Erdélyi Helikon, 1931 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1931-04-01 / 4. szám

KOVÁCS LÁSZLÓ: AMBRUS ZOLTÁN szűrőn át jutottak hozzánk. Ambrus Zoltán a legelsők egyike volt a modern magyarok között, aki pompás tájékozottsággal, gazdag készültséggel közvet­lenül hozta a francia irodalom eredményeit és éppen akkor, amikor a francia realizmus nagyjában az egész világ irodalmának irányát szabta meg. Amikor ki kellett gyógyulni a német romantikából és föl kellett lélegzetni Shakespeare hatása alól is, amit szintén német szűrőn és német közvetítés útján kapott a magyar irodalom. A modern magyar dráma, bármiképpen értékeljük is európai sikereit, ekkor kezdte, ennél a fordulatnál francia hatás alatt új életét és ér­kezett ki azután nagy sikerekkel a dráma nemzetközi piacára. De ez a for­dulat volt a modern magyar vers és regény elindítója is. Ambrus Zoltán életművének nagy értékét nem látja az, aki nem helyezi be azt ennek az új indulásnak termékeny lendületébe. De Ambrus Zoltán volt később az is, aki a francia csatornán, vagy a francia csatorna mellett kritikátlanul is ömlő túl­zásokat és hatásokat éber szemmel vigyázta. Megnyitotta a zsilipet, de a sza­bályozó gát szerepét is teljesítette. Bármennyire egész szellemalkatával a fran­cia irodalomban volt otthonos, azért itthonmaradt teljes vigyázásával, s európai fölénnyel válaszott és osztályozott. Nagyszerű külföldi értékekkel közvetlenül tanította a magyar irodalmi életet, vagy közvetve olyan példákkal, amelyekre szigorú ítéleteivel lesújtott. Nagy kritikus életpályájának melegsége és aktuális forrósága azért nem volt soha, mert közvetlen közelében nem keresett ki olyan új értékeket, amelyekért harcolnia kellett volna s amelyekért ódiumot is kellett volna vállalnia, vagy a jövendő igazolásának boldog fölényével őrizni azt az értékelés meleg és gyöngéd szavaiban. Ambrus Zoltán nem volt felfedező kritikus. Nem volt irodalmi vezér, aki új csapat élén diadalmaskodik, vagy tévedez. Egyedül volt. De tisztán maradt. Nem lett új kincsek gazdája, de nem is veszített semmit. Olyan friss, megbízható, bölcs és kemény ma is, mint évtizedekkel ezelőtt. KOVÁCS LÁSZLÓ

Next