Erdélyi Helikon, 1937 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1937-05-01 / 5. szám

Kovács László: Juhász Gyula zenévé finomuljon el. Az ilyen versbe a szavak zenei értékükért kerülnek s a jelentés is, amit hordoznak, arra jó, hogy az olvasó lelkében olyan hangulatokat és képeket ébresszenek, amelyek zenévé lelkesítik és párá­san magasba lendítik az egés­z vers­építményt. Az ilyen vers látszólag csupa egyszerűség, csak az összhatás tünde légiessége mutatja, hogy rend­kívüli teremtmény. Olyan mint a szövegtelen dal, amely a sírást ritmusba és melódiába zárta. Szépséges tiszta álmokkal, formák bűbájával, a múlt szellem­képekké finomult és regénnyé dermedt világával indult el benne az élet. Egyrészt ez a világ az, amely formát keresett verseiben. De ez a világ kergette aztán a melanchóliába is, a megnevezhetetlen fájdalom honába, hogy lelke örökre a bánat édességei közé zárkózzék. Bánata olyan társa lett, mint a hűséges örök kedves, vele jár a tájak varázslatában, együtt nézik a világot, szerelmesen átölelik egymást, s az örök csendről álmodoznak... Az élet­harc csak szelíd rezignáció visszhangja. A kenyér és a szerelem, az élet e két nagy tüzelője, nem meleg parazsait szórja erre az életre, csupán távoli fényét. Ennek is néha csak visszfényét mások arcán és má­sok életén. A magyar paraszt eb­ben a világban nem lefojtott erő, izmos és fenyegető vitalitás, hanem a fáradtságtól csendes és bánatos arcú em­ber, a méla tájon átvonuló barna sziluett... A szerelem pedig gyöngédség­től elragadtatott, ködben égő távoli fény, amely a színpad játékos álom­világában bukkant fel, s nőtt és lelkesülten finomult, minél távolibb em­lékké lett. Donquixettei romantikája van ennek a szerelemnek, a földhöz és valósághoz csak egy név köti, amelyet valaki igazán viselt, de csak az ábrándkép méltó a hőshöz... Ez a finom és tiszta élet, elragadtatásaiban páraként magasba szálló, örök bánatával édesbúsan eljátszogató nagy lélek hagyta itt önként a vi­lágot, amely soha nem volt az övé. Európát, a szellemcsúcsain megvaló­sult és finomra érett Európát hordozta és őrizte a magyar vidéken, s az örök bánatot hangfogósan lehelő szavai között igazán mondhatta ma­gáról: »Egy nagy magányos élet tiszta gőgjét, Mint koronát, úgy hordja homlokom, Tekintetem a végső ormokon.« KOVÁCS LÁSZLÓ

Next