Esti Budapest, 1955. június (4. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

AZ MDP BUDAPEST! PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK ÉS BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM. ÁRA 60 FILLÉR i SZERDA, 1955. JÜNIUS 1. A MÁSODIK NEGYEDÉV VERSENYEBEN' Több, jobb gép és textília az ütemes termelés eredménye A minőség javításáért harcolnak A Magyar Paníutipar ifjú­munkásai ütemes tervteljesítés. sel és minőségi munkával ké­szülnek a DISZ-kongresszusra. Az ifjúsági brigádok verseny­ben állnak egymással. A mai napig az I. DISZ- kongresszus-brigád vezet. Naponta 16 százalékkal tel­jesíti túl tervét. , A szorgalomban nincs hiány. 1 hiszen Tóvári Marion, a brigád vezetője megfogadta, hogy bri- i gádjának tagjai december 20- I ra befejezik évi tervüket. Az eredmény: május hónapban 11000 mé­ter textília terven felül. De nemcsak a mennyiséggel, hanem az anyag minőségével is törődik a brigád. 98,5 százalé­kos minőségi anyagot készíte­nek. Keller Magda, Kovács Gizella kezéből már 100 száza­lékos minőségi anyag 1kerül 'ki. A júniusi hónapban ezt szeret­né elérni a brigád minden­egyes tagja. Útnak indult az exportra készült hajó A Gheorghiu-Dej Hajógyár­ból tegnap este fél 8 órakor in­dult útjára a Lengyel Népköz­­társaság részére készült tenger­járó személyszállító hajó. A tengerjáró hajó 12 nap alatt érkezik a Dunán Konstanzába, ahol előkészítik a tengeri útra, s innen indul tovább a Lengyel Népköztársaság tengeri kikö­tője felé. Budapest humora a 4. oldalon A könyvesboltokban már nagyban készülődnek az idei könyv­napra. Az írók Könyvesboltjában a már megérkezett anyagot rendezik a sátrak és az üzlet részére. Százkilenc százalékkal zárták a májusi tervet Rasztl Károly sztahanovista géplakatos a hatodik hónap első dekádjában szereplő munkadarabon 110 százalékot teljesít. A Könnyűipari Gépgyár for­gácsoló üzemrészében még az év elején sok olyan dolgozó volt. aki nem érte el 'a 100 százalékot. A gyár műszaki dolgozói, s a tapasztalt szak­munkások megfogadták, hogy átadják munkamódszereiket . a gyengébben dolgozó esztergá­lyosoknak. Ezzel elérték, líogy dekádról dekádra csökkent a 100 fzázalék alatt teljesítők száma. Zlalner Miklós, a forgácsoló­­műhely vezetője már május­ban elmondhatta, hogy náluk minden fiatal szakmunkás napról napra teljesíti tervét. Ma már a szereidében nem panaszkodnak az esz­tergályosokra. Folyamato­san kapják az alkatrésze­ket, s így a vállalásaikat is teljesíthetik. A szerelde DISZ-brigádja min­den akadály nélkül szerelhette össze május 30-ig a havi ter­vükben előirt 18 körfűrészt, s 3 szalagcsiszolót, amelyeket exportra készített az üzem. A havi exporttervét így 107, s a teljes havi tervét pedig 109 százalékra teljesítette az üzem kollektívája. A gyár dolgozói most újabb nagy feladat megoldására ké­szülnek. mert a második negyedévben megkezdik az 500 literes dagasztógépek gyártását a sütőüzemek részére. A mintapéldány alkatrészeit már legyártották, s amint a géphez tartozó öntvényeket is megkapják, körülbelül a hét végén megkezdik a dagasztó­gép szerelését. A Budapesti Gépállomás felkészült az aratásra Művészi faragásé dísztárgyak csontból és szaruból A Budapesti Gépállomás felkészülten várja az aratást. Az arató- és cséplőgépeket mind rendbehozták, sät már az apró hibákat is kija­vították rajtuk a próbajáratás után. A gép­állomáson már elkezdték a menetirány-tervek összeállítását is. A XV. és XVII. kerületi Kossuth, a XVII. kerületi Gcrő. a XVIII. kerületi Szabadság és több más budapesti termelőszövetkezet tábláin a gépállomás három kombájnja aratja az idén a gabonát. (MTI) A Budapesti Mar­­havágóhíd és Húsfel­dolgozó Vállalatnál nagy gondot fordíta­nak a csont és a pa­taszaru felhasználá­sára. A vállalat dol­gozói ezekből az anya­gokból szipkákat, gpmbokat, cipőhúzót, körömtisztítókat és kis ajándéktárgyakat készítenek. Nemrég újabb cikkek készíté­sét kezdték "meg: mű­vészi faragással dí­szített fényképtartó­kat, papírvágókat és hamutartókat készí­tenek csontból. Az új cikkek hamarosan megjelennek Budapest iparművészeti boltjai­ban. (MTI) Ifi úsági mozibérlet Budapest Főváros Tanácsa Mozgóképüzemi Vállalata meg­kezdte az ifjúsági mozibérlet­akció szelvényeinek kibocsátá­sát. A tizenkét szelvény ára 2 ) forint. Egy szelvény ellenében ! e nyár folyamán az elsőhetes I mozikban 1,50 forintért, a töb­bi mozikban 1 forintért láto­gathatják a filmelőadástíkat az ifjú nézők. (MTI) — Meteorológiai Intézet? Kérjük dr. Zách Alfréd elv­társat, az Intézet helyettes ve­zetőjét. — Itt Zách Alfréd. — Ma június 1-én érdeklő- j dünk: milyen idő várható a következő napokra, hetekre? — Június elseje már a nyár első napja. Ma még az évszak­hoz képest hűvös az idő. de biztatóak az előjelek. Még e héten gyors felmelegedés lesz. ami tartós marad. A hőmér­séklet meghaladja majd a 20 fokot, sőt 25 fok fölé is emel­kedik. Néhány nap múlva csendes, meleg esőkre is szá­míthatunk. \ százezerlorintos főnyeremény boldog nyertese A Beloiannisz Híradástech­nikai Gyár I-es műhelyében dolgozik Kozák Ferenc műve­zető, aki 200 forintos kötvé­nyével az Első Békekölcsön legutóbbi húzásakor 100 000 fo­rintot nyert. Kozek Ferenc 20 éve dolgozik a gyárban. Jó munkája eredményeként lett három éve művezető. Munka­társai és vezetői egyaránt örül­nek szerencséjének. A Kozek-család úgy tervezi, hogy vásárolnak egy kis csa­ládi házat, berendezik, de ezt megelőzően a kisfiúknak. Fe­rikének egy kerékpárt vásárol­nak. Példát mutatnak a minőségi munkában WINKLER TAMÄS, a Magnezitipari Tűzállóanyag­­gvár esztergályosa a kohászat kiváló dolgozója, két gépen dolgozik, és 109 százalékos mi­nőségi munkát végez. VANKŐ ISTVANNÉ, az Újpesti Cémagyár finom­szárnyas fonónője. a szakma kiváló dolgozója 100 százalékos minőségi munkát végez. A szovjet kormányküldöttség jugoszláviai tartózkodásáról BLED, június 1. (TASZSZ) Május 31-én korán reggel a szovjet kormányküldöttség, miután két napot töltött Brioni szigetén, a „Jadranka“ jachton Rijeka (Fiume) kikötőbe uta­zott. A jacht fedélzetén jelen vol­tak: N. Sz. Hruscsov, N. A. Bulganyin, A. I. Mikojan, D. T. Sepilov, A. A. Gromiko, P. N. Kumikin, valamint a jugoszláv kormányküldöttség tagjai: E. Kardelj. A. Ranltovics, K. Po­­povics és mások. . A „Jadranka“. árbocára fel­húzták a Szovjetunió állami lo­bogóját. A jachtot a jugoszláv hadi­tengerészeti flotta négy hadi­hajója kísérte. Délelőtt 10 órakor a „Jad­­ranka“ megérkezett Rijeka ki­kötőjébe és kikötött a „Május 3“ hajógyár hajóállomásánál. A gyárat arról a napról nevez­ték el, amely napon a jugoszláv néphadsereg egységei felszaba­dították Rijekát. A fasiszta megszállók földig rombolták Rijeka kikötőjét és a hajógyárat, rombadöntötték a város jelentékeny részét. A | jugoszláv dolgozók teljesen helyreállították a kikötőt, a vá­rost és annak vállalatait, többi között a hajógyárat. A hajó­gyárban jelenleg hatalmas ha­jók épülnek. A „Jadranka“ megérkezésének pillanatában a rijekai révnél két 10 000 tonnás hajó horgonyzott, amelyet nemrég építettek a jugoszláv flotta számára. Egy másik ha­sonló vízkiszorítású hajó állt még vízrebocsátásra készen a csúsztatón. Ez a hajó Svájc rendelésére épült. (Folytatás t 2. oldalon) Londoni (rlrfonjclcnlésiink : A konzervatív kormány megfélemlítő intézkedéseket hozott ry f J / < a vasutassztrájk letörésére A tory-kormány öt nappal az angol választások után a vasutassztrájk ürügyén az egész angol munkásmozgalom ellen intézett támadást: szük­ség-állapotot kényszerített Angliára és hathatós sztrájk­törő eszközöket helyezett kilá­tásba. Anglia királynője tegnap reg­gel aláírta a szükség-állapotot kihirdető nyilatkozatot, amely tegnap éjfélkor lépett hatályba, az ezzel kapcsolatos 25 intéz­kedéssel együtt. G wilym Lloyd George belügyminiszter kije­lentette, hogy ezek a rendelkezések csak a „szükséges minimumot“ jelentik, s hogy a kormány nem fog habozni további rendelkezéseket tenni, „ha a helyzet így kívánná“. A parlamentnek az 1920. évi szükség-állapot törvény értel­mében hozott intézkedéseket hét napon belül kell megerősí­tenie. így az új parlament ün­nepélyes megnyitását, amelyet június 14-re terveztek, előre­hozták június 9-re. A konzerv a. (ivóknak 59 mándátumos több­ségükkel nem lesz nehéz meg­nyerni az alsóház jóváhagyá­sát a szakszervezeti élet elleni támadásukhoz. Az új rendelkezések kö­zött igen fontos az. amely Angliát gyakorlatilag rendórállammá változtat­ja. Mindent elsöprő hatalmat ad a rendőrség kezébe: letartóztaiá­­si parancs nélkül bárkit őri­zetbe vehet, akit „joggal gya­núsít azzal, hogy vétséget kö­vetelt el bármely intézkedés ellen“. Ez a rendszabály egész világosan a sztrájkolok megfélemlítését célozza. Egy másik intézkedés is szem­mel láthatólag a provo­kációk és a terror lég­körét akarja felkelteni. Ez a szabotázs módozataival foglalkozik, amelyek között rendkívül furcsa módon sze­repel ,,bármely személy ré­széről annak az elhanyagolá­sa, amelyet köteles a közösség' vagy bármely más személy számára megtenni.“ Más ren­delkezések a sztrájkőrség ellen irányulnak. Ezek értelmében vétséget követ el az. aki „fon­tos szolgálatok céljaira hasz­nált helyiségek küszöbét átlé­pi. vagy közelükben tartózko­dik“, s aki munkásokat, vagy rendőröket rá akar venni arra, hogy ne teljesítsék kötelessé­güket. Talán még ennél is ko­­morabb az az intézkedés, amely szerint vétség „más sze­mélyekkel összeesküdni“, hogy ezek áthágják a rendelkezése­ket. Ez utóbbi tehát kollektíván vonhatja felelősségre a mun­kásokat. ha gyűlést akarnak tartani. Más rendszabályok a vil­lany-, gáz-, benzin-, Diesel­gépolaj, parafin-, élelmiszer­es takarfnánykorlátozással fog­lalkoznak. A minisztereket külön ha­talommal ruházták fel a fenti szükségleti cikkek szétosztásának ellenőrzésé­re. de pillanatnyilag még nem ét­nek. ezzel a hatalommal. Az angol munkások bizo­nyára válaszolni fognak erre a kilátásba helyezett megfélem- Iítési akcióra amely kétségte­lenül rendkívül tetszik a Daily Mail- nak. E „kitűnő“ lap csütörtöki, majdnem fa­siszta ízű, vezércikke „Vissza kell ütnünk“ (vagyis: a vasuta­sokra) cím alatt jelent meg. (Folytatás a 2. oldalon) Nehru sajtóértekezlete DELHI, június 1. A delhi rádió jelentése sze­rint Nehru indiai miniszterel­nök keddi sajtóértekezletén ki­jelentette, hogy a Szovjetunió­ba és a kelet-európai országok­ba teendő utazásának célja az indiai külpolitika célkitűzései megvalósításának, nevezetesen a nemzetközi feszültség eny­hítésének segítése. Nehru kiemelte: India nem szándékozik feladni azt az el­vet, amelyet mindig követett: tárgyalások útján- törekszik minden kérdés békés rendezé­sére. Nehru a „Kashmir Princess“ repülőgép pusztulását béke­időben példátlan esetnek, „szándékos pusztításnak“ ne­vezte. Hangsúlyozta, hogv az időzített bombát a hongkongi repülőtéren helyezték el a re­pülőgépben. (TASZSZ) A román nemzetgyűlés ratifikálta a varsói szerződést BUKAREST, június 1. Május 30-án Bukarestben megnyílt a Román Népköztár­saság nagy nemzetgyűlésének ülésszaka. A napirenden szere­pelt a többi között a nyolc európai állam barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződésének ratifikálása. A varsói értekez­letről Gh. Gheorghiu-Dej, a minisztertanács elnöke, a var­sói értekezleten részt vett ro­mán küldöttség vezetője tar­tott beszámolót és javasolta a szerződés ratifikálását. A beszámolót követő vitában felszólalók helyeselték a var­sói szerződést s támogatták a ratifikációs javaslatot. A nagy nemzetgyűlés egy­hangúlag törvénybe iktatta a. szerződést. (TASZSZ)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents