Erdélyi Helikon, 1931 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1931-10-01 / 8. szám

KÖNYVEK ÉS ÍRÓK elrejtse magát. És Goethe Iphigeniája még időben sincsen messze, görög me­zében hordva a keresztény humánu­mot. A kötet végén gazdag műfordítói termésének pompás csokrában a költé­szetnek majdnem minden színe ott van: nyugtalan, magát kereső művész­lélek járta bennük végig a világ költé­szetét. Nem gyors megrendelésre a ki­adónak készültek ezek a fordítások, ha­nem a költőnek, aki a maga kifejezését keresi. A másik új Babits-kötet (A torony árnyéka) műfaji alcíme: „Mesék és no­vellák“. Igazában elég volna, ha csak „mesék“ állna alcímül, mert a Babits novellái között alig akad olyan, amely­ben ne volna valami fantasztikus, egé­szen meseszerű elem, amellett hogy egyik-másikban a valóságnak szinte fa­nyar, vaskos képeit halmozza fel. A két elem egymás mellett és keverten áll. Babits költészetének általános jelen­sége ez: egyik végletében gyöngéd, fi­noman szárnyalni vágyó, menekülő költő; a másik végletében pedig a ke­serűen vigyázó, a költőt mindegyre a földön fogságban tartó realista. A szel­lem harmonikus, stílusos kereksége a vers- és esszéíró Babitsnál sokkal bizto­sabb, mint novellaírónál. Néha úgy érzik, hogy novelláiba azok a témafor­gácsok hullnak, amelyek nem talál­ták meg a maguk teljes megjelenését a versben vagy esszéiben. Babits külön­ben is azok közé a költők közé tarto­zik, akik egy műforma keretébe nem szoríthatják mondanivalóikat, minden formai felkínálkozás lehetőség szá­mukra. Sőt az egyes műfajokon belül is változnak a hangok, így a novellák modora is különböző. A legtöbb azonban mégis a meseszerű, fantaszti­kus elbeszélés: a zárkózó és magános művész formája, aki nem a divatos kis életszerűségeket, az apró mozdulatok valóságát tudja és ábrázolja, hanem a nagy életvonalakat, a felszín rétege mö­gül felsugárzókat, a titokzatosat. Ezek szimbólumokban, allegóriákban jönnek közelünkbe, hogy kis mesemomentumok képében is titkok váljanak láthatókká. Több, már jól ismert, más gyűjtemé­nyekben vagy folyóiratokban meg­jelent novellák között felejthetetlenek vannak. Ilyen elsősorban a kötet ve­zető novellája, a „Mithológia“. Ez a Herkulesről szóló mese mélyértelmű vonalaival, fülledt, buja, rendkívül gaz­dag, plasztikus tablóival és nyelvi ké­peivel: egyéni és felülmúlhatatlan. Minden érzékelhetően, kísértetiesen va­lóságos, és mégis csupa valóságfeletti, mithologikus és szimbólikus... Ez a novella, emlékszem, 1918 végén a leg­fülledtebb, külső zajokkal legtelítet­­tebb, a lélekre legjobban ránehezedő időkben jelent meg a „Nyugat“ hasáb­jain. Meséjével, művészi rekvizitumai­­val, külsejével a legmesszebb állt az időtől, amely napvilágra hozta. És mégis: emlékezetemben maradt azóta is, nem lehetett elfelejteni. Most, hogy kö­tetben előttem állt, a művész hatalmát éreztem meg rajta; a művészt, aki valóban meg tudja teremteni a maga világát, még a legnagyobb fegyverzaj­ban is. Ez a novella a legteljesebben babitsi, tartalmi anyagával és művészi eszközeivel egyaránt. Mert a kötetnek van több olyan darabja is, amely csak Babitsból ad valamit, de nem adja az egész költőt, nem teljesedik ki belőlük az egész babitsi világ. Érdekes részei a költő pevre-jének és érdekes olvasmá­nyai annak, akit a költő már egészen hatalmában tart s aki minden sorát is­merni akarja. Ha jelennek is meg magyar köny­vek, igazában olyan szegény ma a ma­gyar irodalom. Alig van egy-két biz­tos és rendíthetetlen költője. Általában inkább könyvei vannak, mint költői. De ezek között is az élen áll Babits. Újak, akiknek a lelkét „új“ idők for­málták, alig jelentkeztek. Ezeknek in­kább csak szószólóik vannak ma még, csupán a vágy él és nagy utánuk. Bi­zalommal, csalódás félelmei nélkül ma is az ilyen könyv után nyúlhat a ma­gyar olvasó, mint a Babitsé. Magyar költő, akin átfutnak a világlélek ideg­szálai, a jelené dúsan rakodva a múlt kincseivel s a jövő termékeny magvai­­val megáldva. Kovács László

Next