Élet, 1936. július-december (27. évfolyam, 27-52. szám)

1936-07-05 / 27. szám

Az ÉLET előfizetési díja egész évre 12­0. Fizethető előzetes részletekben is. Egyes szám ára 28 fill. Csehszlovákiában az évi előfizetési díj 120 Ke, negyed évre 30 Ke. Romániában évi 600 Lei, negyed évre 150 Lei. A lap megjelenik minden vasárnap és kapható minden könyvkereskedésben, dohánytőzsdében, hírlappavillonban és minden újságárusnál. Felelős szerkesztő és kiadó !ERDŐSI KÁROLY, a Szent István­ Társulat alelnöke. Helyettes szerkesztő: HERÉNYI LÁSZLÓ. Szerkesztőség : Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., II. emelet 17. Telefon: d. e. 1­465-67. Erdősi Károly szerkesztő kedden d. e. 10—12-ig fogad az ÉLET szerkesztőségében. Szerkesztőségi órák: pénteken d. u. 5—6-ig. A szerkesztőség a beküldött kéziratokat nem őrzi meg és nem küldi vissza. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., Lem. Telefon: 1-465-69. Kiadóhivatali órák minden hétköznap 9—2-ig. Postatakarékpénztári csekklap címe: «ÉLET» szépirodalmi heti folyóirat kiadóhivatala, Budapest, száma: 15.111. Mindennél jobb a MOIRET-SPIRÁL-írófüzet, vázlatkönyv, kotta, notesz, bélyegalbum, fényképalbum. Kapható Védje 87. cserélhető lapokkal is. K­érjen papírkereskedőt­! HÁZNÁL ÉS BARTHA ÚRI SZABÓK BUDAPEST, IV., VÁCI­ U. 34., FÉLEM. RÁKÓCZI KOLLEGIUIM Gimnazista fiúk nevelőintézete a hercegprímás papjainak vezetése alatt. Budapest, II., Keleti Károly­ u. 37. iiiilllllllllllllllliiiilliillllllllllllllllllllllllllllllll A felvételek most folynak. Illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll TARJAK PETER aranykosxonús sxabómestef BUDAPEST Telefonszám: 1-844-02. IV., Prohászka Ottokár­ utca 4. Úri és női francia-angol ruhák mérték után. Hitelképes vevőimnek fizetéskönnyítések. TRENCSÉN TEPLIC a kárpátok gyönyörű fürdőjében a magyar, német és külföldi úri társaság háza DR KRAMER GYÓGYPENZIÓ Jutányos árak. Pausálkúrák elsőrendű minőség­ben. Prospektus és felvilágosítások az ÉLET kiadóhivatala útján. Budapest, Vili., Szentkirályi­utca 28. Telefon: 1-465-69. Tennis és fürdő cikkek TÜ­PP Ki István­ utca 7. LOHR MARIA «KRONFUSZ» Gyár és központ: Vili., Baross­ u. 85. vegytisztító és kelmefestő telefonszám: 1.44102­ (730)

Next