Esti Kurir, 1936. november (14. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-04 / 253. szám

BAJOR GIZI, dr. Germán Tiborné uzson­nát adott azoknak a színésznőknek tisztele­tére, akiknek oruos a férjük. Az asztalfőn a háziasszony, Bajor Gizi mellett a legfiatalabb orvosmenyecske, Bulla Elma ült. ♦ EGYIK SZÍNHAZUNKBAN az igazgatónak tegnap este jelentették, hogy teli ház van. — Egy lélek sem fér be már a nézőtérre mondotta a főjegyszedő. — Vannak ismert emberek is? — érdeklő­dött az igazgató. — Igen, — hangzott a válasz — itt i>an Huszár Pufi ur is. — Akkor azért uan tele a színház — szó­lott a direktor. A KEDVES KIS SZÍNÉSZNŐ találkozik régi direktorával: — Direktorkám — mondja —-, képzeld csak, találkoztam a kritikussal, aki melegen és szívesen gratulált nekem ahhoz, hogy visszaszerződtem hozzád. Mire a direktor: — Ne ülj fel neki. Régi haragosom ... Zenekari est Hétfőn a Budapesti Hangversenyzenekar hang­versenyezett a Zeneművészeti Főiskolán. Az est eseménye Sosztakovics Dimitrij Dimitrievics zon­goraversenyének bemutatása volt. A koncertáló hangszert Cserkasski Shura szólaltatta meg. Sosztakovics nevét ma már az egész világ is­meri: őt tartják az orosz szovjet legtehetségesebb zenei alkotóművészének. Leningradban tanult, most harminc esztendős. Zongoraversenye érde­kes, ötletes, újszerű muzsika. Ha nem is hat ki­nyilatkoztatásszerűen, ha nem is mélyenszántó költői alkotás, de friss, közvetlen, színes, válto­zatos, elmés és főként igen hatásos. A legkülön­bözőbb elcmekbőt szerkesztette a fiatal zene­szerző. Bachtól Stravinszki-ig úgyszólván minden kiváló muzsikus leadta benne névjegyét, az egész mégis ereditnek hat és szórakoztató a szó leg­jobb értelmében. Tonalítás és atonalitás, széles dallamok és vad jazz-ritmika, puritánkodó líra és virtusoskodó csillogás jól megférnek benne egymás mellett s a mű áthidalhatatlan ellentétei­ben, helyenkint kaotikus hangtömegeiben mint­ha korunk tükröződnék. De korántsem kaotikus zene ez! Formás, jól hangzó, elegáns. A közön­ség tapsviharral fogadta. Az est szólistája: Cser­kasski Shura a múlt héten mutatkozott be a budapesti közönségnek, mégpedig nemminden­napi sikerrel. Fényes készségű, biztos zenei ér­zékű pianista, Sosztakovics kongeniális megszó­­laltatót talált benne. A hangverseny a Szentiván­­óji álom nyitányával kezdődött és az Eroica szimfóniával ért véget. Vaszg Viktor vezényelt f- «'• Hevesi Sándor jobban van A Fasor-szanatóriumban Ádám profesz­­szor Hevesi Sándort niegoperálta. Az ope­ráció sikerült s a beteg állapotáról ma a szanatóriumtól a következő felvilágosítást kaptuk: — Hevesi Öméltósága az éjszakát, bár megszakításokkal, de jól töltötte. Láza csökkenőben van, közérzete kielégítő. A Koncert rendezései: Lucienne Delforge, zongoraest holnap. Dolmányt, zongoraest csütörtökön. Z. 8. Zongorabérlet I. est. Ol(só bérletek! CzÓbel Liza—Bergeest táncest 5-én Z. fél 9. Szólók, duettek. Haydéc Morlnl és Willy FrönzI táncmatinéja 8-án Belvárosi Színházban. Ady-cst 8-ári Z. fél 9. Móricz Zsigmond, Bulla Elma, Pécby Blanka, Kcthy Eszter, Fellegi Teri, Kornis Kató, Ascher, Beregi, Somló. Jegyek 1—5 P. Yeiehl Nimura II. táncestje 9-én. Hsán Kay-val (Zencak. 8.) nagyszerű uj mű­sorral. Első estjük teljesen zsúfolva volt. Jegyek 1—6 P. A kultuszminiszter hozzájárult Somlay Artúr szerződésének felbontásához A döntésről ma vagy holnap értesítik Németh Antal igazgatót Somlay Artúr és a Nemzeti Színház ismert 1 afférja döntő pontra jutott. Mint illetékes I helyről értesülünk, a kultuszminiszter Né- f metli Antal előterjesztésére hozzájárult Som- | lay Artúr nemzetiszinházi szerződésének fel- I bontásához. A hozzájárulásnak azonban fel­tételei vannak. A kultuszminiszter szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy az állammal szemben fennálló összes ügyeit haladéktalanul rendezze, különben nem engedheti ki őt a Nemzeti Színház kötelékéből. A beavatottak tudják, hogy ezek alatt a «re»dezetlen ügyek* alatt azokat a nagyösszegü előlegeket kell érteni, amelyeket Scmlay Artúr nemzetiszinházi tag­sága alatt az állam kasszájából felvett. Somlay Artúrnak a Nemzeti Színházban évi 14.000 pengős fizetése volt. Erre a fize- | tűsre 4400 pengő előleget vett fel. A kultusz- ■ minisztérium most ezt a 4400 pengőt akarja I visszakapni Somlay Artúrtól és ebben az eset- 1 ben kiengedi a Nemzeti Színház kötelékéből. * Minthogy', a beavatottak tudomása szerint, Somlay Artúr magánvagyona nem teszi lehe­tővé ennek az összegnek a visszafizetését. Somlaynak, ha más színházhoz akar szer­ződni, úgy ennek a színháznak az igazgatóját kell megkérnie arra, hogy fizesse ki tartozásait. A kultuszminisztérium a döntésről ma, vagy holnap értesíti hivatalosan Németh An­tal igazgatót. A Nemzeti Színházban már megtörténtek a szükséges intézkedések Somlay Artúr távozá­sával kapcsolatban. Somlay helyettesítése nem okoz sok gondot a színháznak. Klasszikus szerepe csak egy van: a Bánk bán Tiborca, erre pedig számos más színész is alkalmas a Nemzeti Színházban. A modern darabok közül az Ifj. Horváth Pál esetleges reprize alkalmából szintén talál a színház helyettesitőt, úgyszintén az Athéni Timon felújításakor is. A most előkészületben lévő Andai-vigjátékban Somlay szerepét Góth Sándor veszi át. Nemecsek Ernő Dán Etelkáról Neve: Dán Etelka. Foglalkozása: színésznő, kora huszonegyéves, illetősége Budapest, a Szin­­művészeti Akadémia növendéke volt. Jelenleg a Royal Színház színpadán szinrekerült Molnár— Hevesi színjátékban, a Pál-ulcai fiuk-bán játssza Nemecsek szerepét. A három felvonás alatt ren­geteg nyiltszini tapsot kap s a felvonások végez­tével hangos tapsok között szólítja őt a függöny elé a közönség. A Nemzeti Színház színpadán tűnt fel, amikor mint előkészítős — három hete volt még csak az akadémia tagja — A nők ba­­rátjá-bán Odrg Árpád ajánlására eljátszotta Bal­­bine szerepét. Aki nem tudja, hogy Dán Etelka, közvetlen közelről is Nemecseknek nézi. Magáról nem sze­ret beszélni. Szégyenlős és pirulós. És pesti bár­ban még sohasem volt. Pezsgőt nem ivott. Bort is csak nagynéha, odahaza, vasárnap délelőttön­ként, szódával, a családi asztal körül, amelynek főhelyén édesapja, a mérnök ur ül. — Tőle tanultam a pontosságot — mondja Dán Etelka... Az Andrássy-uti Színházban játszott két esz­tendővel ezelőtt Zilahg Lajos Tizenkettedik óra című darabjában. Egy béna kislányt ajaki­­tett. Hevesi Sándor jelen volt az egyik előadá­son és igy szólott hozzá a szünetben: «Etelka! Én most belekezdtem Molnár Pál-utcai Bakjá­nak dramatizálásába. Akárhol megy a darab, te játszod Nemecsek szerepét!.,,» — A színészi pályán — mondja Dán Etelka —, amely nekem éppen olyan keserves volt, mint másoknak, annak ellenére is, hogy már előkészítő koromban a Nemzeti Színház szín­padán játszottam, ettől az időtől kezdve a Ne­mecsek lett az álmom. Megvásároltam a Pál utcai fiuk című regényt és megtanultam kívül­ről. Úgy, ahogy van, az egészet. Bárhol elkezd heti bárki, én fújom tovább. Két hosszú esz­tendőn keresztül Nemecsek lett az én hozzám­nőtt ikertestvérem. Úgy éreztem, hogy ketten vagyunk: Nemecsek és. én. Ketten gondolkoz­tunk a Pál-utcai fiukról, amely most testet öl­tött... Nagy szerep, nehéz szerep. Mindig mondom nem kis büszkeséggel: 'Gyerek legyen a talpán, aki eljátssza...* Amikor Molnár Fe­renc megjelent a Royal Színház próbáján, a vizbeesési jelenet után odajött hozzám, meg­rázta a kezemet és igy szólott: «Amikor a re­gényt irtani, pontosan ilyennek képzeltem el Nemecseket. Nagyon jól van, fiam» — szólott és nekem még ma is az az érzésem, nem tudta, hogy lány vagyok ... — Magánélete? — Otthon vagyok egész nap. Olvasok. Tanu­lok. Varrók. Hímezek. Horgolok. Beszélek né­metül és franciául. Most A Pál-utcai fluk-at, a színdarabot franciára fordítom. Talán sikerül elhelyezni Franciaországban a darabot az én fordítói nevem alatt. Nem volna rossz: „A Pál­­utcai fiuk, Molnár—Hevesi darabja, Dán Etelka fordításában.“ A házimunkák nem engednek sehova. Nem voltam még bárban ... Ma külön­ben örömnapom van. Leszerződtem a Vígszín­házhoz. Mától kezdve ez a címem: „Dán Etelka, a Vígszínház tagja.“ És Nemecsek szabó fia, Nemecsek Ernő, szürke, kopottas ruhájában a csengetyüszóra indul a füvészkertbe, ahol néhány perc múlva már fölmászik a fára, hogy kihallgassa a Vörös­­ingesek haditervét, amelyet a Pál-utcai fiuk ellen forralnak a grund elleni támadásra. Németh Mária és Csóka Béla Pécsett A pécsi Nemzeti Színházban holnapután, csütörtökön, díszes külsőségek között nyílik meg az operaszezon a Trubadúr-ral, amelynek különös érdekessége, hogy Leonórát Németh Mária, Luna grófot pedig Csóka Béla énekli, sőt a zenekart is budapesti karmester: Komor Vilmos vezényli. Bemutatták az Aratást Becsben tegnap mutatták be a szakmai kö­zönség előtt Bolvárg Géza részben Magyar­­országon készült, magyar miliőben játszódó uj filmjét, az Aratást, amelynek főszerepét Paula Wesse’.y játssza. Partnerei Rajnay Gábor, Som­lay Artúr és férje: Attila Hörbiger. A bécsi lapok a legnagyobb elragadtatással Írnak nem­csak Paula Wessely, de a magyar színészek játékáról és a magyar tájak szépségéről. Czobel Lisa táncestélyt ad Budapesten Czobel Bélának a Parisban élő magyar festő­művésznek Lisa leánya, aki, mint ismeretes, a Joss-balelt első táncosnője volt és aki most a világhírű firenzei Saríorio-balctt tagja, Budapes­ten, november 5-én este táncestétyt ad a Zene­­akadémián. Bartók, Kodály, Stravinszky cs Mil­­haud muzsikájára fog táncolni a kitűnő táncos­nő, aki már bejárta egész Európát és minde­nütt nagy és lelkes sikereket aratott. A Hulló falevél mégis Budapesten kerül először színre Zerkovit: Béla zeneszerzői jubileumára Szege­den akarták megtartani ősbemutatóját a Hulló falevél című Zerkovitz-slágerekből összeállított uj operettnek. Ez a terv most megváltozott és az operett minden valószínűség szerint Budapesten kerül majd színre a Városi Színház színpadán. Dempsey volt az első esküdtj# a »Január 16-án éjjel« newyorki bemutatójának A Royal Színház 7-én, szombaton este mutatja be a Január 16-án éjjel cimü amerikai drámát, amely Newyorkban került először a közönség elé. Mint ismeretes, a darabban — amerikai mintára —- résztvesz a közönség is, s a közön* ségből kisorsolt tizenkét esküdt mond ítéletet arról, hogy a bíróság elé került állitiagos gyiU kos bünös-e vagy sem. A premier Amerikában nagy port vert fel, amennyiben a bemutatóétól adáson a közönség közül elsőnek Jack Demp* sey, az ökölvívás világbajnoka jelentkezett es-> kiidtnek. Fel is vette a három dollár esküdtdijat. Volt egy előadás, amelynek John Fritz Patrick, a híres amerikai ezredes volt az esküdtje, egyj alkalommal Etly Gulbertson jelentkezett, mijj más alkalommal Amerika nagy színésze, Barrg* moore állott fel a közönség sorai között azzal, hogy föl akar menni a színpadra játszani. A1 newyorki előadáson az ügyészt Edmund Breese5 játszotta, aki szerepétől eltérően, a legelképzel* hctetlenebb vádakkal illette az állítólagos gyil* kost, hogy az esküdteket a bűnösség kimondás sára bírja rá. Az egyik alkalommal a színház; nézőterén ült Amerika egyik leghíresebb bűn* tetőjogásza, aki fölállott a nézőtéren és hatol* más beszédben utasitotta vissza az ügyész „ko* holt“ vádjait. Erre a szinész-ügyész, Edmun<1 Breese a rivalda lámpái elé lépett és a közöm ségnek töredelmesen bevallotta, hogy elragadta: az ambíciója, eltért a szövegtől és azon voltj hogy ékesszólásáért, ha mindjárt a „vádlott ro* vására is", — tapsot kapjon. Akormányzóné akciójára énekel »A szerelmes királynő* Alpár Gitta legutóbb Brodszky «.4 szerelmei királynő> cimü operettjének két legszebb számát lemezre énekelle. A Pátria-hanglemezgyár mosí ezeknek a lemezeknek egy részét — 200 gondos san kiválogatott példányt — a kormányzóira akciójára ajánlotta fel oly módon, hogy ezek* nek teljes bolti ára a nyomorenyhitő akciónak jut. Ezek a lemezek különleges borítékban kés rülnek eladásra és minden egyes példányt autós gramjával lát el a művésznő. Alpár Gittának egyébként ezek az első magyar szövegű felvés telei. j Külföldről hazatérve minden este és d. u. várjuk, nb. látogatását ADY BURGER SUSOGÓ ávéház j Andrássy-ut 36 Meddig marad Darvas Lili Budapesten Darvas Lili a szezon nagy részére a Vigszíns házhoz szerződött. Az Erzsébet, az elérhetetlcr\ asszony-ban már játszik, Fodor László uj das rabjában pedig játszani fog. Azután Bécsbtj megy, ahol két darabban lép majd fel, azután újból visszajön Budapestre, ahol a Vígszínház' bán folytatja vcndégfellépteit. A menetrend a legfontosabb olvasmány az Operaházban Régen volt már akkora vendégjárás az Operán házban, mint amilyen e hét végén kezdődik éá csak december első napjaiban fejeződik be. Svéd Sándor, Huszka Rózsi, Németh Mária, •-# a magyar sztárok, — Lauri Volpi, Maria Gcntilei — az olasz opera büszkeségei, — annyi vendég^ hogy két előadásra a Városi Szinházba is jut be* lőliik. A vendégjárás részletes programja a kos vetkező: Svéd Sándor: november 6. Tosca, no* vember 8. Álarcosbál, november 19 A sevillai borbély, november 19. Don Juan. Huszka Rózsii november 7. A bolygó hollandi, november 10, Walkür, november 14. Sába királynője. Németh Mária: november 8. Álarcosbál, november 15* Norma, november 20. Trubadúr, november 25. A1 zsidónö, december 1. Aida, december 4. Turandot^ Városi Színház: november 13. Rigoletto, Lauri Volpi és Maria Gentila felléptével, november 17, Aida, Lauri Volpi, Németh Mária és Svéd Sárw dór felléptével. A sok művész érkezése és indus lása nem kis gondot okoz a próbarend összeállt* tásában és ezért nem túlzás az az állítás, hogy r ritkán látott nagy vendégjárás idejében a me* 1 netrend a legfontosabb olvasmány az Operai l házban. ■» 8 I, _----------- r-------------/í\fíKííttT^ --------- ------ —----------------------------------- 1936 XI. 4, SZERDA

Next

/
Thumbnails
Contents