Erdélyi Híradó, 1842. április-június (27-51. szám)

1842-04-05 / 27. szám

Erdély és Magyarország. (Hálás köszönet.) A’ nemes jóllévő ~ тю-egyesület párt­fogása alatt lévő helybéli szegények dolgozó intézetében a’ folyó évben is, mint a’ közelebb múltban, a’ külvárosi legszegényebb sorsú ’s élelem szűkében lévő lakosok táplálására januarius fétöl m­artius 20káig, és így 76 nap alatt folyvást slumpford-leves fo­­tellelvén, ezen levesből az irt idő alatt a’ rendőrség által hivata­losan öszvehratolt ’s hiteles jegyekkel ellátott 65 szegény mind­egy­ütt 5,451 pork­óban részesült, melly leves-pork­ók pép­ alak­ban osztattak ki ingyen az intézetben jegyeikkel naponként meg­jelent szegényeknek. Ezen Rumpford-leves főzetése, ide értvén az intézet tárából kiszolgáltatott némelly naturalék , u. m. krumpli, sós, kenyér árát is, került öszvesen 247 riban és 10 xrban váltóban, melly költség különösen egy kegyes jóllévőnek, honunkba telepe­dett angol­t. Raphael Sándor urnak a’ múlt évben Katalin napján a’ nő-egyesület által ugyan e’ czélból adott tánczmulatság alkal­mával 250 váltó rftokban telt becses ajándékából fedeztetvén, a’ felűűlmaradt 2 rf. 50 xrok , az érintett tánczmulatság 65 rftot 53 xrt váltóban tett kevés jövedelmével együtt a’ szegénynek dolgozó intézete szükségeire fordittatlak. — Mit is, a’ t. ez. közönséggel, mind a’ nevezett jóltévő úr, mind pedig a’ Katalin-napi tánczmu­­latságból közczélra munkálólag részt vett uraságok iránti hálája ki­fejezése mellett, tudatni kivánt Kolozsvárt április 3kan 1842. a’ ns. jóltévő Nő-egyesület. Hogy a’ főkormányzónk ő nmagát üdvözlő napi érdekű be­szédeket jelen számunkban adhassuk , hely szűke miatt „I­rányo­k“­­val ezúttal nem szolgálhatunk. Felsőfehérmegyei főispán gróf Nemes János az országos [KK. és Lili. nevében Gyaluban következő beszéddel üdvözlé szerelve tisztelt főkormányzónk ő­nmagát: „N­agy méltóságú főkorm­ányzó! Kegyelmes uram! Nem egy udvariaskodás ingadozó szülöttje: egy mindent ígé­rő remény mondatta ki az ország Rendéivel azt, hogy Excellen­­cziád az, kit Erdély főkormányzójának kiván. Elragadó megelégedés volt az, mellyel értették az ország Ren­déi Excellencziádnak főkormányzónkká lett kineveztetését. Őszinte a’ mély tisztelet érzése, mellyet szándékozának kije­lenteni, mikor minket azon parancsolattal szerencséllelének , hogy­ mi légyünk azok, kik Excellencziádat az ország Rendes nevében itten elfogadjuk. Üdvözlőit légyen Excellencziád azon földön, mellye j polgárjai­­nak Excellencziádban helyheztelelt biradalonok után méltán Ex­­cellencziádtól várja jövendő boldogságát. Szerencséltetve azon föl­dön , mellyen a’ s­orban mászó gyermektől kezdve az aggig a’ tör­vények által Excellencziád hatóságába adott parancsolatainak min­denki fejet hajt. Kegyelmes uram! Közeliivé új állásához, miilyen komoran fogott Excellencziádnak a’ mai napja viradni, mivel az, a’ múlta­kat vissza fogta varázsolni, hiszszü­k , hasonló megelégedésével fogaz elnyugotni, mivel ugyanez nap Excellencziádnak dicső jövendő­jét is fogja jósolni. Excellencziád óhajtásunknak engedve elhagyá honát, mellyben reményteljes ifjúságának gyönyörnapjait töltötte; búcsút vett, hát­ralévő napjait e’honának szentelendő, a’ nagy Magyarhontól, melly­­nek Excellencziád volt egyik fénylő csillaga. Bárha meg is lesz Excellencziád arról győződve, hogy azon forró tisztelet, mellyel a’közvélemény Excellencziádat ottan emel­te es eddig követte, távollétében sem Fog elhűlni, bár jól tudja Exclád, hogy ha a’ jelenkort egykor egy más későbbi fel is cse­rélte, mig a’ Magyarh­on dicső neve létez, mig a’ magyar kebel­ben magyar szív dobog, széki gróf Teleki József emléke íhn­­raarad, mégis hogy az eltelteknek Excellencziád, bárha honát csak lonával váltotta fel, egy sóhajtással ne áldozott volna, azt kegyel­mes uram Excellencziádtól nem is kívánhattuk. Reméljük azonban, kiderülnek a redők , ha korát tekintve látja Exclád minde­ne szemében ragyogni azon szereidet, mellyel, ha boldogítani ki­­van, egy elöljáró is a’ mély tisztelet mellett nem nélkülözhet, ö­röm könnycseppé fog azon homály átváltozni, melly a’ Magyar­honnul Erdélybe lelt állal létrekor Excellencziád szemeit elborítot­ta , ha tovább indulva minden alaktól hallani fogja azon örömria­­dást, mellyet minden kebel híven visszahangoztat, és a’ mellynek mi is hason érzéstől elfogulva tanúi lessünk, ha Excellencziád m­eg­­engedendi, hogy kísérhessük.“— Ő nmlga, kinek már nyilt szép külsője keblet és bizodalmat nyer, ezen beszédet födellen fővel végig h­allgatván, férfias tiszta hangján, könnyen folyó szép magyarsággal, lelkes rövidséggel illy értelemben felelt: ,,Miután a’KR. és KR. választása ’s ő felsége ke­gyelmes megerősítése következtében e’ haza főkormányzói hivata­lába lépett, boldogsága olly szoros kapcsolatban áll e’ hazáéval, hogy csak úgy lehet boldog, ha ezt is boldognak tudhatja.“ Szives köszönetét nyilvánitá a’ KK. és RR. iránt. Országos elnök b. Kemény Ferencz ő nmlga mart. Síkon az országos KK. és RR. nevében főkormányzonk ő nmlgit e’ következő beszéddel üdvözlé: N­a­g­y m­é 11­ó s á g­u Gróf, c­s. k. Kamarás, Belső Titkos Tanácsos és Főkormán­y­zó úr! Feltűnt Erdélynek azon orom-napja, melly­­el országgyű­lé­­seink óhajtását létre hozta, melly üdvös eredményekkel leszen em­lékezetes hazánk évkönyvében, mellyen Exold a közörömnek za­jos kitül­ései közt fogadtatva , főkormányozás elhivatásának helyére, hazánk földjére megérkezett. Hálás érzéssel fogadtuk felséges királyunk atyai kegyelmét, ki az országos Rendeknek szabad választása következésében e hon főkormányát egy olly férfira méltóztatott biztos , ki ő felségének bizodalmát, a’haza polgárainak tiszteletét bírván, ’s mindkét rész­nek a’ törvények által megszentelt jogait tiszteletben tartván, ha­tos közbenjárása által Erdély fejedelme és hív népe közli bizodal­mát erős alapokra leendi, és egy új időszakát fogja előhozni ha­ s­zánk jóllétének. Igen is nagyméltóságu gróf és kir. főkormányzó úr ! Excel­­lencziádnak magas erényeit, mellyeket a’ testvérhen olly erősen tisztel, mi is elismertük, ’s valamiilyen forrón óhajtottuk Excidat hazánk főkormányzói székében tisztelni, ép olly örömmel fogad­juk mostan keblünkben, éjjen olly nyugodtan teszszük le azt, mi előttünk legdrágább, legszentebb ereklye, polgári alkotmányunkat az Exelád oltalmába, ép olly nyugodtan ajánljuk egy milliót fe­­l­űlhaladó, a’ törvények által nem eléggé biztosított embertársaink­nak sorsát az Excellencziád védelmébe. Nevezetes az időpont, mellyben Excld hazánk kormányát ál­tal veendi. Egy gyenge lélekben talán aggodalmat okozna, hogy a’ közvárakozásnak meg nem felelhet, midőn az erős ez­en most látja maga előtt járva az utat, hol sikeresebben folyhat be a köz­jó előmozdítására, mert bárha egyfelől igaz is az, hogy hazánk­ban a’ közelebbi időkben az alkotmányos élet fejlődésbe indulván, annak polgárai törvényes jogaikra nézve féltékenyebbek, bárha ta­pasztaljuk azt, hogy a’ nimbust nem annyira lehet immár a hiva­taltól kölcsönözni, vaiát maga a’személy, ki azt viseli, adhatja meg hivatalának az illő fényt, bárha tagadni nem lehet, hogy az idő lelke a’ törekvések czélján túl ragadja néha az érzéseket, és mind­ezeknél fogva a’ közigazgatás több akadályokra talál, de másfelől el kell ismernünk azt is, hogy a’ jelen időpont az, hol a nem­zet a’ százados előítéletek bilincseit lerázni törekszik , ’s világosabb felfogások oszlatják a’ régi homályokat; ezen időpont az, hol a magános tekintet a közérdek előtt mindinkább meghajol, s piél­­dáit látjuk annak, miként gyakrabban és nagyobb készséggel té­tetnek egyes személyek által áldozatok a haza oltárára. Ezen időpont az, hol a’ régibb institussokon való jobbítás, az­­ anyagi kérdések foglalatoskodtatják gondolatainkat, s kezdünk meg­­­­győződni arról, hogy a’ legszebb polgári alkotmány teljesen csak tetetik szálig. Kolozsvárt, Kedden­, április 5 én. Foglalat: Erdély és Magyarország: nő­i­ egyesület hálás köszönete; főkorán­ányzó­i m­agát üdvözlő beszédek ; országgyűlési közlemények; Réz Sámuel nyilatkozata; igazolás Boér Antaltól; a­ fejér megye közgyűléséről előlegesen: károlfejérvári gyűlés; magyarhoni dolgok, halálo­­zások.— Ausztria. — Oláhországi: zendülés Brailában ; Bukarestben összeesküvés fedeztetett fel.— Anglia: Peel beszéde kivonata.— F­r­a­n­c­z­i­a­o­r­s­z­á­g.­­— Spanyolország. — Hirdetések. FICkYEIíMКЖТКTKS. Érd. Híradóra é s­z. u­jságra apr. Ivei kezdődő évnegyedre elöítserketan­ . f. 40 kralp. p. i

Next

/
Thumbnails
Contents