Erdélyi Helikon, 1930 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1930-04-01 / 4. szám

KÖNYVEK ÉS ÍRÓK a körülötte élő állatokat, egy vásár alkal­mával a városban a cirkuszba téved. S a cirkusz ellenállhatatlanul magához vonzza. Meseszerű türelme, jósága, ereje, egyszerű­ségéből származó varázslatos leleménye viszi, emeli a körülötte tülekedő, furcsa, idegen élet fölé. Asszonyok hullanak útjára, és űzi, sodorja örömökhöz és bánatokhoz egy mé­lyen megfészkelődő szerelem. Végre artista pályája tüneményes útján, mint visszahulló gyümölcse a földnek, szerelmesével vissza­megy falujába művelni a földet. A mesének erre az alapfonalára az élet és emberek sok színe fűződik. Groteszk alakok, megható fi­gurák, megejtő tragédiák, különös melléktör­ténetek. A cirkusz körül zajló élet, amely szimbólumként hordozza az egész életet. A történetnek rejtett és legérdekesebb szép­sége az, hogy a regény egész belső vonala a magyar népmese lényegét hordja magában. A nagy életbe kivágyó, nyugtalan, szerencsét próbáló legény, aki a távoli különös világ tüneményes csodálatát tapasztja magára, csupa erő, természetes lelemény, világhódító egyszerű jóság. És a végén mégis visszafut a falujába. Meghódítja a világot, anélkül, hogy szüksége volna rá. Talán csupán azért, hogy legyőzze magában. A magyar népmesék ál­modják így végig az életet, ahogy a Bibó Lajos regénye. És az ilyen mesében azután különös színt, groteszk élességet nyernek a reális momentumok, a mesehős körül fel­bukó figurák. Kár, hogy az egy hősbe, a mese egyetlen központi vonalába kapcsolódó regény nem kínálja minden percében az új motívumok­kal gazdag fordulatokat. Lényegében mindig ugyanazok a motívumok szövik a majdnem 500 oldalas regény jeleneteit és ez elnyúj­­tottá, monotonná teszi a regényt. A regény pompás meseötletével felszökik, és ugyan­abban a magasban halad tova. Az olvasó ugyanazt a hangulatot kapja végig, nincs képzeletének újabb és újabb izgalma és szédülete. A Bibó Lajos nyelve egyszerű, majdnem a színtelenségig cicomátlan. A mesélő egy­szerű nyelve, amely kerüli a festői feladato­kat, nincsenek külön művészi ambíciói, ame­lyek a mesén és történeten túl is hoznak örömet az olvasónak. De a meséje és alak­jai nem is adnak komplikált feladatokat; mozdulataik egyvonalúak, a lélek mélyéről nem szakadnak fel összetett érzések, felszínre bukó mélységek és érthetetlenségek, ame­lyekhez a nyelvnek is szüksége volna összes zenekari lehetőségeire. Mesét ír, amelyben a sokrétű ember fel van bontva könnyen látható egyrétegű lelkekre. Kovács László BALÁZS FERENC: BEJÁROM A KEREK VILÁGOT Kolozsvár, 1929. „Utazásaimban egy cél vezetett: ember­voltomra akartam ráeszmélni. De most gyö­keret akarok ereszteni Erdély talajában. A nagy világ hírét nekem már ezentúl csak a nap fogja elhozni s én már a napot is csak arra fogom felhasználni, hogy Erdély levegőjét azonnal megtelítse. Az én sor­som ne legyen az ökörnyál sorsa, legyek napraforgó, aki járni sem tud, mégis a na­pot útján követi. Legyek kis földön mun­kás egész emberségemmel“ — írja könyve bevezetésében Balázs Ferenc, ez a csodá­latos akaratú, testileg-lelkileg fegyelmezett erdélyi fiatal. A könyv címe után líra, mely­ben kiénekelhetné ezer benyomását, vidé­kek szépségét, országok színeit, fiatal szív ámuló elragadtatását. Ebből mind nem ka­punk semmit. A lírának csak az első sze­mélyét halljuk, amint frissen, elfogulatlanul mondja el véleményét száz és száz dolog­ról. A könyv értéke elsősorban ebben a frisseségben van. Az elfogulatlanság már hiba, mert az iram, amellyel bejárja a kerek világot, nem engedi meg, hogy elfogulttá legyen. Van olyan elfogultság is, mely úgy születik, hogy valami, ami új, szokatlan, nagy, megrendítő, meglepi, elfogja, a maga foglyává teszi az embert. Ez az elfogultság hiányzik Balázs Ferencnél. Annyira kereste önmagát, hogy nem a világot találta meg, nem a világ nőtt meg benne, hanem ő nyomta rá a maga képét arra a világra, amelyet bejárt. Anglia, Amerika, előtte futólag, Németország, Hollandia, Korea, Kína, Japán épúgy, mint Arábia és a Szentföld. Ennyi mindent friss szemmel látni, frissen, elevenen, fordulatosan, néha vidám humor­ral, megírni, különösen akkor, mikor vál­tozatos az út és élet, mert alig van miből utazni és élni, bizony ez óriási dolog, írói értéke is van, de a szín mégis csak egy: tudója vagyok annak, hogy egyedül az jó, az szolgál a világnak, amit én tudok. A könyvből nem is az derül ki, hogy hogyan talált erre a magára, hogyan vívta ki ma­

Next