Esti Budapest, 1952. július (1. évfolyam, 75-101. szám)

1952-07-01 / 75. szám

fi MDP BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁGA ÉS fi FíMROSI TfinfiCS LAPJA 1 1 1 ----------—---------:-----------------------------------------------­L ÉVFOLYAM. 75. SZÁM ARA 60 FILLER pcfcsr ? j KEDD, 1952. JULIUS 1. Kiváló eredményekkel indult ma reggel a koreai műszak Mtvtflótli a Wnr/«* it*íj iíírhun Ruman János elvtárs csoportjával a drótkötélpálya-oszlopok összeszerelésén dolgozik. toltak, majd műhelyenként röp­­gyüléseken beszélték meg a ko­reai műszak jelentőségét. A röpgyülésen a dolgozók vállal­ták 33.600 munkaóra megtakarí­tását, ami három darab autó­busz tervenfélüli főjavításának felel meg. Á főműhely vezető­sége üzembe állította azt • a szerszám, és gépkarbantartó műhelyt, amely folyamatosan biztosítja a dolgozók számára a szerszámokat. Az első két órában Oberhardt Géza szta­hanovista gumicsiszoló, aki már befejezte ötéves tervét is. az átlagos hét helyett kilenc darab köpenyt adott be kija­vítva. Kalmár Imre sztahano­vista alvázszerelő egy Rába-ko­csi alvázfőjavítását kezdte meg és Vállalta, hogv ezt a munkál a műszak alatt 220 százalékos átlagteljesítménnyel végzi el. Kitüntetett orvosok a 4. oldalon IAz EMAG lakatosmühelyében Gregor János és Zsmidzsár Ist­ván elvtársak jegyeztetök Rábai Károly elvtárs géplakatost keresik fel. ílCOOOOOOOOOCXXJOOCXXXXXXXXXXXXXXtOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŰB A német nép liarco« üdvözlete a Béke­világtanácshoz BERLIN, július /. (MTI) A Béke-Vi!ágtanács rendkívüli ülésszaka ma délután kezdődik a Német Demokra­tikus Köztársaság társadalombiztosító intézetének berlini székhazában. A székház előtt ma­gasba nyúló árbocokon az öt nagyhatalom, a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország zászlói lengenek. Július /.' Erről a dátumról beszéltek napok óta a Ductos Bányagépgyár dolgozói. Ma kora reggel kimentünk az üzembe, hogy tanúi legyünk: miképpen válnak a készülődések tettekké abban az üzemben, ahol a koreai műszak gondolata született. Hat óra negyvenöt perc. A Duclos-gyáriak az újpesti Ba­­ross-utcában csoportosan, gyors léptekkel, vidáman sietnek az üzem felé. A mai műszak meg­kezdése előtt már jónéhány perccel előbb el akarják fog­lalni munkahelyüket, hogy a tíznapos koreai műszakon kü­lönösen jó eredményeket érje­nek el. Hét óra után néhány perccel a szerkezet II. műhely­ben már lendületesen folyik a munka. A műhelyben elterjedt a híre. hogy Ruman János elv­­társ négy dolgozótársával ma kiváló eredmények elérésére készül. A műhelyben a vasszerke­zeti lakatosok vállalták, hogy július 20. helyett már ^ 15-re hatvaohárom darab drótkötélpályaoszlopot sze­reinek össze. Ma reggehg már ötven darabot készí­tettek el. Újabb eredmények születnek — Rajtunk múlik — mryidja Ruman elvtárs —, hogy a hátralévő tizenhárom oszlopot ne 15-ére, hanem már a tíz­napos koreai műszak ideje alatt elvégezzük. — Ruman elvtárs csoportjának tagjai. Gergely József, Monti Mihály, Stefák János és Horváth Bertalan gyors mozdulatokkal húzzák meg a csavarokat a hatalmas oszlopokon:. A csoport az előző napi két és faldarabbal szem­ben ma öt oszlop szerelését végzi el. Ezzel százhetven százalé­kos teljesítménnyel indul­nak el a harmadik negyed­évi terv teljesítése felé. Nyolc óra húsz perc. Máris újabb kiváló eredmény híre járja be a gyárat, Kávási Hona ifjúmunkás, a gyár egyetlen női hegesztője, 190 százalékos teljesítménnyel ünnepli a hős koreai nép kétéves győztes har­cát. Egy pillanatra lekapja a védőpajzsot, elénk tűnik vi­dám. fiatal arca. ,,Ha így megy továbbra is a munka — mondja — a lakatosokat alaposan ,meg­­kergeiem'.” - Valóban. <f laka­tosok alig győzik nyomon kö­vetni munkáját. Kávási Ilona ez évben került a gyárba. a legutóbbi időben már 150—160 százalékra teljesíti új műszaki normáját. „Ez a mi erőnk" Nyolc óra, negyvenöt perckor a forgácsoló műhelyben Gasparik János elvtárs szta­hanovista furós már a má­sodik fogaskerék-szekré­nyen végzi el a műveleteket. — Ez a mi erőnk — mutat a munkadarabra. — Ez a darab például Bulgáriába, a kiállítás­ra készül. — Gasparik elvtárs épéi. hogy ez a munkadarab egyik jelképe a béketábor erejé­nek, egységének, együttes har­cának a hős koreai nép meg­segítésére. Gasparik elvtárs ma hat fogaskerék-szekrény helyett kilenc darabot készít el. Tudja, ez a tett méltó a gyárhoz, Jacques Duclos elvtárs nevéhez. Tizenkét óra felé ai munka fe­szítőereje szinte percről-percre növekszik. A műhelyekből már folyamatosan érkeznek hírek a legújabb kiváió teljesítmények­ről., A koreai műszak első nap­ján, ma délelőtt aiz üzemben láttuk: a Duclos Bányagépgyár dolgozói becsülettel teljesítik fogadalmukat. A MÁVAUT főműhelyében (Tudósítónktól) A MAVAUT főműhelyének dolgozói munka előtt műszaki értekezletet tar­■ • ■ Békegyűlés Csepelen ás a XIII. kerületben A koreai kormányküldöttség részvételével békegyűlést tar­tanak Csepel és a XIII. kerület dolgozói folyó hó 2-án. A bé­kegyűlés Csepelen a sport­telepen 4 órakor, a XIII. kerü­letben a Gyöngyösi-téren fél 6 órakor kezdődik. Új rendelet a kihágási eljárásról A hivatalos lap mai száma minisztertanács« rendeletet kö­zéi a kihágási eljárás szabá­lyairól. A rendelet megállapítja a kihágási bíróságok hatáskörét, illetékességét. Eszerint az eljá­rás, aeok a kihágások miatt, amelyeknek elbírálását a jog­szabály a járásbíróság vagy a pénzügyi hatóság hatáskörébe Bem utalja, a kihágási bíróság­hoz tartozik. Ezekben az ügyek­ben általában a végrehajtó bi­zottság jár el Elsőfokon: köz­ségekben ai járási, városokban a városi, Budapesten és Miskol­con a városi kerületi tanács VB-elnöke vagy helyettes meg­bízottja dönt. Másodfokon: a megyei, budapesti és miskolci várost tanács VB-elnöke vagy megbízottja. A Magyar Posztógyárban (Tudósítónktól). A Magyar Posztógyár dolgozói ma, reggel a !<orea,i dekádmüszak kezdetén a feldíszített úton az üzem felé menet elhatározták, hogy a ter­melés terén adnak csattanós vá­laszt az imperialistáknak már két éve tartó koreai agressziójá­ra. Nagy Sándorné hatgépes sztahanovista szövőnő munka­kezdés előtt felajánlotta, hogy 74.5 százalékos géphatásfokot ér el. A háromgépes szövők kö­zűi Magda Mihá’yné 76 száza­lékos géphatásfokot vállait. Már az első órákban Nagy Sándor­né 89, Magda Mthályné 89.8 százalékos géphatásfokot ért el. Századik végrehajtóbizottsági ülés (Tudósítónktól.) Az V. kerü­leti tanács ünnepélyes keretek között tartotta szombaton szá­zadik végrehajtóbizotlsági ülé­sét. Az ülés napirendi pontjai nagyon Fontos kérdéseket öleitek fel. Foglalkoztak a harmadik negyedévi munkatervvel, a ta­nácstagi beszámolók értékelésé­vel és a kerületi bölcsődék kér­désével. A végrehajtó bizottság tagjai nagy örömmel vették tu­domásul, hogy a tanácstagi be­számolók során a belső kerüle­tek között az első helyet értük el. Walter Friedrich professzor, a Német Békebizottság elnöke, a következő üdvözletét intézte a Béke-Vi!ágtanács berlini ülés­szakának részvevőihez: „Mi, németek, tisztában va­gyunk azoknak a ' legutóbbi nemzetközi eseményeknek je­lentőségével,• amely események jegyében önök jalaihk között összeülnek. Tudjuk, hogy Né-PARIZS, július I. Jacques Duclos egészségi ál. lapota hétfőn súlyosabbá vált. A késő éjjeli órákban mentő­kocsi jelent meg a Santé-börtön előtt és a rendőrség megfelelő készültség védelme alatt még az éjszaka folyamán el akarta szállítani Jacques Duclos-t. A francia rádió szerint egy ma­gánklinikára akarták \7inni, a l’Humanité szerint azonban valószínűleg a Fresnes-i börtön rabkórházába. Duclos elvtárs azonnal éle­melország ma a háborús ve­szély gyújtópontja és hogy a jvilág egyrészt nyugtalan­sággal szemléli a támadó im­perializmus Nyugat-Németor­­szágbun történő felélesztését, másrészt fokozódó bizakodással tekint' a -német nép békeerőire. Mi azzal járulunk hozzá a vi­lágbéke fenntartásához, hogy sen tiltakozott ez éjszakai meglepetésszerű átszállítás ellen, ami a legkülönfélébb mesterke­déseket tette volna lehetővé. Nordmann, Jacques DucIqs egyik ügyvédje, valamint kezelő­orvosa e hírekre azonnal meg­jelent a Santé-börtön előtt és tiltakozni akart a börtön igaz­gatójánál, aki azonban nem fo­gadta őket. Az utca pillanatok alatt hazafiakkal telt meg, akik ugyancsak felemelték sza­vukat Jacques Duclos elv­elszántan harcolunk a háborús különszerződés elten és egyben a német kérdés békés megol­dásáért, és hazánk egységének helyreállításáért. Mérhetetlen segítség számunkra, hogy e küzdelmünket önökkel, az egész békeszeretö emberiség törvényes képviselőivel szoros szövetség­ben folytathatjuk.” társnak az éj leple alatt tör­ténő elhurcolása ellen. A rendőrség több tüntetőt le­tartóztatott, de később szaba­­donbocsátotta őket. Végül is a hatóságok le­mondtak Duclos elvtárs éj­jeli elszállításáról. Duclos elvtárs ügyvédei köz­leményt adtak ki, amelyben élesen tiltakoznak az ellen, hogy a vádtanács újabb orvosi vizsgálat ürügyével elhalássza keddre bejelentett határozatát Duclos elvtárs szabadonbocsá­­tása ügyében. A francia kormány éjjel el akarta szállítani Duclos elvtársat a Santé-börtönből, de a tüntető tömeg megakadályozta az újabb mesterkedést „ÉN TUDOM A KÖTELESSÉGEMET" Budapest dolgozói testvéri szolidaritással kezdték meg a koreai gyűjtést Az EMAG-gyár a múltban kis üzem volt. Ekéket, daráló­kat, szelektorokat készített. Terveink azonban háromszoro­sára nagyobbítottáh Csak idén tavasszal és nyár ni többszáz kombájn készült el itt. S hogy a fejlődés itt sem áll meg, mu­tatják a most épülő szerelő­­csarnok magasba nyúló vas­beton szerelései. Az üzem dolgozói azonban ezekben a napokban sokat gondolnak olyan gyárakra, ahol most más élet folyik. A laka­tosműhely röpgyülésen az elő­adó idézte az egyik Koreáról szóló leírást, amely egy phen­­jani üzemről adott hírt. Az egyik bombázás alkalmával — így szói a tudósítás — a gé­pek nagyrésze elpusztult, a dolgozók azonban összeszedték a különböző gépdarabokat és Összehegesztették. Előhozták a pincéből az évek óla nem használt ósdi gépeket. A mű­helyeket pinceszerű helyiségben rendezték be, amely olyan ala­csony, hogy csak meghajolva lehet bemenni. Rossz a levegő, gyenge villanykörték világítják meg a termet, de mindnyájan szorgalmasan dolgoznak, egyet­len gép sem áll. Ellátják a frontot, a lakosságot. Az üzem egyik fő része a la­­kafosműhely, ők adják az alkat, részeket összeállításra a szerei­dének. Itt, ebben az üzemrész­ben ma reggel a munkakezdés előtt néhány perces röpgyűlést tartottak. Utána Gregor János és Zsmidzsár István lakatosok felkeresték a dolgozókat a ko­reai bélyegekkel. Többen meg sem várták, míg a jegyeztetök hozzájuk érnek, hanem elébük mentek: az elsők között akartak lenni, akik segítik koreai har­costársaikat. Rábai Károly gép­lakatos 300 forintot ajánlott fel. Elmondotta, hogy mennyit szén. vedett a múltban. Kis, egész­ségtelen faházban lakott hosszú esztendőkön keresztül. Most pedig egy gyönyörű kertes la­kást kapott. „Kötelességein min­den módon segíteni azokat, akik most saját testükkel állítják meg az imperialisták támadá­sát.” Gáli Imre lakatos azzal fo­gadta a jegyeztetőket, hogy „En tudom a kötelességeméi”. Azután arról beszélt, hogy az ő öíven forintja nagyon kevés ahhoz, hogy tetörlessze háláját a hős koreai nép iránt. Ategfo­­gsdta tehát, hogy az összeget mégjobb munkával, a szlaháno­­vista szint elérésével tetézi meg, ötéves tervünk naggyá fej­lesztette az EMAG-gyárat. Az üzemben mégis lemaradás mutat, kozik a.tervteljesítésben. A koreai műszak, a koreai gyűjtés azon­ban segíti ráébreszteni a dol­gozókat arra, hogy jobban helyi kell állatok! Az udvar most tele van cséplőgépekkel, naponta 20 készül el. „Ezek­kel még az idén csépelnek" — mondják. Folyik a harc a fej* lődésért, amely most ismét nagyot lendül előre —. hogy még több aratógépet, kombájnt küldhessenek. csatasorba. (Folytatás a 3. oldalon.) fOOOOOOOOGOOOOOOOQOOOOOf' A nyolcvanadik cséplőgép Az EMAG dolgozói az el­ső félévi tervükben elő­irányzott 440 kombájn el­készítése után áttértek a cséplőgépek gyártására. Az üzem kollektívája még jú­nius elején elhatározta, hogy július 15-ig 360 cséplőgépet készít mezőgazdaságunk ré­szére. Az ígéret valórcwáltásáért lelkes harc induld meg az üzemrészek között. A för­­gácsolómühelyben dolgozó Terpitko Mátyás sztaháno­­vista esztergályos háromtagú gyorsvágó brigádja a főhaj­­tókorongokat állandóan ki­lencven méteres vágási se­bességgel munkálja meg. A szerelők közül Kucarits István brigádja jár az élen. A brigád vezetőjének javas­latára az egyes alkatrésze­ket szalagszerben szerelik össze. Ennek segítségével előirányzatukat állandóan kétszáz százalékra teljesítik. A jó együttműködés ered­ményeként június 30-ig már nyolcvan cséplőgépet készí­tettek el a gyár dolgozói. »O00<xx»00c»3a»tx»00000txx>0(»0ax»»0c)00000000000000c»0c000000«i0i

Next

/
Thumbnails
Contents