Erdélyi Helikon, 1939 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1939-11-01 / 9. szám

Könyvek és Írók mellett, s azok a színpadi »vívmányok« és technikai lehetőségek, amelyek a fejlődéssel adódtak és nélkülözhetetlenekké lettek. (Például egy görög dráma előadásának mennyire másnak kell lennie külsőségeiben is a mi színpadunkon!) Ha a rendező a maga »külön lehetőségeit« keresi, menten eltéved, mégha úgy­nevezett nagy egyéniség is, eltekintve attól a külön ódiumtól, hogy rendesen a mű rovására érvényesül. Hevesi Sándor a »klasszikus realizmusban« nőtt fel. Ennek a színpada volt igazi világa. Éhez kereste az igazodást nála minden. Éhez formálódott az örök­eleven régi s a feltörekvő új. Színpada nem annyira a hangosságot, mint az el­mélyülést kereste. Majdnem azzal a paradoxonnal, hogy az egyént próbálta ma­gához ragadni, nem a tömeget. Vele költözött be, s talált otthont a budapesti Nemzeti Színházban a reális játékstílus. A régieket értő s a kor ízlését kereső gyakorlati színházi ember ellenőrizte benne egymást. Nem az a színház­vezető volt, aki megnyugodhatott volna bármilyen hatásban, vagy a műbe való bár­milyen önkényes beleavatkozásban. Hitt a színház magasabb hivatásában, mint kedvenc szerzője, G. B. Shaw, akinek magyar tolmácsolója volt. Tudta, hogy a színház, mihelyt csupán szórakoztató üzemmé válik, mindjárt krízisbe kerül, hatalmas versenytársakra akad, amelyek minden szemérem vagy gátlás nélkül szolgálják a közönség kedvét. A színház, ha erre a lejtőre lépett, nincs meg­állása, többé nem maga szab és ébreszt igényt közönségében, hanem csupán ki­szolgál olyan igényeket, amelyek után rossz szájízt kap színház és közönség egyaránt. A színház ilyenkor közönsége lebecsülésével szokott védekezni, de mikor ezt teszi, valójában saját magát becsülte le. — Természetes, hogy a küz­delem nagy, ha a színház nem ejti el magasabb hivatását, de ez az egyetlen ér­demes küzdelem számára. A végső mérlegen nem nehezebb a küzdelem annál, mint ha mindig a közönség szeszélye után kell puhatolóznia és igazodnia. Hevesi Sándor, aki hosszú időn át volt a budapesti Nemzeti Színház igazga­tója, azt az egyetlen érdemes küzdelmet választotta, amely a színház magasabb­­rendű hivatásában hisz. S mikor onnan távoznia kellett, nyugodt lélekkel néz­hetett vissza a hosszú évek munkájára, amelyet e kényes, szeszélyeknek és kri­tikáknak élesen, s szinte védhetetlenül kitett helyen végzett. Mértékes modern­sége és egészséges konzervatizmusa megóvta botrányt súroló merészségektől, de lehet, hogy olyan forró hatású váratlan sikerektől is, amelyek új utakra mutat­hatnak egy művészetben. Egy ország első és »hivatalos« színháza talán nem is az a hely, ahonnan a művészi forradalmak elindulnak. Inkább a megbizonyoso­dott utak épülhetnek és tökéletesedhetnek itt. Ezért találta meg ő is jó helyét a budapesti Nemzeti Színház élén. Az író Hevesinek majdnem mind színházról és drámáról szólva több kö­tet tanulmánya jelent meg. A gyakorlati színházi ember átélése teszi frissekké, gondolatokban mozgékonyakká, bensőségesekké és mindig tanulságosakká ezeket. Mint fordító is egyike a legjelentősebbeknek a modern magyar irodalomban. Shakespearetől és Molieretől a legújabb szerzőkig tart e fordítások sora. G. B. Shaw majdnem összes műveit ő fordította magyarra; ő volt e nagy angol író magyar propagálója. Mint színműíróra is e nagy angol vígjátékíró hatott, de mint színműíró nagyobb sikert se a közönség, se a kritika előtt nem aratott. Az ere­deti alkotásban szellemének nemes mértékessége, a gyakorlatot inkább elméletté tisztító magatartása útjában állt. E művek inkább csak egyéniségének képét tet­ték teljessé és kerekké; annak egyéniségét, aki minden idegszálával és gondolatá­val a színháznak élt. KOVÁCS LÁSZLÓ

Next