Élet, 1919. január-április (11. évfolyam, 1-14. szám)

1919-01-05 / 1. szám

MAGYAR IRODALOM JÖVŐJE ÍRTA: ANKA JÁNOS A világháború az európai kultúra katasz­trófája volt. A jövő új világrendjét pedig a kultúra szellemi hatásával lehet megszilárdí­tani. A napóleoni háborúk után egykor a szabadelvű eszmék kultúrenergiáiból indult meg a korszakos fejlődés, mely filozófiai rend­szereken, politikai s gazdasági válságokon át, végül a kapitalista in­perializmushoz és a pro­letár szocializmushoz vezetett. Ezúttal is a vi­lágesemények nyomán korszakos fordulat új irányvonala rajzolódik ki Európa politikai s kulturális térképén. A szociális gondolat lesz az új világ gravitációs törvénye. A kultúra is ehez a vonzó erőhöz fog iga­zodni, az irodalom, a művészet is e forró égöv törvényei szerint fog virágozni, de kér­dés, hogy miképen fogja felolvasztani az új világrend az anarkiába kirobbanó antikultu­­rális ösztönöket. A világnézeti szakadékok mögött kulturális válságok rejlenek. A szo­ciális földrengés mélyéből Madách falans­­zerének szellemei kísértenek. Michel Angelót ipari műhelybe akarja kényszeríteni a proletár­­diktatúra. A kultúra jövője a társadalmi fejlődés kér­dése is, mert a politikai erők, a szellemi ha­tások egymásba kapcsolódnak. A kultúra nivelláló eszköze a politikai világrendnek, de életfeltételei az erkölcsi, szellemi éghajlattól függnek. A XIX-ik század politikai terhelt­sége, gazdasági élete rányomta a maga bélye­gét a kultúrára is. Az irodalom is átivódott azokkal az áramlatokkal, melyekből a század politikai, gazdasági vérkeringése táplálkozott. A kapitalista erők nyomása, a szociális gon­dolat vulkanikus feszültsége a szellemi életet is kiemelte a lelki kultúra talajából. A múltak bűnei, forrongásai, dekadens ér­zései tükröződnek a modern irodalom szelle­mében. Azt is átjárta, bevonta a maga színei­­vel a kor szellemi levegője. A kultúrára is ráfeküdt az a politikai atmoszféra, melyet for­radalmi robbanásokkal törnek át az új kór­házak történelmi energiái. A technikai csodák világában az irodalom csupa forrongás, nyug­talanság, megoldatlan probléma, érzéki kul­túra volt. A politikai szélsőségekhez hason­lóan esztétikai elméletek, materiális világnéze­tek útvesztőjébe tévedt. A formakultusz vi­rágzott, mikor a tartalmi fejlődés irodalom­­történeti­ szükség lett volna. Ezek a megállapítások természetesen jellem­zik a magyar irodalmi viszonyokat is. Modern irodalmi, művészeti kultúránk is általában abban az örvényben vergődik, melybe poli­tikai életünk zuhant az európai vérözön után. A nemzeti politikának nincs egy vezérlő gondolata, mely összefogja, talpraállítja az egész nemzetet; az irodalomnak pedig nincs hatalma a lelkek fölött. Valamikor a magyar írók, költők váteszei voltak a nemzeti küz­delemnek, most pedig a kabaréban, vagy a lapokban szórakoztatják a könnyűvérű közön­séget. Az idők, a viszonyok megváltoztak, de az irodalom is a mártírkoszorú helyett csörgő­sipkát tett a fejére. Vörösmarty egetvívó hite, Petőfi mártírhazaszeretete. Arany komolysága kiveszett az utódokból, kik idegenül többnyire az aranyborjú körül táncolnak. Magyarország hanyatlása, második mohácsi katasztrófája valójában ott kezdődött, ahol az irodalom a nemzeti élet gravitációs köréből elszakadt. A magyarság lelki mannája, olcsó fűszer, ebédutáni csemege lett. Az irodalmi deka­dencia, az érzéki kultúra elsorvasztotta, meg­mérgezte a nemzeti öntudatot is. A forradalom halált kiált a háborús vezérek fejére, de előbb azokat kellene felakasztani, kik sajtóban, irodalomban, politikában meg­gyilkolták a nemzeti szellemet. Az élet vizei csak ebből az eliszaposított forrásból fakad­hatnak. Az irodalom, a kultúra nemzeti rene­szánsza hozhatja el a tengernyitó csodavesszőt a Vörös-tenger innenső partján vergődő ma­gyarságnak. A politikában, a közéletben új erőket szabadítottunk fel, az ország jövőjét új alapokra építjük , a kultúrában is teremt­sünk új Magyarországot. Forradalmi haraggal seperjünk az irodalomban is. Az idegen szellem szemétje, az érzékiség iszapja, az epikureusi világnézet mérge vastag rétegekben fekszik a magyar kultúra oltárain. Ezt is seperje el a magyar lélek, a magyar ízlés, a magyar talentumok forradalma. Széchenyi István azt mondotta, hogy annyit érünk az emberiség számára, amennyi értéket adunk faji jellemünkkel, nemzeti szellemi­ségünkkel az emberi kultúrának. Csak a nemzeti géniusznak van súlya az európai ítélet mérlegén. A napokban egy világhírű 2

Next