Élő Sziget, 2021 (1-12. szám)

2021-01-01 / 1. szám

ÉLŐ SZIQEL Időszakos plébániai értesítő Életünk a járvány nyomása alatt telik — ez alól az advent és a karácsony sem volt kivétel. Hogyan lehetett ezt elviselni, úgy megélni, hogy a lényegre is tudjunk figyelni? Úgy gondolom, sokunknak sikerült! Ezzel az optimiz­mussal kezdjük az új évet! Ny. L. Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egy­ben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy esztendő alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos megosztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló: Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis a szentségeken keresztül különösen is megtapasz­talhatjuk az Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az eszten­dőben 17 keresztelésünk volt, ami 27-tel kevesebb, mint tavaly (nyilván a vírus miatt), 36 elsőáldozónk és 13 bérmálkozónk volt. Ünnepélyesen kiszolgáltattuk a betegek szentségét is szep­temberben 30 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a szentséget a kórházban és otthonában is. A házasság szentségében 4 pár részesült. Ez hárommal kevesebb, mint tavaly. A jubiláns házasok szentmiséjén pedig 20 házaspár részesült áldásban. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerek templomban, ebben az évben. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 57 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám hárommal kevesebb, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szentségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben része­sültünk, és kérjük tőle, hogy a szentségeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló: Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük a közösségünket. Ennek jegyében tartottuk a farsangot. Volt hit­tan napközis tábor, családos délután, jubiláns házasok miséje. Sajnos a vírus sok programunkat törölte, de úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egyházközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló: Egyházközségünk idei zárszámadása ugyanolyan lett, mint az elmúlt évben. Plébániánknak 4 bevételi forrása van: Egyházi adó: 2.686.500,- Perselybevétel: 2.540.925,­Ez 700.000 forinttal kevesebb, mint tavaly. Stólabevétel: 1.840.500,- Adomány: 23.000,­Egyéb bevételeink: 41.088.940,- (ebben benne van a közfog­lalkoztatásra kapott pénz, felújítási támogatás: 34.423.615 forint, ill. az átmenő pénzek is) 2020-ban az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 113.105,- Péterfillér: 78.360,­Missziós gyűjtés: 102.820,- Karitász gyűjtés: 110.015,­Szentföld javára: 101.610,­­Szent Antal persely 10%-a: 25.855.­Természetes minden gyűjtésünk eredményét továbbítottuk a Főegyházmegye felé. Ezen kívül egy tartós élelmiszergyűjtést is tartottunk. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét, így az összes bevételünk 2020-ban: 46.339.365 forint volt. 2020-ban az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: 5.082.149,- (plébános, takarító, karnagy, kántor-sek­restyés). Iroda: 127.820,- (nyomtatvány, festékpatron, posta). Közüzemi díjak: 1.074.703,- (fűtés, világítás, szemétdíj, tele­fon, riasztódíj). Templomfelújítás: 34.526.000,­­Gyűjtések továbbítása: 531.765,­Egyéb kiadás: 5.515.240, (liturgikus anyagok, kisebb felújí­tások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés) Papi Szolidaritási Alap: 377.250,­­Összes kiadás: 46.334.927 forint, így a mérleg a következőképpen alakult: 2019- es év maradványa: 2020- as év bevételei: Összesen: Kiadás összesen: 2020-as év maradványa: 3.399.954,- forint 46.339.365,- forint 49.739.319,-forint 46.334.927,- forint 3.404.392,- forint Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Radnics Zoltán atyának, Szabó Andor atyának, Frankó Tamás atyának és Ko­vács Zoltán atyának a rendszeres kisegítésért. Köszönöm a Képviselő Testület egész éves munkáját, különösen is az elnök­nek, Nyitrai Lászlónak és a templomgondnoknak, Erős Nor­­bertnek. Köszönöm a plébániagondnoknak, Gál Gyulának és a tiszteletbeli templomatyának, Erdős Péternek a munkáját. Kö­szönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem, elsősorban: Ilonka néninek, Anci néninek, Erzsi néni­nek, Misinek. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a mun­káját, a szentségimádók segítségét. Köszönöm a Rózsafüzér társulat és a Nyugdíjas közösség imádságát! Köszönöm a ka­ritász munkatársainak, hogy segítenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt énekkar énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat. Köszönöm a hitoktatóknak a munkáját, a ministránsok egész éves segítségét. Köszönöm, akik az irodai munkákban segítenek nekem, különösen is Edit­nek, aki az anyakönyveket intézi. Köszönöm Tündének a köny­velésben nyújtott segítségét. Köszönöm a családközösségünk­nek a sok segítséget. Végül pedig köszönöm mindazoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát Isten fizesse meg százszorosan! Kérjük Istenünket, hogy az új esztendőben is álljon mel­lettünk, segítsen minket és adjon erőt nekünk, Szent Anna pedig könyörögjön értünk! Ámen, László atya „Harmatozzatok égi magasok” Mint sokunknak, nekem is az advent az örömteli várakozást és a hajnali rovátét jelenti. Most hiányzott a templom sötétjében együtt mondott őrangyala imádság, majd a lassan kivilágosodó épületben megjelenő kedves ismerőseim arca. Életem első éve, amikor nem lehettem ott. Nagy ajándékot kaptam a Bonum televíziótól, mert minden reggel 6 órakor a pécsi Székesegyházból közvetítette a rovátét. Hálával gondolok a közvetítésekre, mert segítségükkel megél­hettem a várakozás örömét, igaz most másképp. Pécs a kedvenc városom, a Székesegyház pedig kiemelkedő neoromán épület, amelyet 11. sz.-i alapokra emelve építettek. Engem mindig lenyűgöz emelt szentélyével, dúsan aranyozott freskóival. Képzeletben nap, mint nap ott ültem ebben a mél­tóságot sugárzó templomban és reggel 6 órakor misére hívott a felhangzó adventi ének: „Harmatozzatok égi magasok..." Szent Anna Plébánia Esztergom 202­1.január XIV/1. szám

Next