Esti Kurir, 1936. november (14. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-04 / 253. szám

■» 8 I, _----------- r-------------/r\fíKííttT^ --------- ------ —----------------------------------- 1936 XI. 4. SZERDA BAJOR GIZI, dr. Germán Tiborné uzson­nát adott azoknak a színésznőknek tisztele­tére, akiknek orvos a férjük. Az asztalfőn a háziasszony, Bajor Gizi mellett a legfiatalabb orvosmenyecske, Bulla Elma ült.♦ EGYIK SZÍNHÁZUNKBAN az igazgatónak tegnap este jelentették, hogy telt ház van. — Egy lélek sem fér be már a nézőtérre mondotta a főjegyszedő. — Vannak ismert emberek is? — érdeklő­dött az igazgató. — Igen, — hangzott a válasz — itt igan Huszár Pufi úr is. — Akkor azért van tele a színház — szó­lott a direktor. A KEDVES KIS SZÍNÉSZNŐ találkozik régi direktorával. — Direktorkám — mondja —­, képzeld csak, találkoztam a kritikussal, aki melegen és szívesen gratulált nekem ahhoz, hogy visszaszerződtem hozzád. Mire a direktor: — Ne ülj fel neki. Régi haragosom ... Zenekari est Hétfőn a Budapesti Hangversenyzenekar hang­versenyezett a Zeneművészeti Főiskolán. Az est eseménye Sosztakovics Dimitrij Dimitrievics zon­goraversenyének bemutatása volt. A koncertáló hangszert Cserkasski Shura szólaltatta meg. Sosztakovics nevét ma már az egész világ is­meri, őt tartják az orosz szovjet legtehetségesebb zenei alkotóművészének. Leningrádban tanult, most harminc esztendős. Zongoraversenye érde­kes, ötletes, újszerű muzsika. Ha nem is hat ki­nyilatkoztatásszerűen, ha nem is mélyenszántó költői alkotás, de friss, közvetlen, színes, válto­zatos, elmés és főként igen hatásos. A legkülön­bözőbb elemekből szerkesztette a fiatal zene­szerző. Bachtól Stravinszki­ig úgyszólván minden kiváló muzsikus leadta benne névjegyét, az egész mégis ereditnek hat és szórakoztató a szó leg­jobb értelmében. Tonalítás és atonalitás, széles dallamok és vad jazz-ritmika, puritánkodó líra és virtusoskodó csillogás jól megférnek benne egymás mellett s a mű áthidalhatatlan ellentétei­ben, helyenkint kaotikus hangtömegeiben mint­ha korunk tükröződnék. De korántsem kaotikus zene ez! Formás, jól hangzó, elegáns. A közön­ség tapsviharral fogadta. Az est szólistája: Cser­kasski Shura a múlt héten mutatkozott be a budapesti közönségnek, mégpedig nem minden­napi sikerrel. Fényes készségű, biztos zenei ér­zékű pianista, Sosztakovics kongeniális megszó­­laltatót talált benne. A hangverseny a Szentiván­­éji álom nyitányával kezdődött és az Eroica szimfóniával ért véget. Vaszy Viktor vezényelt 1- 1'• Hevesi Sándor jobban van A Fasor-szanatóriumban Ádám profesz­­szor Hevesi Sándort m­egoperálta. Az ope­ráció sikerült s a beteg állapotáról ma a szanatóriumtól a következő felvilágosítást kaptuk: — Hevesi­­méltósága az éjszakát, bár megszakításokkal, de jól töltötte. Láza csökkenőben van, közérzete kielégítő. A koncert rendezései: Lucienne Delforge, zongoraest holnap. Dolmányt, zongoraest csütörtökön. Z. 8. Zongorabérlet I. est. Olcsó bérletek! Czóbel Liza—Bergeest táncest 5-én Z. fél 9. Szólók, duettek. Haydée Morril és Willy Frenzl táncmatinéja 8-án Belvárosi Színházban. Ady-est 8-ári Z. fél 9. Móricz Zsigmond, Bulla Elma, Péchy Blanka, Kéthy Eszter, Fellegi Teri, Kornis Kató, Ascher, Beregi, Somló. Jegyek 1—5 P. Yesehl Nimura II. táncestje 9-én. Hsán Kay-val (Zencak. 8.) nagyszerű új mű­sorral. Első estjük teljesen zsúfolva volt. Jegyek 1—6 P. A kultuszminiszter hozzájárult Somlay Artúr szerződésének felbontásához A döntésről ma vagy holnap értesítik Németh Antal igazgatót Somlay Artúr és a Nemzeti Színház ismert­­ afférja döntő pontra jutott. Mint illetékes­­ helyről értesülünk, a kultuszminiszter Né­­f­meth­ Antal előterjesztésére hozzájárult Somo­­­lay Artúr nemzetiszínházi szerződésének fel- s bontásához. A hozzájárulásnak azonban fel­tételei vannak. A kultuszminiszter szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy az állammal szemben fennálló összes ügyeit haladéktalanul rendezze, különben nem engedheti ki őt a Nemzeti Színház kötelékéből. A beavatottak tudják, hogy ezek alatt a «rendezetlen ügyek" alatt azokat a nagyösszegű előlegeket kell érteni, amelyeket Somlay Artúr nemzetiszínházi tag­sága alatt az állam kasszájából felvett. Somlay Artúrnak a Nemzeti Színházban évi 14.000 pengős fizetése volt. Erre a fize-­­ tésre 4400 pengő előleget vett fel. A kultusz- ■ minisztérium most ezt a 4400 pengőt akarja­­ visszakapni Somlay Artúrtól és ebben az eset-­­­ben kiengedi a Nemzeti Színház kötelékéből. * Minthogy­, a beavatottak tudomása szerint, Somlay Artúr magánvagyona nem teszi lehe­tővé ennek az összegnek a visszafizetését. Somlaynak, ha más színházhoz akar szer­ződni, úgy ennek a színháznak az igazgatóját kell megkérnie arra, hogy fizesse ki tartozásait. A kultuszminisztérium a döntésről ma, vagy holnap értesíti hivatalosan Németh An­tal igazgatót. A Nemzeti Színházban már megtörténtek a szükséges intézkedések Somlay Artúr távozá­sával kapcsolatban. Somlay helyettesítése nem okoz sok gondot a színháznak. Klasszikus szerepe csak egy van: a Bánk bán Tiborca, erre pedig számos más színész is alkalmas a Nemzeti Színházban. A modern darabok közül az Ifj. Horváth Pál esetleges reprize alkalmából szintén talál a színház helyettesítőt, úgyszintén az Athéni Timon felújításakor is. A most előkészületben lévő Andai-vígjátékban Somlay szerepét Góth Sándor veszi át. Nemecsek Ernő Dán Etelkáról Neve: Dán Etelka. Foglalkozása: színésznő, kora huszonegy éves, illetősége Budapest, a Szín­­művészeti Akadémia növendéke volt. Jelenleg a Royal Színház színpadán színrekerült Molnár— Hevesi színjátékban, a Pál­ utcai fiúk­ban játssza Nemecsek szerepét. A három felvonás alatt ren­geteg nyiltszini tapsot kap s a felvonások végez­tével hangos tapsok között szólítja őt a függöny elé a közönség. A Nemzeti Színház színpadán tűnt fel, amikor mint előkészítős — három hete volt még csak az akadémia tagja — A nők ba­­rátjá­ban Odry Árpád ajánlására eljátszotta Bal­­bine szerepét. Aki nem tudja, hogy Dán Etelka, közvetlen közelről is Nemecseknek nézi. Magáról nem sze­ret beszélni. Szégyenlős és pirulós. És pesti bár­ban még sohasem volt. Pezsgőt nem ivott. Bort is csak nagynéha, odahaza, vasárnap délelőttön­ként, szódával, a családi asztal körül, amelynek főhelyén édesapja, a mérnök úr ül. — Tőle tanultam a pontosságot — mondja Dán Etelka... Az Andrássy­ úti Színházban játszott két esz­tendővel ezelőtt Zilahy Lajos Tizenkettedik óra című darabjában. Egy béna kislányt alakí­­tott. Hevesi Sándor jelen volt az egyik előadá­son és így szólott hozzá a szünetben: «Etelka! Én most belekezdtem Molnár Pál­ utcai Bakjá­nak dramatizálásába. Akárhol megy a darab, te játszod Nemecsek szerepét!...» — A színészi pályán — mondja Dán Etelka —, amely nekem éppen olyan keserves volt, mint másoknak, annak ellenére is, hogy már előkészítő koromban a Nemzeti Színház szín­padán játszottam, ettől az időtől kezdve a Ne­mecsek lett az álmom. Megvásároltam a Pál utcai fiúk című regényt és megtanultam kívül­ről. Úgy, ahogy van, az egészet. Bárhol elkezd­heti bárki, én fújom tovább. Két hosszú esz­tendőn keresztül Nemecsek lett az én hozzám­nőtt ikertestvérem. Úgy éreztem, hogy ketten vagyunk: Nemecsek és­ én. Ketten gondolkoz­tunk a Pál­ utcai fiúkról, amely most testet öl­tött... Nagy szerep, nehéz szerep. Mindig mondom nem kis büszkeséggel: "Gyerek legyen a talpán, aki eljátssza...* Amikor Molnár Fe­renc megjelent a Royal Színház próbáján, a vízbeesési jelenet után odajött hozzám, meg­rázta a kezemet és így szólott: «Amikor a re­gényt irtam­, pontosan ilyennek képzeltem el Nemecseket. Nagyon jól van, fiam» — szólott és nekem még ma is az az érzésem, nem tudta, hogy lány vagyok ... — Magánélete? — Otthon vagyok egész nap. Olvasok. Tanu­lok. Varrók. Hímezek. Horgolok. Beszélek né­metül és franciául. Most A Pál­ utcai fiúk­at, a színdarabot franciára fordítom. Talán sikerül elhelyezni Franciaországban a darabot az én fordítói nevem alatt. Nem volna rossz: „A Pál­­utcai fiúk, Molnár—Hevesi darabja, Dán Etelka fordításában.“ A házimunkák nem engednek sehova. Nem voltam még bárban ... Ma külön­ben örömnapom van. Leszerződtem a Vígszín­házhoz. Mától kezdve ez a címem: „Dán Etelka, a Vígszínház tagja.“ És Nemecsek szabó fia, Nemecsek Ernő, szürke, kopottas ruhájában a csengetyűszóra indul a füvészkertbe, ahol néhány perc múlva már fölmászik a fára, hogy kihallgassa a Vörös­­ingesek haditervét, amelyet a Pál­ utcai fiúk ellen forralnak a grund elleni támadásra. Németh Mária és Csóka Béla Pécsett A pécsi Nemzeti Színházban holnapután, csütörtökön, díszes külsőségek között nyílik meg az operaszezon a Trubadúr­ral, amelynek különös érdekessége, hogy Leonórát Németh Mária, Luna grófot pedig Csóka Béla énekli, sőt a zenekart is budapesti karmester, Komor Vilmos vezényli. Bemutatták az Aratást Bécsben tegnap mutatták be a szakmai kö­zönség előtt Bolváry Géza részben Magyar­­országon készült, magyar miliőben játszódó új filmjét, az Aratást, amelynek főszerepét Paula Wessel­y játssza. Partnerei Rajnay Gábor, Som­lay Artúr és férje: Attila Hörbiger. A bécsi lapok a legnagyobb elragadtatással Írnak nem­csak Paula Wessely, de a magyar színészek játékáról és a magyar tájak szépségéről. Czobel Lisa táncestélyt ad Budapesten Czobel Bélának a Parisban élő magyar festő­művésznek Lisa leánya, aki, mint ismeretes, a Joss-balett első táncosnője volt és aki most a világhírű firenzei Sartorio-balett tagja, Budapes­ten, november 5-én este táncestélyt ad a Zene­­akadémián. Bartók, Kodály, Stravinszky és Mil­­haud muzsikájára fog táncolni a kitűnő táncos­nő, aki már bejárta egész Európát és minde­nütt nagy és lelkes sikereket aratott. A Hulló falevél mégis Budapesten kerül először színre Zerkovitz Béla zeneszerzői jubileumára Szege­den akarták megtartani ősbemutatóját a Hulló falevél című Zerkovitz-slágerekből összeállított új operettnek. Ez a terv most megváltozott és az operett minden valószínűség szerint Budapesten kerül majd színre a Városi Színház színpadán. Dempsey volt az első esküdtje a »Január 16-án éjjel« newyorki bemutatójának A Royal Színház 7-én, szombaton este mutatja be a Január 16-án éjjel című amerikai drámát, amely Newyorkban került először a közönség elé. Mint ismeretes, a darabban — amerikai mintára —­ részt vesz a közönség is, s a közön­­ségből kisorsolt tizenkét esküdt mond ítéletet arról, hogy a bíróság elé került állítlagos gyil­kos bűnös-e vagy sem. A premier Amerikában nagy port vert fel, amennyiben a bemutatóétól adáson a közönség közül elsőnek Jack Demp­­sey, az ökölvívás világbajnoka jelentkezett es­­­kü­dtnek. Fel is vette a három dollár esküdtdíjat. Volt egy előadás, amelynek John Fritz Patrick, a híres amerikai ezredes volt az esküdtje, egy­ alkalommal Ed­y Gulbertson jelentkezett, mint más alkalommal Amerika nagy színésze, Barry S­moore állott fel a közönség sorai között azzal, hogy föl akar menni a színpadra játszani. A­ newyorki előadáson az ügyészt Edmund Breesen játszotta, aki szerepétől eltérően, a legelképzel­­hetetlenebb vádakkal illette az állítólagos gyil­­kost, hogy az esküdteket a bűnösség kimondás­­ára bírja rá. Az egyik alkalommal a színház­ nézőterén ült Amerika egyik leghíresebb bün­ tetőjogásza, aki fölállott a nézőtéren és hatol* mas beszédben utasította vissza az ügyész „ko* holt“ vádjait. Erre a színész-ügyész, Edmund­ Breese a rivalda lámpái elé lépett és a közön­ségnek töredelmesen bevallotta, hogy elragadta­ az ambíciója, eltért a szövegtől és azon volt, hogy ékesszólásáért, ha mindjárt a „vádlott ro­­vására is",­­ tapsot kapjon. A kormányzóné akciójára énekel »A szerelmes királynő* Alpár Gitta legutóbb Brodszky «.A szerelmes királynő­ című operettjének két legszebb számát lemezre énekelte. A Pátria-hanglemezgyár most ezeknek a lemezeknek egy részét — 200 gondos­­an kiválogatott példányt — a kormányzók­a akciójára ajánlotta fel oly módon, hogy ezek­­nek teljes bolti ára a nyomorenyhítő akciónak jut. Ezek a lemezek különleges borítékban kés­zülnek eladásra és minden egyes példányt autós gramjával lát el a művésznő. Alpár Gittának egyébként ezek az első magyar szövegű felvé­­telei. j Külföldről hazatérve minden este és d. u. várjuk, nb. látogatását ADY BURGER SUSOGÓ ávéház­­ Andrássy­ ut 36 Meddig marad Darvas Lili Budapesten Darvas Lili a szezon nagy részére a Vígszíni házhoz szerződött. Az Erzsébet, az elérhetetlen­ asszony­ban már játszik, Fodor László új das rabjában pedig játszani fog. Azután Bécsből megy, ahol két darabban lép majd fel, azután újból visszajön Budapestre, ahol a Vígszínház­­ban folytatja vendégfellépteit. A menetrend a legfontosabb olvasmány az Operaházban Régen volt már akkora vendégjárás az Operán házban, mint amilyen e hét végén kezdődik és csak december első napjaiban fejeződik be. Svéd Sándor, Huszka Rózsi, Németh Mária, •­# a magyar sztárok, — Lauri Volpi, Maria Gentilei — az olasz opera büszkeségei, — annyi vendég, hogy két előadásra a Városi Színházba is jut be­­lőlü­k. A vendégjárás részletes programja a kö­­vetkező: Svéd Sándor, november 6. Tosca, no­­vember 8. Álarcosbál, november 19 A sevillai borbély, november 19. Don Juan, Huszka Rózsi, november 7. A bolygó hollandi, november 10. Walkür, november 14. Sába királynője, Németh Mária, november 8. Álarcosbál, november 15. Norma, november 20. Trubadúr, november 25. A1 zsidónő, december 1. Aida, december 4. Turandot­ Városi Színház, november 13. Rigoletto, Lauri Volpi és Maria Gentila felléptével, november 17. Aida, Lauri Volpi, Németh Mária és Svéd Sárn­dor felléptével. A sok művész érkezése és indul­­ása nem kis gondot okoz a próbarend összeállí­­tásában és ezért nem túlzás az az állítás, hogy a ritkán látott nagy vendégjárás idejében a me­­­­netrend a legfontosabb olvasmány az Operai­­­házban.

Next

/
Thumbnails
Contents