Erdélyi Helikon, 1933 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1933-01-01 / 1. szám

KÖNYVEK ÉS ÍRÓK jól elveszett! De a kötet végére hagyott verseiben a régi hangot hallhatjuk. Líri­kus lesz ismét, aranykalász, aki olyan kincseket hoz napvilágra, melyekre ebben a formában talán csak az ő egyénisége képes. Kötött verseit minden lelkiisme­­retfurdalás nélkül kidobnám ezekből a ciklusokból. Szabadversei azonban lük­tetnek és élnek. Ezek a tompa bánattal árnyékolt sorok és strófák, melyekben nincsen zene és melyek a maguk kopárságukban csak a költő fantáziájától válnak zengőkké és színesekké, ezek a különös képek és ki­találások, melyek egész sajátosságukkal a szerző tulajdonát alkotják, a költő külö­nös és lázas kóborlásai, melyekkel elve­zet a világ és emberi lélek ismeretlen, pókhálós szögleteibe, ezek a hunyt szem­mel, emberi kábultságban kitalált sorok, melyek gólyalábakkal bandukolnak ugyan verseiben, de mindig elég súlyosak és különösek arra, hogy az olvasót feléb­resszék és megrázzák, alázatossága, sze­rénysége és furcsa, fanyar szomorúsága mégis csak arra indítanak, hogy az előbb megdicsért költők fölé emeljem s a rég beérkezett és nem lankadó poétának ki­járó elismeréssel zárjam be az új könyvé­ről szóló megemlékezést. Kováts József FÁBIÁN Erich Kästner regénye. Nova kiadás. Budapest. Zseniális nyersanyag modern nagy epi­kai mű számára. Darabos nagy foltok között finoman odalehek­ részletek. Szé­lesen, melegen felölelt tragédiája a mai élet átjárhatatlan dzsungelében utat ke­reső fiatalembernek. A hős minden jóra és szépre készen kínálkozik az induló élet, a társadalom és az emberek számára. Lelke onnan ér­kezik, ahol anyák öltöztetik fel az induló embert. De künn darabokra törik minden hit és életremény. Indulatok és szenvedé­lyek rácsai között bujkál. Utcára lökik. A nagyváros szörnyű poklában kap min­den után, ami az elfelejtkezésben nyug­vást kínál, vagy amiben lélek és ember csillan fel, de tragédiába torkol vagy sö­tét visszájára fordul minden. Legjobb eset, ha a felcsillanó erény ikerként össze­nőve él a bűnnel. A történet vázát talán egy riporter is megtalálhatja könnyen a nagyvárosi ut­cán. Az életbe induló fiatalember úttalan elhullása, mai életünk szomorú közhelye. Kästner azonban költő. Emberszívet me­lenget tenyerén, s mikor a tragédiát fel­mutatja, az ember örök tragédiáját érez­zük meg. Amikor hősét a mai élet nagy keresztútjára felfeszíti, vele egy egész nemzedék, sőt az egész emberi élet felsze­­geződik a keresztre. Mai ez a regény minden momentumával: iránynélküli szeszélyes életvonalak; szek­­szuális kapkodás; perverz utakra forduló ingerek; dugott mámorokba bujkáló kielé­­gítetlenségek; az élet utcáján hidegen szá­mító vagy nyíltra vetkőző harc. Hőse a legnagyobb szemétben is égi csillagot hord a szívében. S a nagyváros poklában jévő életébe anyja levele, üzenete érkezik, vagy maga személyesen, visszatérő motívum­ként, mindig, amikor lelkével az örvény széléig téved el. Messziről, a kis szülővá­roskából, s a lélek egészen távoli földjéről. Úgy érkezik, mint angyali üzenet, látszó­lag exotikussá múlt világból, igazában pedig onnan, ahonnan minden jobbra­való ember elindul: a soha ki nem vesző élet­igenlés és a világ nagy kályhája, a szere­tet mellől. Ez a vissza-vissza érkező mo­tívum érezteti a regényben azokat a finom kontrasztokat, amelyek a széles emberlét különös paradoxonait adják, s a művet mély líraisága mellett a mindenkinek szóló nagy mondanivalókig emelik. Kästner regényét érdemes volt ma­gyarra fordítani. XOTOJCZ­ászló :MÉG EGY SZÓ TAMÁSI KÖNYVÉRŐL. Talán nem fölösleges, ha erről az Ábelről még mindig beszélünk. Mert va­lami olyanforma érzés buzdít az írásra, mintha e könyvről nem volna elégséges egyszer véleményt mondani. Erről a könyvről még sokat fognak beszélni a jövőben, ha talán nem is úgy, mint ahogy azt mostani olvasói és maga az írója is gondolja, de beszélni fognak róla és ol­vasni is fogják s az ilyen tűzálló köny­vet érdemes nyilvántartani.

Next