Erdélyi Napló, 1996. július-augusztus (6. évfolyam, 27-35. szám)

1996-07-03 / 27. szám

Erdélyi Napló Ezentúl ingyen hirdethet az Erdélyi Naplóban! Június l-jétöl bevezetjük az ingyenes hirdetések rend­szerét, melynek értelmében legfeljebb húsz szó erejéig bár­ki feladhat apróhirdetéseket. Kivételt képeznek a kereske­delmi reklámok, a cégek és ál­lami vállalatok hirdetései, a gyászjelentések, továbbá társ­kereső rovatunk hirdetményei. A hirdetések szövegét kérjük levelezőlapon beküldeni, vagy jól olvashatóan leírva eljuttatni az Erdélyi Napló szerkesztősé­gébe. Címünk: Erdélyi Napló szerkesztősége, 3700 Ora­dea, Şirul Canonicilor 25., Jud. Bihor. A levelezőlapon kérjük fel­tüntetni: INGYENES APRÓ­HIRDETÉS. Millecentenáriumi ünnepségek Csíkszeredái műsora - 1996. július 5-7. Július 5., péntek délután 18 i órától - A Hargita megyén kívüli I csoportok megérkezése Csiksze­­. redába és találkozás a csíki fal­­■ vakból érkező vendéglátókkal. Július 6., szombat délelőtt 10.30 órától - Ismerkedés a ven- i déglátókkal, Domokos Pál Péter I szoboravatása. Délután 12 órától - A kirako- I (lóvásár berendezése a Szabad­­■1 ság téren. 14 órától - A csoportok meg- I érkezése a Szabadság térre. 15-15.30 óra - Megnyitóbe- I szédek. 15.30-19 óra - A különböző tájegységek csoportjainak bemu­tatkozása. 19-23 óra - Táncház a Sza­badság téren. 24 óra - Visszatérés a vendég­látók csoportjával együtt a fal­vakba. Július 7., vasárnap délelőtt 9 óra - Érkezés Csíkszeredába az Állomás utcába. 10 óra - A csoportok fel­vonulása a Zöld Péter utca, Vár tér, Temesvári sugárút. Szabad­ság tér, Virág utca, Coşbuc utca, Székút útvonalon. 12 óra - Szentmise a Kegy­templomban. A népművészeti kirakodóvásár folytatása Csík­­somlyón. 13 óra - Indulás a Nyeregbe. 14 óra - Megérkezés Csíksom­­lyóra a Nyeregben lévő szabadtéri színpadhoz. Hármashalom Oltár - szinpad-szentelés. Ökumenikus ima. 14.30-19 óra - Ezerszáz Szé­kely Leány Találkozó, a hazai és külföldi együttesek műsora. 19-21 óra - A hivatásos együttesek díszelőadása a talál­kozó tiszteletére. Fellépnek a Há­romszék Állami Népi Együttes, Maros Művészegyüttes, Hargita Állami Székely Népi Együttes. 21-23 óra - Táncház. 23 óra - A csoportok hazain­dulása. Van egy képünk Vizsga után... Sikerült! ИЯ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagyvárad, Kanonok sor (Şirul Canonicilor) 25. Levélcím: Redacţia Erdélyi Napló, Of. p. 2, C.p. 13, 3700 ORADEA. ROMÂNIA Telefon: 059/41-71-38, 41-28-14; Telefax: 059/41-71-26 Főszerkesztő: SZŐCS GÉZA Vezető szerkesztő: BARABÁS ZOLTÁN Felelős titkár: MIHÁLKA MAGDOLNA Főmunkatársak: INDIG OTTÓ MIHÁLKA ZOLTÁN ROMÁN GYŐZŐ VAJNOVSZKI KÁZMÉR Speciális riporter: GAZDA ÁRPÁD Rovatvezetők: BONDÁR ANDREA (közösség, sport) MESSZER LÁSZLÓ (belföld) TAVASZI HAJNAL (stúdió) Tervezöszerkesz tő: FERENCZY BÉLA Olvasószerkesztők: DARABONT ÉVA KISS-GYT)RTSIK GABRIELLA KRISZTA ANDREA Számítógépes szedés: BORBÉLY ÉVA Tudósítók: KALMÁR ZOLTÁN (Nagyszeben) UJJ JÁNOS (Arad) NÉMETH TÜNDE (Budapest) Kiadja az ERDÉLYI HÍRADÓ KÖNYV­­ÉS LAPKIADÓ Kft. nagyváradi leányvállalata ISSN 1223-1223 Felelős kiadó: SZŐCS GÉZA Igazgató: KOVÁCS GÉZA Készült a nagyváradi DIALOG Rt. nyomdájában Telefon: 059/16-44-00 Előfizetéseket a RODIPET helyi hivatalai és kézbesítői, a kolozsvári Apex Lapterjesztő Kft. str. Napoca (Jókai) nr. 16., a Bihari Napló Lap­­terjesztő Vállalat, valamint a kiadó fogad el. Magyarországon előfizethető a HÍR­­KÉR Rt.-nél, Budapest V. Váci u. 34. sz., pf. 16. 1360, tel.: 118-32-11: és a Hungaropress Distribution Sajtóter­jesztő Kft.-nél, 1117 Budapest. Buda­foki út 70, tel.: 209-23-34, fax: 209- 23-35, pf. 54. 1518: MKB 10300002 -20324414-00003285: valamint a Librotrade Kft.-nél: 1656 Budapest pf. 126. tel./fax: 256-87-27. Megvásárolható Budapesten a HÍRKER Rt. hírlapárusainál. Meg nem rendelt kéziratokat és fényképeket nem őrziink meg és nem küldünk vissza. ► Ion Iliescu államelnök egyik Németországban tett sajtónyi­latkozata szerint a nyugati médi­ák kedvezőtlen Románia-képet teijesztenek, s külföldön torzított képet festenek a valóságról. El­ismeri, hogy voltak ugyan gondok a kilencvenes évek elején, amikor erőszakos cselekedetekre is sor került, vagy nehéz szociális kér­dések vetődtek fel, mint például az árvaházak helyzete, de a pozi­tív változásokat ma már könnyű észrevenni. ► A Szabadság - kolozsvári napilap - is átvette azt a meg nem erősített hírt, miszerint a magyar-román ellentéteket az orosz kémszolgálat szítja. A hír eredetileg a moldova köztársa­ságbeli Mesagerul című lapból származik. Az orosz titkosszol­gálatok állítólag azért akarnak nézeteltéréseket kelteni Románia és szomszédai között, hogy meg­akadályozzák ezen országok NATO-felvételét. ► 1996. június 24-én lépett hatályba a szerzői jogdíjakat védő törvény, mely jelentős mértékben megváltoztatja majd a szórakoz-A hosszú élet titka Minden híresztelés ellenére büntetőjogi felelősségem tudatában jelentem ki, hogy Romániában nagyon közel állnak ahhoz, hogy felfedezzék a matuzsálemi hosszú élet titkát. Mivel magam is ér­dekelt lennék a dologban, örömmel és nagy érdeklődéssel követ­tem mindig az e tárgykörre vonatkozó híreket és - mit ad isten! - minap szenzációs cikkecskét olvashattam az egyik fővárosi lapban: Arad megyében él az ország legidősebb polgára, az asszonyság most töltötte be 114. életévét! Az öreg hölgy 1882-ben született. Még a törökkel is ijesztget­hették, majd amikor 32 évesen az I. világháborút, majd 58 eszten­dős korában a II. világégést végigszenvedte, arra gondolt, hogy ta­lán az ő napjai is megszámláltalak. De nem így történt. Később ta­núja lehetett a „sokoldalúan fejlesztett román szocialista társada­lom” tündöklésének és bukásának, majd - már 107. életévét be­töltve - arról ábrándozott 1989 decemberében, hogy „lesz még sző­lő és lágy kenyér...” A szőlőt ugyan leves formájában remélte, a lágy kenyeret fogai hiányában... Lényeg az: a mama, pontosabban talán dédanyóka vagy ükma­mi ma is elfogyasztja mindennapi kenyerét. És most csodálkozz, világ: ezt egy öregotthonban teszi, ahol alig harmincvalahány éve él. Őt kibírták, ő is kibírta, tehát eléggé humánus ez a mai világ. Rekord ez a javából, s már-már csodálkozni sem tudtam eléggé, amikor egy utolsó információ a titkok titkának kulcsát adta: a 114 esztendős hölgy süketnémán született! íme a rejtély nyitja. Látni láthatsz, de ne hallj, ne beszélj és akkor tiéd az élet. Sem ellensé­geid, sem barátaid nem bántanak, s eltengődhetsz, míg a világ, íme a hosszú élet honi titka. Süketnémáké a jövő! Indig Ottó tatóipar különböző ágazatainak eddigi működését. Ennek követ­keztében eltűnnek az eddig úton­­útfélen fellelhető műsoros kazet­tákat és CD-ket árusítók stand­jai, a videokazetta-kölcsönzők bezárják kapuikat. A kábeltele­víziók csökkentett programkíná­lattal jelentkeznek, ugyanígy a rádióadók is kevesebb külföldi zenét sugároznak majd. ► Három olyan gyorsvonatot iktattak be június 2-a óta az ér­vényes vasúti menetrendbe, me­lyek Aradról indulnak Magyaror­szág felé, illetve Aradon van a végállomásuk. Arad és Budapest között két közvetlen gyors is köz­lekedik ezentúl. A harmadik gyors Szegeddel köti össze Ara­­dot, de ezekre a vonatokra nem adnak ki helyjegyeket. ► Megkezdődött, majd meg­szakadt a Brassó megyei vidom­­báki helikoptergyár alkalmazot­tainak tárgyalása a társaság ve­zetősége és a szakszervezeti el­nökség között. A megbeszélések két vitatott kérdése az alkalma­zottak bére, illetve a gyár privati­zálása lett volna. A gyergyószentmik­­lósi Figura Stúdió Szín­ház felvételi vizsgát hir­det július 13-án, 10 órá-Felvételi vizsga tói színészi állások be­töltésére. Kötelező pró­bák: versmondás, impro­vizáció és ének. Érdek­lődni a 066/ 16-33-70-es telefonszámon lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents