Élő Sziget, 2020 (1-12. szám)

2020-01-01 / 1. szám

élő 22­ m Időszakos plébániai értesítő BÚÉK! - Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Az Eucharisztikus Kongresszus évében jó lenne, ha ez nemcsak jámbor jókívánság maradna, hanem egyre inkább életté válna közösségeinkben! Az idén a 13. évébe lépett újságunk is ezt szeretné segíteni! (Ny. L.) Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Azonban ez a nap egyben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy esz­tendő alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis a szentségeken keresztül különösen is megtapasz­talhatjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az esztendőben 42 keresztelésünk volt, ami 14-el több, mint tavaly. Idén 43 elsőáldozónk és 23 bérmálkozónk volt. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szep­temberben 31 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a szentséget a kórházban és otthonában is. A házasság szentségében 7 pár részesült. Ez néggyel több, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 16 házaspár részesült áldásban. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerektemplomban a 2019-es évben. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 60 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám kettővel kevesebb, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szentsé­gétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben ré­szesültünk, és kérjük tőle, hogy a szentségeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló: Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük a közösségünket. Ennek jegyében tartottuk a farsangot, nagy­böjtben a triduumot, fogadtuk a missziós keresztet, részt vet­tünk az Arc Sacra héten, megtartottuk a Kerektemplom éjsza­káját. Idén is volt a rendőrökért, tűzoltókért, mentősökért és a katasztrófavédelmi dolgozókért szentmise. Volt hittantábor, családos délután, élő betlehem, családos tábor és még sok min­den más. Úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egy­házközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit jobb lett, mint az elmúlt években. Plébániánknak 4 bevételi forrása van: Egyházi adó: 2.509.000,- Perselybevétel: 3.256.360.­Stólabevétel: 2.009.500,- Adomány: 260.000.­Egyéb bevételeink, amiben benne van a közfoglalkoztatásra kapott pénz, a felújítási támogatás összege (11.235.700,- forint) illetve az átmenő pénzek is, összesen: 15.241.283,­2019-ben az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 105.785,- Péterfillér: 84.640,­Missziós gyűjtés: 103.005,- Karitász gyűjtés: 113.030,­Szentföld javára: 110.200,­Szent Antal persely 10%-a: 29.900,­Természetes minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül két tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat pedig adventben. Mindkét gyűj­tés igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szere­tetét, így az összes bevételünk 2019-ben 23.822.703 forint volt. 2019-ben az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések (plébános, takarító, karnagy, kántor-sekrestyés): 5.137.582,­Közüzem (fűtés, villany, szemét, telefon, riasztó): 2.083.820,­­Iroda (nyomtatvány, festékpatron, postaköltség): 60.700,­Gyűjtések továbbítása: 546.560,­Templomfelújításra: 11.235.700,­Egyéb kiadás (liturgikus anyagok, kisebb felújítások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés): 3.886.163,­Papi szolidaritás: 513.000,­Összes kiadás: 23.463.525 forint, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2018-as év maradványa: 2019-es év bevételei: Összesen: Kiadás: 2019-es évben: 2019-es év maradványa: Összesen: 3.040.776 Ft. 23.822.703 Ft. 26.863.479 Ft. 23.463.525 Ft. 3.399.954 Ft. 26.863.479 Ft. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Radnics Zol­tán atyának, Hegedűs László atyának, Frankó Tamás atyának és Kovács Zoltán atyának a rendszeres kisegítésért. Köszönöm a Képviselő Testület egész éves munkáját, különösen is az elnök­nek, Nyitrai Lászlónak és a templomgondnoknak, Erős Nor­­bertnek. Köszönöm a plébániagondnoknak Gál Gyulának és a tiszteletbeli templomatyának Erdős Péternek a munkáját. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban se­gítenek nekem. Elsősorban: Ilonka néninek, Anci néninek, Erzsi néninek, Misinek az áldozatos munkáját. Köszönöm a ta­karító csoport tagjainak a munkáját, a szentségimádók segít­ségét. Köszönöm a Rózsafüzér társulat és a Nyugdíjas közösség imádságát! Köszönöm a karitász munkatársainak, hogy segítenek Jé­zus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt énekkar énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat. Kö­szönöm a hitoktatóknak a munkáját, köszönöm a ministránsok egész éves segítségét. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik az irodai munkák­ban segítenek nekem, különösen is Editnek, aki az anyakönyve­ket intézi. Köszönöm Tündének a könyvelésben nyújtott segít­ségét. Köszönöm a családközösségünknek a sok segítséget. Végül pedig köszönöm mindazoknak, akik bármiben is segí­tettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosan. Kérjük Istenünket, hogy az új esztendőben is álljon mel­lettünk, segítsen minket és adjon erőt nekünk, Szent Anna pedig könyörögjön értünk. Ámen­ László atya Szent Anna Plébánia Esztergom 2020. január X111/1. szám

Next