Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-18 / 186. szám

■ 1044 augusztus 1 . A Légiveszély vagy zavarórepülés jelzésekor azonnal ki kell üríteni az óvóhelyel nem rendelkező vendéglőket KO­KOZSVÁR, au­gusztus 18. Az elsöté­títéssel kapcsolatban­­a város légoltalmi parancsnokság­a új­abb ren­delkezés­eik fo­­glamlattosítására utasította a kolozsvári vietndéglipari supkma képviselőit. Az utá­­£i ásókat a kolozsvári ipartestület ven­­dégipari sza­kosztálya körlevélben közölte tagjaival. A körlevél szerint az elsötétítést minden vendéglátó üzemiben a legtökéletesebben kell végrehajtani, tehát egyetlen fénycsik­ének sem szabad látszani még a bejárati újító nyitásakor sem. Ezt a rendelkezést, a légoltalmi parancsnokság augusztus hó­­20-tól kezdve ellenőrzi és ennek be nem ítéteit a legországorub­ban büntetik. Az olya­n­ helyiségek, ahol nincs óvó­hely, vagy ha van, de a vendégek átla­gos számlánál­­kevesebb személyt lehet benne elhelyezni, már a „zavaró repülés“ és „légi veszély“ jelzésekor, azaz a vil­­­ lány­­kétszeri elhalványulása, vagy a szi­kénak lépek­ig tartó egyhangú dugása alkalmával azo­nnal kiürítendőbb még ab­ban az esetben is, ha a közelben nyilvá­nos óvóhely van. Azokat a helyiségeket, ahol óvóhely van, kötelesek a vendéglátó iparosok az előírt b­égó- felszerelési eszközökön kívül­ a látogató közönség­­nívójának megfelelő­en berendezni, azaz I. osztályba sorolt vendéglátó üzemek gondosabban, mint a II. osztályba sorozottak, ezek viszont gon­dosabban, mint a III. osztályba sorozot­tak. A légi parancsnokság ellenőrzi ezt s a rendelkezés be nem tartása esetleg a helyiség alacsonyabb osztályba való soroláséit vonhatja maga után.. Az új­­ rendelkezéssel kapcsolatban a szakosztály közölte agyaival, hogy a kert­­hégiségekban­, valamint az olyan vendég­lőikben, étkezdékben, korcsmáikban, kávé­­­miérc­ekb­en, ahol megfelelő óvóhely nem áll a fogyasztóközönség rendelkezésére , a vendéglátó iparosnak, érdekei megvédése céljából jogában áll a megrendelt áru el­lenértékét a kiszolgálás pillanatában in­kasszálni. Tekintettel arra, hogy már a ríz zavaró repülés“ és ,, légi részé­l“ alkal­mával ki kell üríteni a helyiséget­, hogy a vendégek fizetés nélkül el ma táv­ozta­­­­k, ezen rendszer feltétlenül beveze­tendő. Hogy a szá­m' adé'yeig illeték­ kérdé­s pénzügyi igazgatósá­g azt a megoldást aján­lotta­, hogy az első rendelés kiszolgálása­kor ki kell állítani a?. számlát, a to­vábbá rendelések ugyanerre a számoló­­lapra írandók, mindaddig, míg az árha­tást a kifizetendő összeg meg nem ha­ldja, akkor újabb, az össze­gnek megfele­lő számolólap állítandó ki. Az inklasszá­­l­ást tehát nem egyedül a főpincér végzi, hanem az egyes asztalok ki­szolgál­ói is. A számolólap kiállításakor udvariasan fel kell kérni a vendéget, hogy a hó lapra írja rá a nevét! Felhívja még a szakosztály tagjainak ügyelmet arra is, hogy fokozottabb fi­gyelmet fordítsanak a számol­ól­apok ki­töltésére, mint egyetlen vendég sem t­á­­vozhat szabályszerűen kiállított számoló­­lap nélkül. Figyelmeztetni kell a vendé­geket, hogy a számolólapokat mindaddig, míg az üzletből véglegesen el nem távoz­­tak­ őrizzék meg. / A családközösségek válsága A család szentségének visszaállí­­­tásáról beszélt Seréál - Jusztinián, Magyarország, hercegprímása Nagy­­boldogasszony napján, az esztergomi bazil­iában. Nemcsak a­ katolikus lakossághoz intézett szózatot, hanem az egész magyar közösséghez szólott. Arra figyelmeztette a magyar közvé­leményt, hogy minden erővel töre­kedjünk a család szentségének visz­­szaállítására, a nemzet önzetlen és tevékeny szolgálatára. Értsük meg és támogassuk az egyháznak földi és örök javakat előmozdító tevé­kenységét. Drámai erővel vázolta a beszéd, hogy a háború a családkö­zösség legnagyobb megpróbáltatását rel­enti. Eldurvulnak az erkölcsök és meglazulnak azok a kötelékek, ame­lyek a keresztény közösséget a krisz­tusi hitelvek alapján egymáshoz fű­­­zik. Mit is értünk voltaképpen család alatt? A hercegprímás három csa­­ládközösséget sorolt fel beszédében. A családközösség legelső formája a természetes család, a házasság szent­ségén keresztül egy férfi és egy nő sírigtartó szövetsége. Ezután ,követ­kezik a nemzeti család. A nemzetkö­zösségben meg kell érteni egymást az összesség minden egyes tagjának, mert a nemzeti családnak az a célja, hogy biztosítsa tagjainak földi bol­dogulását. A nemzetközösség élén Isten helyetteseként a törvényes ál­lamfő áll, akivel szemben mindenki­nek teljes hűséget kell tanúsítani. Végül az egyház a harmadik családi­­közösség, amely azt jelképezi, hogy minden hatalom forrása az Isten. Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a család­közösség világszerte válságba került. Megdöbbentő tüne­te az időknek, hogy egyesek önző egyéni érdekeik szolgálatában túlte­szik magukat az isteni és emberi törvényeken. Ezek a jelenségek sú­lyosan érintik a nemzet vallásos és hazafias éleitől. idte nemcsak a nem­zeti családközösség belső békéjét és összetartó erejét dúlják fel, hanem károsan befolyásolják a jövendőt is, mzért megakadályozzák, hogy ismét létrejöjjön a nagyobb közösségeknek, a nemzetek családjának békéje. «Ra­­gaszkodunk ahhoz, ami bennünket megillet, sőt, ha kell, jogainkat igaz­ságos háború útján is érvényesíthet­jük — mondotta esztergomi beszé­dében a hercegprímás. — De értse meg minden nemzet, hogy a háború nem önmagáért van, hanem az igaz­ságos békéért, amelynek során a nemz­etis cs­a­ládok testvérie sem, együtt­­munkálkodhatnak a saját és az egész ember­ség anyagi, szellemi és erköl­csi javainak biztosításán.“ Arra kell gondolnunk mindannyi­­unknak, hogy boldogabb jövendőt csak akkor vívhatunk ki, ha helyre­állítjuk a családközösségek szentsé­­gét és megakadályozzuk a család válságának további elhatalmasodá­sát. Nekünk, magyaroknak, az a célunk ebben a háborúban, hogy miénk legyen és miénk maradjon, ami bennünket jogosan megillet. Hogy nagy nemzeti céljainkat elér­hessük, elsősorban a nemzeti csalá­dot kell megmentenünk a válságtól, az isteni törvényeket kell örökérvé­nyűnek tekintenünk és ki kell kü­szöbölnünk az erkölcsi megtévelye­­déseket a nemzeti életből. A herceg­prímás olyan időben intézte szózatát a nemzethez, amikor mindenki az egysége­s nemzetlélek életrehívására várakozik. A keresztényi szellemre és a lelkek közösségére hivatkozó szavak meg kell találják az utat a magyar szívekhez, hogy a családkö­zösség megbecsülésén keresztül a legsúlyosabb megpróbáltatásuk után is kiérdemelhessük a boldogabb ma­gyar jövendőt. ELLENZÉK Súlyos küzdelem után sikerült a part­rasszíl­­óknak Cannest birtokukba keríteni BERLIN, augusztus 18. (MTI) A Führer főhadiszállásáról jelenti a véderő főparancs­noksága: Normandiában az 1. kanadai hadsereg egész napon át folytatta erős támadásait az íves szakaszon és Fakisétől kétoldalt hadosz­tályaink ide-oda hullámzó és mindkét fél ré­széről veszteségtel­jes harcokban meghiúsítot­ták az ellenség szándékait. Az elkeseredett vas­kodrá­y tovább tart. Az Argentan térségé­­ből t­ovább támadó északamerikaiak ellen páncélos kötelékeink támadásra, indultak és kelet és délkelet felé visszavetették őket. Az előre való­ellenfél gépesített erői tovább törtek kelet felé a Szajna középső folyásán, mint délkeletre a Loirervól. Dreux városa ke­mény harc után elveszett. Chartres és Or­leans körül heves harcok lángoltak fel. Bre­­tagneban Brest harci térségében összefogott elhárító tűzzel szétvertünk több ellenséges támadást. St. Malo fellegvárában a védők továbbra is ellenállást tanúsítanak. A Ce­­zembre-üteg tüzével, noha az ellenség erősen lőtte, szétverte a fellegvár ellen­zéd­ több ellenséges támadást. igen anté- A provencei csata A délfranciaországi­ partvidéken tovább tartanak a heves harcok az ellenséggel, amely a levegőből és a tengerről való partraszállí­­t­ás­okkal fokozódó erősítéseket kap. Az el­lenségnek súlyos küzdelem után sikerült be­nyomulnia Cannes városába. Könnyű német tengerészeti erők biztosító járművei augusz­tus 15-én a reggeli órákban a francia atlanti partvidék elő­tt túlerőben lévő brit egységek­kel vívott harc során elsüllyesztettek két rombolót és megrongáltak egy cirkálót. Egyik járművünk­ elsüllyedt, a másik megsérült. A légi fegyvernem az ellenséges partra­ szállító hajórajjal a St. Tropez tengerrészen vívott harcban 8000 bruttó regisztertonnát kitevő két ellenséges szállítóhajót oly súlyosan meg­rongált, hogy elvesztésükkel számolni lehet. Egy csatahajó súlyos űrméretű bombatelitalá­­latot kapott. A francia hátországban harc­ban felkoncoltunk­ 180 terroristát. London ellen a V­I. megtorló tüze tovább tart. Az olaszországi arcvonalról nem jelente­nek nagyobb harci cselekményeket. A felső­­olaszországi térségben az augusztus 11 -től 15-ig terjedő időben 88 terroristát megsemmi­sítettünk. A keleti harcok A Kárpátok előterében a Krosnótól észak­nyugatra támadó szovjet csapatokat átmene­ti betörés után ellentámadással v­iszavertük. A nagy Visztula-kanyarulatban folyó heves támadó és elhárító harcokban szerdán 67 ellenséges páncélost lőttünk szét. A Wirbal­­lentől kétoldalt lévő szakaszon a szovjet egész napon át folytatta erős páncélos és csatarepülő­ kötelékek támogatásával ind­i­on , áttörő kísérleteit. A heves harcok tovább tartanak. A lett a­re vonal­on gránátosaink Bkvenitől északra megtartották állásaikat a bolsevisták meg­­smértett erős támadásaival szemben. Itt 49 ellenséges páncélost lőtt­etik szét. Észtország­ban csapataink a Pszkov-tótól nyugatra to­vábbra is heves küzdelemben állanak az elő­nyomuló szovjet erőkkel. Csatarepülőink ha­tásosan támogatták e térségben a hadsereg harcait és jó eredménnyel támadták az ellen­ség átkelő forgalmát a Pejpusz és a Pszkovi­tó között, s­s teljesen megrakott kompot rez­litalálatokkal elsüllyesztettek. A szovjet légi­­har­cokban és a légvédelmi tüzérség tüzéről 56 repülőgépet vesztett. A keleti arcvonal középső szakaszán folytatott súlyos harcok­ban repülőkötelékek és egy repülőalakula­t légvédelmi tüzérsége az elmúlt hat hét alatt 17 ellenséges páncélost és 1217 ellenséges repülőgpet semmisített meg. Ellenséges bombázó kötelékek Közép- és Dél-Németország helységét támadták meg. Főleg Magdeburgban és Dessauban keletkez­tek károk. Brit bombázóik az elmúlt éjszaka terrortámadást intéztek Stettin és Kiel ellen. Stettin városában nagyobb kár keletkezett. A lakosságnak veszteségei voltak. Egyes ellensé­ges repülőgépek ezenkívül Berlinre és Nyu­­gat-Németországra dobtak bombákat. A lég­védelmi erők megsemmisítettek 49 ellenséges repülőgépet. n Nyomdai munkák/ Könyvkötések m szép kivitelben és gyorsan az ElIBHZBK­­ Gumibélyegzők könyvesbolt papi­rosz­tályában Kolozsvár, Mátyás király­ tér 9 it Leleplezte a rendőrség a Botanikus-kert tolvajait BŰNÜGYI KRÓNIKA KOLOZSVÁR, augusztus 18. A rendőr­ség bűnügyi naplójában az utóbbi 24 óra eseményeiről az alábbi érdekesebb adatokat találjuk: Pótri József, Brétfy­ út 34. szám alatti la­kos feljelen­tést titt ismeretlen tettes ellen, aki a vasútállomástól a Csertörő­ utcáig ter­jedő útvonalon lelopta kocsijáról bőröndjét és irattáskáját, amelyekben értékes tudomá­­nyos könyvek és ruhaneműsek voltak. Kára több mint 1000 pengő. Ugyancsak lopás ügyében tett feljelentést a bűnügyi osztályon Molnár Károly, Nagy­gereblye­ utca 25. szám alatti lakos is. Jelen­tésében­ elmondta, hogy ismeretlen egyén tá­vollétében feltörte bezárt lakását és onnan mintegy 1500 groop pengő értékű férfiruha neműt ellopott. A rendőrség mid­két káro­sult feljelentésére erélyes nyomozást indított a­­tettesek két rekedtésére. Tegnap délelőtt a rendőrség általános raz­ziát tartott Kolozsvár utcáin, a lakásbejelen­­tésekkel kapcsolatban. Ennek folyamán több kihágású feljelentés ér­kezett a bejelentő hiva­talba. Az esti órákban erkölcsrendészeti raz­ziát végzett a rendőrség, amelynek során elő­állítottak 40 nőt, akik közül, miután igazol­ták magukat, 24-et szabadon bocsátottak, míg 16 egyelőre továbbra is őrizetben marad. Röviden már hírt adtunk egy ízben arról, hogy a Botanikus-kert igazgatósága lopás ügyében feljelentést tett a rendőrségen. A je­lentésben elpanaszolta, hogy ismeretlen egyé­nek rendszeresen és sorozatosan lopkodják a Botanikus-kertből a növényfajokat jelző dóm­táblákat. Eddig m­ntegy 150 darab ilyen ólomtáblát loptak el, aminek értéke több min­t 1500 pengő, s amellett pótolni is nehe­zen lehet. A feljelentés alapján a rendőrség az utóbbi hetekben nyomozást folytatott az ügyben és megfigyelés alatt tartotta a Bota­nikus-kertet, aminek eredményeként sikerült is leleplezni a tetteseket, több fatalkorú ta­nuló személyében. Megindították ellenük a bűn­vádi eljárást. Egy hirtelen halálesetet is jelentettek csü­törtökön a rendőrségnek. Fogarasi­ utca 26. szám alatti lakásán a házban lakók holtan találtak Özv. Barta Gyulán át, egy földműves 56 éves özvegyét. A holttestet a rendőrség beszállíttatta 3 kórbonctani intézetbe. Elren­delték felboncolását a halál okának megálla­pítása végett. Az előzetes orvosi vizsgálat megállapítása szerint a hirtelen halál oka v­alószín­űleg szívszélhüdés. Az erdélyi iparjogosítványokkal foglalkozott a csütörtöki minisztertanács BUDAPEST, augusztus 18. (MTI) A korm­ány tagjai ma reggel 9 ankkor Re­ményi-Schneller Lajos, a miniszterelnök ideiglentes helyettesítésével megbízott­­pénzügyminiszter vezetésével m­inisz­ter­­tanácsra ül­tek össze. A minisztertanácson vitték Sztójay Döme kivételével, aki mint ismeretes, betegszabadsá­gon van, a kor­­m­á­ny­ilal­amennyi tagja r részt vett. A mi­­nisztertanács a tanítás szünetelése alatt köziigazg­at­á­si vagy egyéb ,közérdekű szol­gálatra beosztott, állami és községi taní­tóknak a szolgálat alóli felmentéséről, a visszaeső ott keleti és erdélyi országré­szekre vonatkozólag az ipari jogosítvá­nyok utabob szabályozásáról, va­lmint a szövetk­ez­eti közgyűlések elhalasz­tásán­a­k engedélyezése tárgyában kiadott kor­mányrendeletek és több időszerű kor­mányzati ü­gy letárgyalása után a dél­­utáni órákban ért véget.

Next

/
Thumbnails
Contents