Élő Sziget, 2017 (1-12. szám)

2017-01-01 / 1. szám

X/1. szám eLO SZIGEJ Időszakos plébániai értesítő Jubileumi évet kezdtünk január elsején: 1937-ben e napon lett önálló plébánia a Szent Anna templom körüli déli városrész. Hálával gondolunk elődeinkre, egyházi elöl­járóinkra, akik ennek szükségességét látva meghozták e döntést. Plébániánk közössége - bár a történelem viharai, meg az emberi gyarlóság apróbb-nagyobb viszályai itt is jelen voltak — mind a mai napig él, sőt, a közelmúlt éveiben egy kis fellendülés is tapasztalható. Az Úr kegyelme sokakat megérintett, és mindig akadt néhány lelkes ember, aki a kö­zösségért - egyházközségünkért - latba vetette szellemi és anyagi adottságait. Ebben az évben tehát hálával emlékezünk, ünnepelünk és új lendülettel, elhatározásokkal indulunk a következő évtizedek felé. Közben újságunk is a tizedik évét kezdi... Köszönet és hála lelkes „újságíróinknak” (50-60 ember), akik a többiek előtt tanúságot téve megosztották gondolataikat egy-egy programunkkal, eseményünkkel kapcsolatban, vagy­ csak lelki rezdüléseiket vetették papírra. Plébániánk közössége belőlünk és általunk él­­ termé­szetesen az Úr kegyelméből, mert: „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte...” (127. zsoltár) Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez egyben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egymással. A 2016. évi beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki, ugyanis rajtuk keresztül különösen is megtapasztalhatjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. 28 keresztelésünk volt, ami 6-tal kevesebb, mint tavaly. Ebben biztos az is közrejátszott, hogy a nyári hónapokban nem tudtuk a templomot használni. Idén 51 elsőáldozónk és 19 bérmálkozónk volt. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szeptemberben 21 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a szentséget a kór­házban és otthonában is. A házasság szentségében 3 pár része­sült. Ez kettővel kevesebb, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 12 házaspár részesült áldásban. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerektemplomban 2016-ban. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 68 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám 11-el több, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szent­ségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben részesültünk, és kérjük Tőle, hogy rajtuk keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló: Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük a közösségünket. Ennek jegyében családi napot tar­tottunk. Részt vettünk az ökumenikus imahéten, szerveztünk farsangot, méltó módon ültük meg a búcsúnkat. Imaórákon, szentségimádásokon is imádkoztunk közösségünkért. Megtar­tottuk a Kerektemplom éjszakáját. Egyházközségi zsinat nap keretében átgondoltuk plébániánk múltját, jelenét és jövőjét is. Meghatároztuk azokat az irányvonalakat, ami mentén szeretnénk haladni. Egész évben ünnepeltük az Irgalmasság rendkívüli szentévét. Egyházközségi kiránduláson is voltunk, és természetesen egyéb programok is voltak. Úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egyházközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit jobb lett, mint az elmúlt években. (Bár az első 10 hónap erős deficitet mutatott, ahogy erről előző számunkban beszámoltunk. Szerk.) Plébániánknak 4 bevételi forrása van: Egyháziadó: 1.936.500,- Stólabevétel: 1.369.600,­Perselybevétel: 3.171.170,- Adomány: 660.000,­Templomfelújítás: 53.529.247,- Egyéb bevétel: 4.500.007,­(Utóbbiban benne van a közfoglalkoztatásra kapott és az átfutó pénz is.) 2016-ban az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 100.545,- Péterfillér: 83.735,­Missziós gyűjtés: 107.920,­ Karitász gyűjtés: 101.380,­Szentföld javára: 109.515.­Természetes minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat pedig advent­ben. Mindkettő igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét, így az összes bevételünk 2016-ban: 65.166.524 forint volt. 2016-ban az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: 5.597.588,- (plébános, takarító, karnagy, kántor­sekrestyés). Iroda: 147.100,- (nyomtatványok, festékpatronok, postaköltségek). Közüzem: 1.261.080,­ (fűtés, világítás, szemétdíj, telefon, riasztódíj). Templom felújítás: 53.863.747,- Ft. Egyéb kiadás: 4.106.930,­­(liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés). Papi szolidaritás: 503.000,- Ft. Összes kiadás: 65.479.445 forint, így a mérleg a következőképpen alakult: Előző év maradványa: 1.878.882 forint 2016-os év bevételei: 65.166.524 forint Összesen: 67.045.406 forint 2016-os év kiadásai: 2016-os év maradványa: Összesen: 65.479.445 forint 1.565.961 forint 67.045.406 forint Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Radnics Zol­tán atyának, Margon Gábor atyának és Hegedűs László atyá­nak a rendszeres kisegítést. Köszönöm a képviselő testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lász­lónak és a templomgondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Szent Anna Plébánia Esztergom 2017.január

Next