Élő Sziget, 2019 (1-12. szám)

2019-01-01 / 1. szám

XII/1. szám ÉLŐ SZÍQŰ Időszakos plébániai értesítő BÚÉK! - Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Mind egyéni életünkben, mind egyházközségünk­ben bőven van miért hálát adni az elmúlt esztendő ke­gyelmeiért, ajándékaiért! És erre a jó válasz az Istenhez tartozásunk tudatos erősítése, ami egymáshoz is köze­lebb hoz bennünket. Kívánom, hogy zavarodott világunkban ez legyen az alap, így fejlődjön az idén is Élő Szigetünk, hogy viruló oázissá, és ne elsivatagosodó pusztává váljon. Közben újságunk is serdülő korába lépett: 12. éves... (Ny. L.) Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egy­ben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy év alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egy­mással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis rajtuk keresztül különösen is megtapasztalhatjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az esztendőben 28 keresztelésünk volt, ami ugyan­annyi, mint tavaly. Idén 45 elsőáldozónk és 26 bérmálkozónk volt. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szep­temberben 23 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a kórházban és otthonában is. A házasság szentségében 3 pár részesült. Ez kettővel kevesebb, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 14 házaspár részesült áldásban. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerektemplomban 2018-ban. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 62 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám ugyanannyi, mint tavaly. Sajnos azonban na­gyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szentségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben részesültünk, és kérjük tőle, hogy a szentségeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló: Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük a közösségünket. Ennek jegyében tartottuk a farsangot, a lelki délutánt, nagyböjtben a triduumot. Idén is mondtunk szentmisét a rendőrökért, tűzoltókért, mentősökért és a katasztrófavédelmi dolgozókért. Volt hittantábor, Lourdes-i zarándoklat, családos délután, élő betlehem és még sok minden más. December 9-én pedig a főpásztorunk látogatott meg bennünket, és áldotta meg a kívülről teljesen megújult templomunkat. Úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egyházközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit jobb lett, mint az elmúlt években. Plébániánknak 4 bevételi forrása van: Egyházi adó: 2.323.700,­ Perselybevétel: 3.020.240,­Stólabevétel: 1.313.600,- Adomány: 350.000,­Lourdes-i útra Önkormányzattól kaptunk 2.500.000,- Ft-ot. Egyéb bevételeink: 2.870.006,- Ft. (ebben benne van a közfog­lalkoztatásra kapott pénz, ill. az átmenő pénzek is). 2018-ban az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 104.310,- Péterfillér: 73.460,­Missziós gyűjtés: 106.810,- Karitász gyűjtés: 113.375,­Szentföld javára: 104.380,­Szent Antal persely 10%-a: 24.660,- Ft. Természetes minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat pedig adventben. Mindkettő igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét, így az összes bevételünk 2018-ban: 12.377.546,- forint volt. 2018-ba­n az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: (plébános, takarító, karnagy, kántor-sekrestyés) 3.432.800,­Iroda fenntartás: (nyomtatványok, festékpatronok, postaköltségek) 124.441,­Közüzemi díjak: (fűtés, világítás, szemétdíj, telefon, riasztódíj) 1.312.992,­Templomfelújításra: 13.150.000,­Lourdes-i útra: 2.500.000,­Egyéb kiadás (liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés) 3.209.744,­Papi Szolidaritási Alapra: 506.000,­Összes kiadás: 24.235.977 forint, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2017-es év maradványa: 2018-as év bevételei: Összesen: Kiadás: 2018-as év kiadásai: 2018-as év maradványa: Összesen: Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Radnics Zoltán atyának, Hegedűs László atyának, Frankó Tamás atyá­nak és Kovács Zoltán atyának a rendszeres kisegítésért. Köszönöm a régi és az új Képviselő Testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lászlónak és az előző és jelenlegi templomgondnoknak, Erdős Péternek és Erős Norbertnek. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban: Ilonka néninek, Anci néninek, Erzsi néninek, Misinek. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szentségimádók segítségét. Köszönöm a Rózsafüzér Társulat imádságát! Köszönöm a karitász munkatársainak, hogy segí­tenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt énekkar énekét, amellyel még szebbé tették a litur­giánkat. Köszönöm a hitoktatóknak a munkáját, a ministránsok egész éves segítségét. Köszönöm azoknak is, akik az irodai munkákban segítenek nekem. Végül pedig köszönöm mind­azoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosán. Kérjük Istenünket, hogy az új esztendőben is álljon mel­lettünk, segítsen minket és adjon erőt nekünk, Szent Anna pedig könyörögjön értünk. Ámen­ László atya 14.899.207,- forint 12.377.546,- forint 27.276.753, - forint 24.235.977,- forint 3.040.776,- forint 27.276.753, - forint Szent Anna Plébánia Esztergom 2019. január

Next