Erdélyi Híradó, 1831. október-december (1-26. szám)

Jelentés Az Erd. Híradóra és Társalkodóra neírt. A­­z Erdélyi Híradó ezen első és egyetlen-egy erdélyi nemzeti Újság-le­velet gyermeki korának már 5-dik, a’ Társalkodót pedig csecsemő idejé­nek 2-dik évében halál fenyegeté. Vagyon ezen hazai leveleket, vagy az Olvasó­kat vádoljuk-é?—A’ Híradó kiterjedéséhez képest eléggé tömötten ’s pontosan, kívánta a’közönséggel közölni, a’környülményekhez szabott válogatással, az in­­teressantabb tárgyakat..*»—A* Társalkodóban, ha szintén nem-is minden czikkely állatta volna­ ki a’ szorossabb próbát; de egy még járni­ is alig indult gyermek’ botlásai kímélést érdemeljenek. — Az Olvasók’ nagy része ezen hazai levelek’ fe­nyegető enyészetére bánkódó részt­vételét nyílván ki­fejezte. — Mi az oka hát, hogy ezen Újság-levelek’ olvasóinak száma még 200-ra sem növekedhetett ? Az amerikai szabad statusokban több mint 500, különbféle Újságokat olvasnak. — A’ franczia és angoly Nemzeteknek bámulást érdemlő az Újság-levelekhez visel­tető buzgóságok. Némely német Újság-levelek ha szintén esztendőnként előre ezerrel nevelik addig elő nyomtatott példányjaikat, még­is az első holnap’ vé­givel az Előfizetők’ növekedő csoportja miatt újból kell nyomtatni kiadott Újság­­leveleiket. A’ szomszéd Magyar­ haza nemzeti Újságának Olvasó száma az eze­­ret jóval felyűl-haladja... sőt még a’ civilisadó’ szélén lakó szomszéd Oláh-Or­­­szág­ is saját nemzeti Újságát olvassa. — Vagyon lehet-e félni ily környülmények­­ben Erdély’ nemzeti Újságának fenn-akadásán ? — A’ külső természetben­ is, az rendkivül-való, bámulást és figyelmet gerjeszt. Sokkal inkább fel-rázza az idő’ telke, árvíz módjára rohanó történeteivel halálos álmából a’nemzeti lelket.­—A’ nemzetek esztendők alatt százados lépéseket tesznek; a’ tisztelt régiségtől magok­nak örök, időket ígért Királyi székek nehány napok alatt egybe­ omlanak, ’s helyyekbe újak emelkednek; a’kis Dávid az óriás Góliáttal megvívni merészel.— De nem csak a’ rendkívül­ való történetek’ nagyságának bámulása ébreszti az ol­vasásra az újság-kívánó lelket; de a’ Hazára való boldog bé­folyás inkább az, melly a’ Híradó’ és Társalkodó’ olvasására ’s gyámolítására méltán buzdíthatja a’ hazafiakat. Az Újság-levelek és folyó­írások közösülésbe hozzák kis hazánkat a’ pallérozódás’ főbb palczán lévő nemzetekkel ; ’s mint a’ napnak jóltévő sugá­­ri, a’ szűk nyílásokon­ is bé­l­atván, boldogító világosságot és meleget áraszta­nak. Midőn látjuk , hogy a’hol — az idő’ sebessen haladó lelkét erőszakkal meg­fojtani, a’ törvényesen meg-állapított rendet fel-forgatni törekednek — ott erő­szak szaggatja­ el a’ sorompókat, meg­tanuljuk, hogy az idő’ lelkével a’ törvé­nyesség kezet­ fogva bástyája a’ zivataroknak ’s palládiuma a’ nemzeti boldogság­nak.— Az egyenetlenségek’ borzasztó következéseinek szemlélése, szorossabban egybe-luizza a’ hazafiakat ’s forrasztja a’ sok el­választó töréseket. A’ sok hasz­nos találmányok, nevelés, gazdasági, mesterségi, kereskedési intézetek’ közlése a’ mint neveli az esméreteket, így gerjeszti a’ tüzet a’ követésre. Más Nemzet

Next

/
Thumbnails
Contents