan kialakuló békés légkör kedvező feltételeket teremt számunkra a politikai, főként pedig a gaz­dasági kapcsolatok helyreállítására a föld­rész e térségében fekvő államokkal, úgy­szintén a bizalom légkörének erősítésére és a kollektív biztonság garanciáinak meg­szilárdítására Európában. Tisztelt honpolgárok! Az átmenet valamennyiünk számára szi­gorú vizsgát jelentett, hiszen számos prob­lémával és nehézséggel kellett szembenéz­nünk, amelyekre nem mindig sikerült meg­találni a helyes választ és megoldást. Fájó tény számunkra, hogy sok ember nehéz kö­rülmények közepette, szerény jövedelemből él. Gondolok itt főként a nyugdíjasokra, a munkanélküliekre, a sokgyermekes csalá­dokra, a fiatalokra, akiknek nem sikerült munkahelyhez jutniuk, valamint más hátrá­nyos helyzetben lévő emberekre, akikhez most bátorítóan szólok, s kifejezem remé­nyemet, hogy a gazdasági fellendülés olyan felhalmozáshoz vezet, ami lehetővé teszi az életszínvonal általános emelését, a társada­lom- és egészségvédelemre, az életminőség javítására előirányzott alapok növelését. Meggyőződésem, hogy a reform tekin­tetében elért eddigi eredmények - amelyek nincsenek ugyan az általunk óhajtott szinten - megalapozott támpontot jelentenek remé­nyeink beteljesülésére. Románia belső erő­forrásokkal, elismert emberi és intellektuális potenciállal, olyan értékekkel és kompeten­ciával rendelkezik, amelyeket a fejlődés és a felvirágzás érdekében hasznosítani lehet és hasznosítani is kell. Tudatában vagyunk an­nak, hogy a fejlődésért folyó versengésben a legkedvezőbb helyzetbe azok a társadalmak kerülnek, amelyek beruházásokat eszközöl­nek az ember szellemi képzésére, jövő­beállítottságú nevelésére, a kultúra és a tu­dományos kutatás fejlesztésére, új tech­nológiák és csúcságazatok bevezetésére, összhangban a kortárs civilizációban érvé­nyesülő irányzatokkal. Az 1996-os esztendő döntő fontosságú a reform legátfogóbb és legjelentősebb folya­mata­­ a nagyprivatizáció lebonyolítása te­kintetében. E privatizációtól a gazdaság számottevő fellendülését várjuk. Ugyanakkor választási év előtt is állunk, ami új és élénk politikai konfrontációhoz vezet Remélem, hogy a pártok és a politikai platformok közötti demokratikus versengés a valamennyiünk által óhajtott légkörben, a kiegyensúlyozottság jegyében és építő szellemben zajlik le s nem hat ki károsan az ország politikai és társadalmi stabilitására, ami a reformfolyamat továbbvitelének előfel­tétele. E bensőséges pillanatban kívánom, hogy 1996 legyen jó esztendő a román föld minden fia számára - az iskolák és egyetemi előadótermek fiataljai, a kultúra emberei, a falvak lakosai, a nemzeti ipar teljesítő­ké­pességének növelésén fáradozók, úgyszin­tén a katonák, az ország és a jó megértés légkörének védelmezői számára, mindazok számára, akik hittel és odaadással mun­kálkodnak Románia méltó jövője érdekében. Szólok ugyanakkor a szerte a világon élő románokhoz. Kívánom, hogy 1996 mind­nyájunk életében újabb beteljesüléseket, békét és felvirágzást hozzon! Örömteli Új Évet kívánok mindenkinek, jó egészséget és boldogságot! Boldog Új Évet! ’9­5 A romániai etnikai vegyes családok Alapítványának első fesztiválja (A 41. oldalon) Remény­­ és lehetőség t­ úl vagyunk a csa- a­ládi-baráti légkörű, & bensőséges szil-­­ vesztet! ünnepségeken, de .... az új év kezdetét köszöntő-­­ üdvözlő hagyományos sze-­s­rencsekívánatokon is, a- a melyekhez most a magun- I két társítjuk: az Együtt-im- P­orem­a egész munkakö-­­­zössége nevében ezúttal is melegen köszöntjük hűsé- | ges olvasóinkat, kétnyelvű s lapunk igaz barátait. Az új esztendő - 1996 - § immár teljes joggal belépett .... életünkbe. Jelen van min-­­ dennapjainkban, vágyaink­ " ban és törekvéseinkben. Hiszen valamennyien re- Ü­ ménykedéssel vártuk az ez- e redfordulóhoz egy lépéssel­­ közelebb vivő új esztendőt. ~ Bizakodásunkban nem ru- i gaszkodtunk el a realitás- % tól, életünk aggasztó-nyo­­g masztó valóságától, így tu- | datában voltunk és van­e­ gyünk, hogy a költő által­­ megálmodott bőségkosárra­­ még jó ideig - sajnos - vár-­­­nunk kell. Az anyagi és szellemi jólét ugyanis nem­­ hullhat az ölünkbe egyik napról a másikra, egyik év­­g­ről a másikra. A gazdasági­­ és szellemi felvirágzásnak, s szükségleteink-igényeink , mind teljesebb mértékű kielégítésének jól meghatá-­­­rozott törvényszerűségei, s fáradságos és kitartó mun­­g­­át igénylő útjai vannak, a- a­melyeket nem lehet figyel- .... men kívül hagynunk, illetve,­­ amelyet lépésről-lépésre végig kell járnunk. A remény jegyében fo­­o­g­ad­tuk tehát 1996-ot. Bí­­s­zünk abban, hogy a decem­-­­­beri forradalmat követő át­meneti időszak hetedik­e Várfal benne (Folytatása a 6. oldalon) .

Next

/
Thumbnails
Contents