Erdély, 1897 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1897-01-01 / 1. szám

után megalakíttatott az új tisztikar. Elnök lett : Pazourek Ferencz, ki az elnöki széket rövid beszéd után el­foglalta ; alelnökök lettek: Bodor Antal és Szabó Károly ; titkár : Ba­logh Bertalan ; jegyzők : Gabányi Imre, Ferenczy József és Bauer Gyula ; pénztár­os : Bán József ; ellenőr: Ver­zár István; bizottsági tagok: Fabinyi Rudolf, Polcz Rezső, Farkas László, Hanasiczitz Oszkár, Szabó Imre, Bartók József, Veress Ferencz, Neuwirth József, Kolozsvári Sándor, Friedmann Gyula. Az indítványok során elfogadta a gyűlés Bodor Antalnak azon in­dítványát, hogy az osztály E. K. E. estélyt rendezzen. A rendező bizott­ság elnökévé Polcz Rezső, alelnö­­kévé Fabinyi Rudolf, Szabó Károly és Kovács Géza választatott meg. * Ez alakuló gyűléssel foglalko­zik a budapesti Egyetemi Lapok 7. száma is, megjegyezvén, hogy »a megalakulás ténye mind szép, mind nemes, de ha az osztálynak nem biztosítottak önkormányzatot és va­gyoni önállóságot, minden törekvés hiába való s nem fogják a turistaságot egy lépéssel sem előbbre vinni.« A budapesti »E. L.«-nak ez a megjegy­zése a mennyire megokolatlan, any­­nyira tájékozatlan, mert az osztály a maga ügyrendbeli dolgait függetlenül intézi, vagyonilag is önálló, mert maga határozza meg, hogy mire kívánja fordítani esetleges bevételeit. Annyi­ban természetesen függésben kell hogy álljon az E. K. E. központjá­tól, a­mennyiben annak alapszabály­­szerű kötelessége felügyelni, hogy az egyesület czíme és c­ége alatt gyűjtött összegek csakis egyesületi, tehát alapszabályszerű czélokra for­­díttassanak. De hiszen ez annyira önként következik, hogy valóban csodálkoznunk kell, mikép ezt a bu­dapesti »E.­L « nem tudja meg­érteni. Vagy talán a budapesti tu­rista egyetemi osztály vagyonát önkényüleg szoc­iális mozgalmakra fordíthatja, vagy talán egyebekre is? Mindenesetre különös gondol­kozás­mód, de hát mindenki úgy gondolkozik, a­hogy tud. Meg va­gyunk különben győződve, hogy a kolozsvári egyetemi ifjúság általáno­san ismert józan gondolkozását nem fogja megtéveszteni ez a könnyelmű és részakaratú megjegyzés, melynek különben az a háttere, hogy egy más turista-egyesület is szándékozott egyetemi osztályt létesíteni Kolozs­várt és melynek a nagy lelkesedés­sel megalakult E. K. E. osztály útját vágta. Kolozsv­ármegyei osztály. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület kolozsvári osztálya okt. 30-án d. u. 5 órakor az egyesület központi he­lyiségében választmányi ülést tartott. Elnökölt Hangay Oktáv osztályel­nök. Jegyzett Versényi György dr. osztály­titkár. Jelen voltak: Gámán József, Kovács Géza, Merza Gyula, Radnóti Dezső, Tanács József, Ver­sényi Gábor. Elnök jelenti, hogy a páratlan szépségű rekiczeli zuhataghoz vezető nagy fontosságú út elkészítéséről a részletes számadások beérkeztek. A még hátralevő 150 frtnyi költséget a választmány kiutalja, így az egész, két ízben is megrongálódott út, 450 frtba került. Szathmáry Elek az u. n. Báthori­­házba illesztendő emlék­tábla költ­ségeire az egyesületnek 100 frtot ajándékozott. Azonban szept. 24-én kelt levelében hivatkozván arra, hogy a tábla felállítására nézve mi sem történik, az illető összeget kamatos­tul visszakéri. Elnök jelenti, hogy mivel a ház egészen újra épült s a benne levő régiségeket a múzeum megvette és elvitette, történelmi emlékjellegét úgyis elvesztette, az eljáró bizottság nem tartja a házat megjelölendőnek. A pénzt tehát az adományozó kívánsága szerint ka­mataival együtt visszaküldte. A dobrini menedékházat folytonos akadályok miatt nem lehetett ün­­nepiesen átvenni. De az építtető Andrássy Tivadar gróf a főerdész révén tudatta, hogy azt átadottnak tekinti. Az egyesület köszönő iratot intéz a grófhoz. Az elnök pedig gondoskodik, hogy a menedékház­ban vendégkönyv legyen kitéve, va­lamint tájékoztató házi rend. Intéz­kedni fog arról is, hogy a mene­dékházakat, szállókat csak igazoló jegyeket előmutató egyesületi tagok vehessék díjtalanul igénybe. A kolozsvármegyei ásványvi­zek érdekében Hangay O. elnök a Mezőségen a kissármási és kisczégi vizeket geológiai és forrástani tekin­tetben tanulmány tárgyává tette. Kis- Czégtől Sármásig egy 8—9 faluból álló terület van, hol az ásványos vi­zek felbugyognak. Sertésvész e vi­déken nincs, mert a sertéseknek praeservative ebből a glaubersós tar­talmú vízből adnak, hetenként két­szer, vész idején háromszor is. Han­gay felterjesztést intézett Darányi miniszterhez, a­ki 4—4 liter vizet küldetett az országos vegytani inté­zethez elemzés végett. Az elnök engedélyt kér, hogy a munkamegosztás szempontjából az osztály körében kisebb bizottságo­kat alakíthasson s egyszersmind tu­datja, hogy Jenőffy Jenő alelnök a Peánára vezető út jelzéseit a tél kezdetén elkészítteti. Fogarasvármegyei osztály. A fogarasvármegyei osztály nov 21-én tartotta, Tibold Mihály járás­­­bíró elnöklete alatt tisztújító közgyű­­­lését. A titkár évi jelentése követ­keztében elhatározták előterjesztést intézni a központhoz a fogarasi szép vidék feltárása érdekében. A tisztújításnál díszelnökké Tibáld Mihály járásbiró, elnökké Waldorffi Benedek István nyugalmazott ezre­des, alelnökké Kapocsány Mór alis­pán, Váró Béni kir. tanfelügyelő és idb. Zankó Emil uradalmi intéző lettek egyhangúlag megválasztva. A titkári tisztséget ifjabb Zankó Emil vál­lalta el. DIÁKTURISTASÁG Földrajzi kirándulások. Sie­­vers dr. giesseni egyetemi tanár, a német geográfusok Jenában tartott I. évi XII. nagy gyűlésén, melyen Ma­gyarország is képviselve volt, a tanu­lók nagyobb földrajzi kirándulásainak fontosságát fejtegetvén, mintegy rá­mutatott arra, hogy ilyenek Német­országban miként volnának szervezen­­dők. A nagygyűlés a javaslatokat általános tetszéssel fogadta. A jelenlévő magyar kiküldöttek bi­zonyára csak örvendhettek, hogy a tanulói kirándulások intézménye, mely nálunk Svájcz mintájára már megho­­nosult, végre Németországban is pár­tolókra talált s annak fontossága mél­tánylásban részesül még oly tekinté­lyes testület részéről is, mint a mi­nőnek a német földrajzi tudósok kon­gresszusát méltán tekinthetjük. Ez is a mellett bizonyít, hogy a tu­ristaság művelésénél minden szaktu­dós megtalálhatja, ha keresi, az őt megillető működési teret. Diákturista szállók. A Német és Osztrák Alpesi egyesület 407 köz­ségben 503 turista-szállót organizált. Az összeállított hivatalos kimutatás szerint a tavaly 103 német diák- és tanuló szállóban összesen 480 ágyat és 45 pótnyugvó helyet 6246 láto­gató vett igénybe. A német diákok lök .

Next

/
Thumbnails
Contents