Esti Budapest, 1953. december (2. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-29 / 304. szám

SZERDA, 1953 DECEMBER 30. &mmsT ESZTENDŐ VÉGI SZÁMADÁS (Újabba ktméntj munkával eltöltött év eredményeként mindenfelé leltároznak. Üzemek, vállalatok vezetői visszatekintenek. számítgait­­jáik, _ mit gyarapodott a gyár 1953-ban. Családok ülnek össze estémkint a terített asztal mellett, s vidám pohár az gat ás közben beszélget, nek: mennyivel lettek gazdagabbak, mi az, ami örömüket, jólétüket biztosítja, mi az amiért most ünnepelnek. Régi szokás már ez az évvégi lel­tározás. Mi is rész tvett ünk egy ilyen örömteli percekkel teletűzdelt számadáson. A Dugattyú­­gyűrűgyár igazgatóját, Csányi elvtársit keres­tük fel, — Száraz tényeket, számadatokat tudok csak közölni, ha ez érdekes. ha ezzel megelégszenek *— kezdte. — Sok minden történt nálunk, de kezdjük az elején: a dolgozók egy órára eső átlagkeresete az egyévvel ezelőttihez viszonyítva 13.4 száza­lékkal emelkedett... Puszta adatok, százalékok — nézzük csak meg, mi rejlik e számok mögött CKleintizel Qózsef köszörül januárban 900 forint körül keresett, s novem­berben 1400 forintot vitt haza. A felszabadulás óta eltelt évek alatt, összesen nem vásárolt annyit, mint ebben az évben. Három öltöny ruhát, s két pár cipőt vett magának, s ugyan­annyit feleségének. Két hízót nevelt. Kelemen Ferenc kétszeres sztahanovista lett, s megkapta a „gépipar kiváló dolgozója” címet. A fizetése a januári 1500 forint volt. novemberre 2200 fo­rintra ugrott. Decemberben sem fog kevesebbet keresni. S a sok név közül talán még Kanzler József gyarapodását említjük meg. Kétszeres sztahanovista, a „gépipar kiváló dolgozója”, a szakma legjobbja. Ebben az évben kiváló mun­kájáért jutalomképpen fizetésén felül 2200 fo­rintot kapott, s úgy igyekszik — ha az üzem terven felül elkészíti a mezőgazdaság részére gyártandó gyűrűket, teljesítik az önköltségcsök­­kentési tervet, s túlteljesítik a december havi tervet is, amire minden remény megvan — a kiosztásra kerülő mintegy 10 ezer forintból ő is kapjon. Lehétne még sorolni a neveket, végig mindenkit ideírni a gyárból. De „leltározzunk” tovább. — edz elmúlt év utolsó negyedének egyhavi átlagához képest, üzemünk 50 százalék­kal emelte termelését... Ennek eredménye az, hogy a Dugattyúgyűrű­­gyár termékei az Alföldön, a Dunántúlon és a békésmegyei gépállomásokon — ahol traktorok járnak mindenütt — megtalálhatók. De eljutot­tak a magyar dugattyúgyűrűk az Argentínában futó motorvonatokba:, a Láng Gépgyárban, ké­szült export haj ómotorokba, a Gsepel-autókba, motorkerékpárba és a MAVAG-szivattyúkba is. A vállalat ez évben minden hónapban teljesí­tette a tervét, a második negyedévben pedig ki­magasló teljesítményük alapján az üzem dolgo­zói elnyerték az élüzem csillagot. Megnövekedtek az igények. S ha már az igényekről van szó, el kell mondani, hogy azok fokozott kielégítéséhez megfelelő hely, anyag és eszköz kell... — Meg is teremtettük — mondja Csányi elv­társ — összesen 15 millió forintos beruházást kaprunk az üzem fejlesztésére. Ebből 1953-ban 9 milliót. Tovább részletezve: 5 milliót építke­zésre használtunk, 4 milliót modern gépek be­szerzésére, szociális, kulturális, valamint egész­ségvédelmi berendezésekre.. •-Mini lettek a milliók Ez évben épült fel a vállalat irodaháza. A földszinten vannak az irodák, az első és máso­dik emeleten pedig az öltözők, ahol osempézett hideg-melegvizes mosdók szolgálják a dolgozók kényelmét. A harmadik emelet a „kultúra köz­pontja". Kanzler elvtárs „kis színháznak” ne­vezi. Van itt minden, ami munka után a dol­gozók pihenését, szórakozását szolgálja. Estén­ként megszólal a gyár szimfonikus zenekara. Van rá mód, mert dobtól a hegedűig minden rendelkezésre áll. Ezt is az idén vették. Műkö­dik a színjátszó- és tánccsoport is. Felszerelést 1953-ban kaptak. Található itt még könyvtár, sakk, ping-pong is. Sokat gazdagodott a gyár. Az ország legkorszerűbb öntödéjén az utolsó simításokat végzik itt. Minden munkafolyama­tot gépesítettek. Az indulást váriák a kupolák, s van indukciós kemencéjük is. A homokélőké­szítést majd az emeleten végzik, s teljesen por­mentes lesz. Készül már a tökéletes íevegötisz­­tító és porelszívóberendezés. Nézzünk még körül az udvaron. Ahogy ki­felé tartunk a gyárból, új helyiség tűnik fel. — Majdnem elfelejtettem — mondja Csányi elvtárs. — Itt lesz majd a köszörűsrészleg helye. '75elfeie n kötülzáti üzemegység IcíZ ez Á por miatt választották el, hogy ne ártson a dolgozóknak. Természetesen, akik itt dolgoznak majd. munkájukat porelszívóval teszik köny­­nyebbé, egészségesebbé. Kijutunk a szabadba. Aliig nézünk körül, máris sok minden kívánkozik a „leltárba”. Oj sportpálya körvonalai bontakoznak ki. Tavaszra elkészül. Odébb újabb létesítmény. Klubház épül. (A részleteket nem áruljuk el, ezzel a vállalatnak még külön terve van.) Könyvtár és kultórszoba lesz benne... no meg 6 kis szo­­báoskai, hét végére a pihenőknek. Menjünk to­vább. Néhány lépést teszünk előre, s lábunk alatt kis lejtő tövénél látjuk már a 33 méteres, minden igényt kielégítő uszodát. Tavaszra par­kosítják a környékét, s egy kis gyümölcsös is helyet kap itt. Lesz külön kijárat a Dunára. Lehet majd csónakázni, a vállalat két darab kétpárevezős csónakján ... S ezzel lezárjuk a „leltárt”. Egy vállalatnak, a Dugattyúgyűrűgyárnak segítettünk elkészíteni a december 31-i számadást. Becsületesen dol­goztak 1953-ban, gazdagodtak jó munkájuk nyomán. Jó esztendő végén üríthetik majd ki a Szilveszter-éjféli pohár bort. Wilhelm Rókus Olvasóinkhoz r Értesítjük olvasóinkat, hogy i j az újévi kettős ünnep miatt ( heti rádióműsorunkat vásár- 4 l| napi, január 3-i számunkban közöljük. j Ma reggeltől hosszabb útvonalon közlekedik a 31-es autóbusz A XVI. és XIV. kerületi dol­gozók kérésére a 31-es jelzésű autóbuszjárat korábbi útvonalát az eredeti útvonal hosszának egyharmad részével — mintegy négv kilométerrel — meghosz­­szabbították. Mától a 31-es jel­zésű autóbuszok már a meg­hosszabbított útvonalon közle­kednek és így eddigi nagyiccéi végállomásuk (Szabadság-út és József Attila-utca sarok) meg­szűnik. Helyette a Thököly-út és Hungária-út sarkán lesz az új végállomás. Az útvonal meghosszabbítá­sával, illetve a végállomás át­helyezésével a XVI. kerületi dől. gozók közvetlen összeköttetést kapnak a főváros belső kerüle­teivel. Ezentúl a 31-es jelzésű autóbuszok 30 perc helyett 20 percenkint, a reggeli és délutá­ni csúcsforgalmi időben pedig tízpercenkint közlekednek. A belügyminisztérium budapesti főosztálya toborzást hirdet a rendőrség őrszemély­zeti állományába való felvé­telre. Jelentkezhetnek 30 éves ko­rig katonai szolgálatukat le­töltött férfiak, a rendőrség ke­rületi osztályain és Örsein. 100 ezer pár cipő — terven felül A Tisza Cipőgyár dolgozói befejezték éves tervüket és el­határozták, terven felül év vé­géig még 100 ezer pár cipőt gyártanak kiváló minőség­ben, a dolgozók fokozottabb igényeinek kielégítése céljából. Több sertés több hús Ebben az évben több mint 17 ezer sertést készítettek elő hizlalásra és te­nyésztésre az élel­miszeripari üzemek. A jövő évben több mint 30 ezer ser­tést, fognak felhizlalni vagy hiz­lalásra előkészíteni. A Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet agrobiológiai osztá­lyán Soós Tivadar agronómus és Bognár Mária a baktonit nevű oltóanyag minőségét vizsgálják. A baktonit a pillangósvirágú gazdasági növények terméshozamának növelését segíti elő nagy­mértékben. Az intézet havonta mintegy 15—16 ezer holdra ele­gendő oltóanyagot termel. „A tiszta Budapestórt“­­pályásat eredményei „A Tiszta Budapestért"-moz. galom Városi Bizottság által hir­detett pályázatra, mintegy 400 pá­lyamű érkezett. A plakáttervek közül az 1200— forintos első dí­jat Medgyes József „Ne szemetelj'* feliratú plakátja. Zenei alkotások közül 2000 forintos első díjat Szerdahelyi Zoltán—Gommer­mann István „Vidám szemetes" című dala nyerte. A színdarabok, vidám jelenetek közül a 2000 fo­rintos első díjat az Országos Mű­szaki Könyvtár báblró közössé­gének „Tiszta erdőért'“ című báb­játéka nyerte A beérkezett versek közül egy sem szolgálja teljes egészében a kitűzött célt. azonban a bírálóbi­zottság jutalmazni kívánta a leg­jobb versek beküldőit és ezért Lovászi Márton „Hulló falevél" és Keblovszky Lajos „Uj fóti dal" című versét 200—200 forinttal ju­talmazta. A legjobb ötletekre kitűzött pályadijak közül Pál Elemér öt­leteit 200 forinttal, Füzér Margit pécsi lakos kis mesekönyvét 200 forinttal jutalmazta a bírálóbizott­ság. A nyertesek és helyezettek di­jait a Budapesti Városi Tanács titkársága sajtó- és propaganda­csoportjánál (V-, Városház-u. 9— 11. I. 88.) hétköznap fél 9 és egy óra között vehetik át. Ugyanitt vehetik át a beküldött, de díjat nem kapott pályázatokat is. Szerkesztőségünkbe december 23-tól 29-ig 200 levél érkezett. A különféle bejelentések, kérelmek kivizsgálásáról, elintézéséről hivatalos szervek 78 eset­ben értesítettek. Több levél számolt be a múlt héten arról, hogy üzemeinkben hogyan folyik az évi terv teljesítése. A Madách-tér 5. számú ház lakói, hozzánk küldött levelükben panaszolták, hogy gondjaik varrnak a tüzelő tárolásánál. Az említett ház pincéjét a kerületi komoly tanács használta és a lakók panaszát úgy or­vosolta, hogy a pince egy részét át­adta a ház lakóinaik. Több levelezőnk kifogásolta, hogy egyes Közért-boltokban zárórakor, az üzlet felmosásához használt vizet az utcára seprik. A ki sepert víz megfagy és balesetet is okozhat. Az Éieimiszerkere.ske­­delmi Iroda vezetője, Somlai elvtárs közölte, hogy az összes Közért Vállalatok igazgatóját felkérte: figyelmeztessék a boltok dolgozóit, hogy a felmosást más módon végezzék. Gumiszerelőiket, hajlóikat, ló­ápolókat, lehordókat azonnal felveszünk. Tüzelőanyag Szál­lítási V. VII. Thökö!y-út 14. Munkaerőgazdálkodás. December 31-től, csütörtöktől: A VITORLÁS TITKA Bátor fiatalok egy rejtélyes hajón. Izgalmas történet egy elsüllyedt partiz ámha jó tél­­kutatásáról. Magyarul beszlé­­, lő, színes, szovjet film. Rendezte: ZSURAVUEV. VÖRÖS CSILLAG, PUSKIN, CORVIN, MÁJUS 1, HU­NYADI (KISPEST.) Szíwel-lélekkel Ezekkel a sorokkal mondunk köszönetét a kohó- és gépipari minisztérium beszerzési igazga­tóságán dolgozó Lauthan Ká­roly elvtársnak, aki gyors in­tézkedésével megmutatta, ho­gyan kell bürokráciamentesen dolgozni. December 19-én reggel értesí­tést kaptunk, hogy a Villamos­­gép- és Kábelgyár sztálinvárosi nagykohó munkálatainál dolgo­zók részére 15 védőruha szük­séges. Raktárunkban nem volt, azonban a dolgozók kérését sürgősen teljesíteni akartuk. Fel­hívtuk telefonon Lauthan elv­társat, akinek előadtuk kéré­sünket. Fél óra haladékot kért. Fél óra múlva értesített, hogy a kiutalásért jelentkezhetünk. In­tézkedett, hogy a kért védőru­hákat ál vehess ük a közületi vál. látottól. Dolgozóink a védőru­hákat még aznap Sztálinváros­­ban megkapták. Lauthan elvtárs határozott, lelkiismeretes és gyors intézke­dése, a dolgozóktól való gon­doskodás példaképéül szolgálhat, hogyan kell bürokráciamenteseá dolgozni. Darvas Tibor, a Villamosgép. és Kábelgyár dolgozója Vígakban megy a munka Válasz egy panaszra Az elmúlt hetekben sok pana­­szoslevél érkezett a gyufa minő. ségéről. A panaszokat a könnyű­ipari minisztérium vegyes fa­ipari igazgatóságához küld­tük, ahonnan az alábbi választ kaptuk: „A gyufafej lepattanására és a szálka törésére vonatkozó ki­fogást jogos kritikának tekintjük és köszönettel vesszük. Gyáraink minőségi vizsgálatánál, elenyé­szően bár, de még mindig elő­fordul a gyufafej lepattanása. A szálka törése gyakoribb je­lenség a Szikra-gyufánál. Az Erdőgazdaságoktól a harmadik negyedév folyamán igen sok esetben rosszminőségü, régi­­döntésű rönkfát kapott az Ipar, melynek feldolgozása komoly problémát okozott és minőségi romlást eredményezett. A gyufafej megjavítása érde­kében a Kecskeméti Gyufagyár korszerűtlen mártógépét 1954- ben újrendszerű keverő- és már­tógéppé alakítjuk át, s ezzel elérjük, hogy a gyufamassza nem válik porózussá. Ezenkívül no­vember 1-én a Budafoki Gyufa­gyár laboratóriumát központi laboratóriummá szerveztük át, ahol a gyufagyártásnál alkal­mazásra kerülő összes vegyi­anyagokat minőségi vizsgálói alá vetjük. Továbbá a gyufagyá. rak legjobb szakembereinek be­vonásával új receptúrát állí­tunk össze, melynek alkalmazá­sával az eddig használt gyufa­­massza gyújtásbiztonsága lé­nyeges javulást eredményez. A gyufaipari rönkökre vonat­kozóan már intézkedés történt a földművelésügyi minisztéri­umban, hogy az erdőgazdaságok az előírt faanyagot szállítsák a gyufagyárak részére. A jövőben előforduló panaszokat is juttas­sák el hozzánk, így könnyebben tudjuk a hibákat kijavítani." Szövetkezetünknek Dunake­szin van üdülője. Már ez év vé­gén a jövőesztendei nyaralást készítjük elő, hogy tagságunk még kellemesebben töltse sza­badságát, mint eddig. Vasáma­­pookiint többedma gammal — így Barmai elvtárssal is, aki a szövetkezet elnöke — az üdülő területén fákat, díszbokrökat ül­tettünk társadalmi munkában. Igyekszünk még szebbé tenni, ahol » tagság gyermekei is — a kényelmesen felszerelt óvodában — töltik a nyarat. Büszkék vagyunk saját üdü­lőnkre és szívesen töltjük itt nemcsak szabadságunkat, hanem hétvégi pihenőnket is. Motorcsó­nakjaink, kil botjaink, röplabda­pályánk van. A múltban ha va­laki azt mondta volna, hogy ilyesmi ben is lesz részem, nem hittem volna el. Pártunk, kor­mányunk gondoskodásának kö­szönhetjük, hogy mi, szövetkezeti dolgozók, gyermekeinkkel együtt saját üdülőnkben pihenhetjük ki a munka: fáradalmait. Füzesi József a Ataradéktfel dolgozó KSZ 9-es részlegének sztahanovistája Alig-ha név Most, hogy a budapesti utcaneveket tömegesen meg­változtatták, szeretném az alábbi furcsaságra felhívni a figyel­met. A lakóhelyem közelében lévő Thurzó-feözt a humorosan hangzó AMg-utcának nevezték el, amivel az illetékes szerv bi­zonyára azt akarja jelezni, hogy a ThurzóJköz az utcák rangsorálban még ai „tanonc” szerepét tölti be és így „alig” érdemli meg az utca „rangot”. Ezt az elnevezést, úgy gondolom, nemcsak én, hanem rajtam kí­vül még sokan furcsának ta­lálják. A Thurzó-utca nevét — igen helyesen — szintén megváltoz­tatták: ma már Mukk Sándor­­utcának nevezik. Volna azonban egy javaslatom: egy külön táb­lán ismertessék azoknak a sze­mélyét, akikről az utcák új ne­vüket kapták. Neumann Árpád, XIII., Csáky-ütca 50, A Szovjetunió Képzőművészeti Akadémiája mellett működő Művészetel­méleti és Művészettörténeti Intézet vezető tudományos munkatársa, A. Ny. Tyihomi­­rov, a művészettörténet tudo­mányának kandidátusa ha­zánkba érkezett. ♦ Nyugdíj — hírlapárusoknak A hírlapárusokról a múltban senki sem gondoskodott. A na­pokban 40 öreg hírlapárus kap­ta meg az értesítést: rendszeres havi nyugdíjat folyósítanak m számukra. ♦ 26 ezer forint — balesetelhárításért Ma délelőtt osztanak ki 26 ezer forint jutalmat azoknak az élelmezésipari dolgozóknak, akik kiváló eredményeket értek e; a balesetelhárítás megvalósításá­ban, védőberendezések felszere­lésében. ,Don Carlos” helyett „Aida” Az Operaház igazgatósága közli: a ma estére hirdetett „Don Carlos” előadás helyett az „Aida” kerül színre. A bérletek nem változnak. A piacról jelentik: Ma már a reggeli órákban igen nagy tömegekben keresték fel a háziasszonyok a csarnokokat és piacokat. De erős a forgalom a zöldség, és gyümölcsüzletekben is. Főzelékfélék közül a legna­gyobb mennyiségben a fejeská­posztát vásárolják, de nagy mennyiségben fogy savanyított káposzta is. Gyümölcsféleségek közül az alma a legkeresettebb, de sokan vásárolnak diót, man­dulát is, amelyből bőségesen van az árusító helyeken. Az üzletek­be és csarnokokba 500 ezer ki­logramm burgonyát 90 ezer ki­logramm káposztát, 15o ezer kilogramm hagymát, 90 ezer kilo. gramm sárgarépát, s 40 ezer kiló gyökeret, kalarábét, céklát szál­lítottak ki. 7 dfyácás Várható időjárás: Az éjsza­kai lehűlés erősödik, a nap­pali hőmérséklet olvadáspont közelében lesz. Budapesten ma délben a hőmérséklet plusz három fok. ESTI BUDAPEST MDP Budapesti Pártbizottsága és a Fővárosi Tanács lapja Főszerkesztő: Bíró László Felelős szerkesztő: Gál György Lapkiadó tulajdonos: Budapesti Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Kürti Lászlóné Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda­pest, VIII., Blaha Lujza-tér 3. Tel.; 343—104, 343—105, 343—107, 343—108. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda ÜV., Budapest, V., József ná­dor-tér 1. Telefon: 180—850. Árusí­tási osztály telefon: 382—358 Expe­díció telefon: 331—924 SZIKRA Lap­nyomda. Felelős nyomdavezető: Kulcsár Mihály. Építőipari Vállalat keres Bu­dapest területére magasépítő­iparban gyakorlattal tervfel­bontót, magasépítőipari szám­lázásban gyakorlott techni­kust, gyors és gépírónőt. „Technikus, tervfelbontó, gép­író" jeligére önéletrajzot ké­rünk, Felszabadulás-tér 1. Hirdetőbe. 4+1 csöves törpeszuper rádió 1.270.- Ft Emprimé 90 cm széles (divat­­színekben és mintákban) 42.- Ft Lendamaszt asztali garnitúra 255.- Ft Aunmi ÁRUHÁZ

Next

/
Thumbnails
Contents