Erdélyi Helikon, 1933 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1933-03-01 / 3. szám

lásmentes verse az Itthon és Fakereszt, holttest, nyári est címűek. Ez a két vers biztat arra, hogy Tóthpál Dániel valaha jobbat is fog adni nekünk. I. Szemlér Ferenc. PALÉOLOGUE: HÁROM DIPLOMATA. — Athenaeum kiadása. Budapest — Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. Csupa visszfény, csupa ellenenergia, csupa settenkedés a körül a nagy láng kö­rül, amely a világot gyújtotta fel. Erejük, tekintélyük, maradandóságuk mértéke az a szerencse, amely a nagy sas karmai kö­zött bujkálni, élni és hatni engedte őket. A mérték csak ez: Napóleon. Hogyan kerülnek a sodrába, vagy mennyiben ér­vényesülnek mint alattomos, vagy nyíltan ellene forduló erők. A maga lángjába mind jobban belevakuló, zsenijének és tragikumának útján végzete felé siető Napóleon útja mellett prédára leső, ön­telt, vagy hidegen számító kisebb raga­dozók. Csupa keringés, bujkálás, gyönge pillanatra várakozás, annak a kis résnek a keresése, ahol a mérget be lehet oltani. Hármuk közül leginkább Metterniché ez a kép, aki nyilván a legerősebb volt. Talleyrand, aki mindenesetre zseniáli­sabb, sok emberi gyengeséggel és szenve­déllyel babrál egyéni létében, sok szél fújt szembe életével. Merész fordulatokat játszott meg, amelyek nemcsak morálisan voltak merészek, hanem politikailag is bátrak, ha nem is rokonszenvesek. Hogy belelátott a zűrzavarba, a kibogozhatatla­nul komplikált jelenbe, és odaállt a jöven­dő mellé akkor, amikor mindenki elől ta­karva volt még. Akkor férkőzött Napóleon közelébe, amikor még a legmerészebb álom sem álmodhatta meg az útját, és akkor hagyta ott, amikor megfékezhetetlenül a zeniten ült. Zseniális ember, mert a leg­finomabb mérlegelés mellett az ösztön és infláció is finom volt benne. A köznapi morál fölött, túl az erkölcs világán nitz­­schei értelemben nagy. Paléologue köny­vének egyik legmegragadóbb fejezete Talleyrand visszatérése az egyházba ha­lála előtt, amelyet úgy visz végbe, mint egy diplomáciai művet: semmit sem ad ingyen, a lelkéből se, egyezkedik, szakí­tással fenyegetőzik, ravaszkodik, a pápáig appelál, míg minden szót mérlegelve, írásba fektetve elkészül a mű. De nem írja mindjárt alá, zsebrevágja, gondolko­zik rajta napokon át, újra és újra felol­vastatja, utolsó pillanatig minden lehető­séget szabadon hagyva a maga számára. Metternich zártabb, határaiban megismer­­hetőbb egyéniség, bár az erkölcs hálója ugyancsak laza nála is. A diplomáciai foglalkozás maga, mivel szinte állandóan pillanatnyi parancsok hatalma alatt egyez­kedik, kénytelen nitzschei játékra. Metter­nich kiszámíthatóbb. Céljaiban hűvösebb és fordulataiban nem annyira romantikus. Ezért veszélyesebb is. Igazában Napóleon egyetlen ellenfele abban a nagy európai koncertben, amely végül is legyőzi őt, megfojtja a legendát. Drezdai találkozása Napóleonnal nemcsak pályájának, hanem életének is kitüzesedett csúcsa. Életének e pillanatában szinte Napóleonhoz emelke­dik nagyságban, félelmesen egymás lel­kébe látnak. Napóleon bukása után még több évtizedig áll az osztrák politika élén, keményen felépítve a nagy európai egyensúlyt, amelynek az osztrák-magyar monarchia lényeges része, de egész életé­nek azok az évek adják a fényt, amelye­ket a napóleoni harcok töltöttek meg. A harmadik portré, amelyet Paléologue e könyvében megrajzol, a Chateaubriandé. Róla van a legrosszabb véleménye. Nagy­­zolását, hiúságát, túltengő önérzetét mu­tatja be, aki Napóleonnal hasonlítgatja össze magát. A költő-diplomatáról, aki a francia restauráció vezető államférfia volt, Paléologuenak sem mint politikus­ról, sem mint emberről nincs nagy véle­ménye, bár a napóleoni kudarc után magá­nak a francia léleknek és önérzetnek is sok tekintetben restaurálója Chateaubriand. T­alán mintha csak azért adna képet könyvében róla is Paléologue, hogy a két nagy diplomata után bemutassa egy kon­tár diplomata képét. Paléologue elsőrangú író, nemcsak azt a világot ismeri jól, amelyet megrajzol. Sok könyve után, ami már magyarul megjelent, jó volt megismerni ezt a köny­vét is. Kovács László: 220 KÖNYVEK ÉS ÍRÓK

Next