Erdélyi Helikon, 1930 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1930-02-01 / 2. szám

ÉSZREVÉTELEK A fejlődő irodalmi életben a dráma különben is utolsónak érkezik. A re­gény nélkülözheti a kompozíciót, ha mondanivalókkal telített; az akcióhiányt mentheti az elme spekulatív játékaival. Nem kell hibátlan vízió is legyen ... A dráma azonban precízen komponálva, teljes ökonómiával se többet, se keve­sebbet nem adhat, mint amit belső tör­vényei diktálnak. A dráma az író-művész szobrász-munkája és zenei kompozíciója egyben. A sokrétegű közönséget kell megfogja, sokfelé meg kell nyíljon az ajtaja ... Ezért kell különös örömmel regisz­trálnunk Hunyady Sándor „Júliusi éj­szaka“ című vígjátékának budapesti si­kerét. Ő, aki köztünk szellemes szipor­káit szórta, aki egy-egy ötletével, egy­­egy hasonlatának éles kontrasztjával, mint pompás kozőt, magával ragadta tár­saságát, mindig többet adott a kimon­dott szóban, mint írásaiban. Egy-egy névtelen, vagy betűjegyével jegyzett kis cikkben, színes hírfejeiben, ritkán meg­jelenő novelláiban csinos, tiszta monda­taival, élesen találó és bevilágító ötle­tes képpel vagy hasonlattal tett elevenné kis történeteket és figurákat... A ki­öregedő budapesti írónemzedék tanít­ványa, elődeinek elfinomultságával és de­kadenciájával szinte idegenül és különc­ként áll a mai életes, mindig külön mondani akaró, a mondanivalót a mű­vészet elé helyező irodalom közepette. L'art pour l'art tendenciájával külön vé­delmezője egy-egy szellemes szónak, finom hasonlatnak, ötletes fordulatnak, amely csupán önmagáért van, a mon­danivalók piaci dübörgéseivel szemben. Szinte a meghasonlásig éles és különc ítéleteivel és magánvéleményeivel a maga módja szerint a művészetet védte, amely nem egy-egy gondolaton vérzik el, hanem egy-egy találó szóban, tiszta csínnal felvázolt szellemes képben, vagy ötletben él. Azt lehetett már hinni, hogy ez az ér­dekes lélek és író szétszóródik az elröp­penő szavakban, az apró újságcikkekben és nagyobb kompozícióban nem mutat­kozik meg. Annál nagyobb örömöt je­lentenek a sikernek mindenfelől fel­hangzó jelei, amelyek a budapesti Víg­színházban bemutatott darabját az egy­másután lezajló bemutatók közül kieme­lik, s vele a megszülető erdélyi drámá­nak nyílik ajtó a budapesti nagy szín­padok felé. Kovács László É­SZREVÉTELEK A MAGYAR IRODALMI KRITIKA­­ MESSZIRŐL Ha úgynevezett gyakorlati ember volnék, akkor egyáltalában nem törődnék azzal, hogy mi a jelentősége s van-e jelentősége a magyar kritikának. Európai ember nem tudja, nem tudhatja, hogy Amerikának milyen hatalmas a felszívó ereje. Az or­szág tempója megváltozott vérmérsékletet követel. S nemcsak az életösztön, hanem az intellektuális érdeklődés természete is megváltozik ebben az országban. Ennek, rendszerint, az a logikus következménye, hogy az amerikai életbe kapcsolódott euró­pai műveltségű ember fokozatosan leszámol a múlttal s a múltból legfeljebb a gyer­mekkori emlékek érdeklik, amelyek végeredmében abban az esetben is érdekelnék, ha a michigani Kalamazovban töltötte volna gyermekkorát. Megdöbbentő, de ugyanakkor érthető, hogy iskolázott, ha nem is következésképen művelt magyar is­merőseim sorában mennyire elenyészően csekély azoknak a száma, akiket akárcsak fel­színesen is érdekel a mai magyar szell­mi élet Értsük meg egymást: ennek a szo­morú jelenségnek nincsenek politikai okai. Azok, akik hisznek a mai magyar poli­tikai rendszerben, épp annyira érzéketlenek a magyar kultúra jelenlegi törekvéseivel

Next