Erdélyi Helikon, 1937 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1937-11-01 / 9. szám

űvészeti Szemle I­­HÁZI NAPLÓ DEULA íme, a kitűnő példa, hogyan kell fnpadi játékot alkotni teljes színpad­­esteni tudással. Kiválasztani a legnaiv­abb, mindenki számára leghozzáfér­­etőbb képzetanyagot, az első jelenet­­:­ mindjárt megadni a tételt, megte­­emteni hozzá az atmoszférát, szinte minden meglepetést előre kizárni, úgy tenni, mintha a legnaivabb néző bo­nyolítaná le a mesét. Semmi külön súllyt nem rakni rá, se költői kifakadá­­sokkal, se művészi megszaladásokkal nem terhelni meg a darabban egy pil­lanatot se. Játékos pihenésében nem csalni meg a nézőt, nem vezetni föl játszva holmi magaslatok fölé, hogy ott embersége és élete örvényei fölött szédítse. Könnyed mozdulatokkal ug­rik át árkokon és szakadékokon, úgy, hogy oda se pillant, lehetőleg ne is lássa, hogy a játék mélységek partjai­nál is megállhat, megborzonghat, s szépséges örvényekben fürdethet. Já­ték a színjáték, gondolja, minek csalni vele hát, még ha a léleknek olyan szépséges és felejthetetlen tükröződései­hez nyújtja is a lehetőségeit. S miért ne fejeződnék be valóban ott a darab, ahol játszik, a színpadon, minek vigye tovább a néző irént is, miután el­hagyta a színházat, saját lelkét terhelve meg vele. Játék, hát legyen játék. Ne pedig művészet, a legszebb emberi al­kalom a lélek zárjainak feltörésére, ta­lán az egyetlen győzelmes szabadság­­harc­ kifejezés. Tudom, hogy erre viszont azt is le­het mondani jóhiszemű meggondolás­sal: hátha éppen ez a játék, úgy amint van, teljes kifejezése egy léleknek, miért követelődzünk olyannal, amit, ha magával szemben őszinte, nem is ad­hatna. Talán éppen az, hogy ez a mű­vészet semmi más, mint játék, olyan léleknek a kifejezése, amely alkatánál fogva, ha magát mesteri biztonsággal megmutatta, nagy közönséget éppen ezzel tudott kielégíteni. Olyan az író, mint a közönsége. Hiszen azt látjuk, hogy amikor Molnár Ferenc maga­sabbra törekedett darabjaiban, csak a puha, édeskés, melodramatikusan csö­pögő, tündérkedő jóság volt a mon­danivalója. Akkor már inkább játszon, anekdotázzon és könnyed asztal mell­­letti fölényéhez emeljen, s kerülje a nagy dolgokat. Maradjon mester, a szónak majdnem ipari értelmében, a színpadi formálás példamutató mestere. A Delila a jó Molnár Ferenc-i játé­kok közül való. Koloozsvári előadásáról általában jót lehet mondani. Két ki­fogás álljon csak itt: Fényes Alice já­tékának szerepfelfogása nem volt he­lyes. Neki egy pillanatig se kellett volna azt éreztetni a nézővel, mintha ő Virág úrba komolyan szerelmes volna, de tudatosan, számítóan és ra­vaszul, szinte bábszerűen kellett volna szerelmest játszania, úgy, hogy a néző, sőt a darab többi szereplői is mindent lássanak, csupán Virág ne tudjon sem­mit. Mégis játékában néha olyan han­gokhoz és mozdulatokhoz tévedett, amelyek a komoly, valóságos érzelmet játszották. Tompa Sándor, ha a csapos hálás szerepének komikumát egy kissé fékezettebbé és öntudatlanabbá tette volna, még komikusabb és hatásosabb lehetett volna. EGY POHÁR VÍZ Seribe száz éves történelmi vígjá­tékát szerencsés gondolattal Budapes­ten Bárdos Arthur Művész­színháza újította föl, ahol sok mai darabot meg­szégyenítve, másfélszáz előadást ért meg. Így jutott azután el a mi színhá­zunkhoz is, mint egy nagysikerű mo­dern darab, amelynek előadása elől nem lehet kitérni. Az »Egy pohár víz« annak a történelmi tételnek mulatsá­gos, könnyed és ötletes színpadi ábrá­zolása, amely a tankönyveknek, törté­nettudományi beidegződéseknek nagy eseményekhez nagy okot kereső ten­denciájával szemben azt mondja, hogy 7*5

Next