Élő Sziget, 2010 (1-12. szám)

2010-01-01 / 1. szám

ítő szm Időszakos plébániai értesítő Sok víz lefolyt a vén Dunán, amióta újságunkat havonta kéz­be vehetik a testvérek, és egymás írásaiból, hitbeli élmé­nyeiből, talán nem szerénytelenség, ha azt mondjuk, hogy a tanúságtételeiből magunk is épülhetünk. Nagy öröm, hogy van mondanivalónk egymás számára, tehát odafigyelünk a másikra, érdekel bennünket közösségeink élete... A Kedves Olvasó értesítőnk harmadik évfolyamának első szá­mát tartja kezében. 2008. februárban indultunk. Az akkori célkitűzésünket mostanra mind terjedelemben, mind példány­számban megdupláztuk. Újságunk felét, 300-ból 150-et a város többi plébániájára is eljutatjuk. Honlapunkon az összes régebbi szám is elérhető, az új pedig a nyomtatottal egy idő­ben. Sok pozitív visszajelzést kapunk, ez biztatás a jövőre nézve úgy a szerkesztőknek, mint a tollat (számítógépet) raga­dó testvéreknek! Köszönet az „újságíróinknak”, a kiadást támogatóinknak, és legfőképpen Istennek, hogy egyházközségünk ezen a fórumon is megélheti az összetartozás, az Istenhez tartozás élményét! Az ember életében többször is vannak olyan állomások, amikor megáll egy kicsit, visszatekint és megnézi honnan indult és hová tart. Ilyen állomás minden esztendő vége is. Visszatekin­tünk és elgondolkodunk. A szilveszter napi szentleckében Szent Pál apostol arra hívja fel a figyelmünket: „Itt az utolsó óra!” Ami megfogalmazódik ilyenkor az ember szívében, az a HÁLA. Hálát kell adnunk az Isten sok kegyelméért, melyet egyéni életünkben, de a közösségi életünkben is megtapasztalhattunk. Gondolok most itt a szentségi kegyelemre, arra a 37 gyer­mekre, akik ebben az esztendőben nyerték el a keresztséget. Házasság szentségében idén 10 jegyespár részesült. Sajnos a keresztelés száma csökkent ebben az esztendőben a tavalyihoz képest. Viszont a házasságkötések száma a duplájára nőtt, így tehát bizakodóak vagyunk. 32-en részesültek 2009-ben először az Oltáriszentségben és 12-en pedig a bérmálás szentségében. Ezek mellett sokan kérték a betegek szentségét is, illetve a rendszeres gyóntatásnak köszönhetően a Bűnbocsánat szent­ségét is. Bár a temetés nem szentség, de mégis fontos, hogy keresztény testvéreinket elkísérjük utolsó útjukra. Ebben az esztendőben 66 katolikust temettünk, melyből 21 részesült szentségekben is a halála előtt. Láthatjuk, hogy itt még van feladat. Egyébként jelenleg 8 beteghez járunk elsőpéntekenként, ami nagyon kevés. A hála azonban nemcsak a szentségekre terjed ki, hanem a templomra és a plébániára is. Ebben az esztendőben sikerült befejezni az új villanyhálózatot. Elkészültek a templom szige­telésére vonatkozó vizsgálatok is, amit idén szeretnénk meg­valósítani. A plébánián komolyabb beruházás nem történt. III/1. szám Inkább csak szépítettük az irodát és a hittantermet új bútorok­kal, székekkel. Egyházközségünk lelki megújulását továbbra is fontosnak tartottam. Ennek jegyében rendeztünk zarándoklatot Győrbe, a képviselőtestülettel kirándultunk Székesfehérvárra, farsangol­tunk, megünnepeltük Szent Annát, tartottunk betegek miséjét, jubiláns házasok miséjét, találkoztam minden csoporttal, ami a plébánián működik, sőt sikerült szinte minden csoporttal va­lami közös együttlétet is szervezni stb. Mindezért most hálát adunk a fölséges Istennek. Persze itt is még sok feladat áll előttünk. A közösség a keresztény élet legfontosabb közege. És mi ezt a közösséget akarjuk tovább is építeni. Végére hagytam az anyagi beszámoló néhány fontosabb tételét: Bevételek: egyházi adó: 1.024.600,­perselybevétel: 3.758.050,­(kevesebb, mint tavaly) különféle adományok: 1.335.760,­összes bevétel: 11.028.561,- forint. Kiadások: irodafenntartás: 322.373,­közüzemi díjak: 1.640.000,­(1 millióval több, mint tavaly) Összes kiadás: 12.164.448,- forint. Ennek az évnek a maradványa közel 3 millió forint. Végezetül szeretném megköszönni elsősorban káplánunknak, Balázs atyának a szeretetteljes munkáját, a képviselő-testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lász­lónak és a templomgondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban a sekrestyéseknek: Kati néninek és Ilonkának, Lacinak az áldozatos munkáját, Béla bácsinak a kántorizálást. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szent­ségimádók segítségét. Köszönöm a karitász munkatársainak, hogy segítenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Kö­szönöm a felnőtt és a gitáros énekkar ill. a kamarakórus énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat Köszönöm a hitok­tatók munkáját, köszönöm a ministránsok egész éves segít­ségét. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik az irodai mun­kákban segítenek nekem. Végül pedig köszönöm mindazoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosán. Kérjük Istenünket, hogy az új esztendőben is álljon mellet­tünk, segítsen minket és adjon erőt nekünk, Szent Anna pedig könyörögjön értünk. Amen­ Karitász beszámoló az elmúlt évről 2009. évben volt személyi változás, de továbbra is 14 fő vállalt aktívan munkát a csoportban. A fogadóórát változatlanul ked­den 10-12 óráig tartjuk, ekkor 2-3 fő fogadja a rászorulókat. Az aktuális feladatokat, problémákat is megbeszéljük, de ezen felül közös találkozókat is tartunk. 4-5 fő rendszeresen láto­gatja az idős, beteg embereket. Erre a célra édességet, gyümöl­csöt vásárolunk. Március 3-án kezdődött „Segítünk együtt - Rád is várunk!” címmel az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 2 munka­társa által vezetett foglalkozás, 4 héten keresztül heti 2 atka­ László atya év­ végi beszámolója: Kedves Testvérek! Szent Anna Plébánia Esztergom 2010. január

Next