Evangélikus Népiskola, 1889 (1. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomj­egyzék. Lap. Mit akarunk ? A szerkesztők............................................................................... 1 Üdvözlet. Sántha Károly........................................................................... . 3 Alsókáldi Káldy Gyula. Nagy Sándor................................................................4 A világtörténet két bizonyságtétele a vallásról. Bancsó Antal.....................6 A vallásoktatás prot. népiskoláinkban. Papp József..........................................10 A tananyag feldolgozása a falusi iskolában, tekintettel a rendetlen iskolázta­tásra Molnár Sándor.........................................................................................14 Az ének a népiskolában. Kriek Jenő.........................................................................16 Irodalmi művek a népiskolában. Sass János............................................................19 Templomban. Sántha, Károly....................................................................................21 Egy gyermek sírján. Vojtkó Bál . . . . ................................................22 Az egyetemes evang. egyház népiskolai szervezetei I. II. III. Kapp Gyula 22, 57, 152 Pálfy József élete és munkássága (képpel.) Rapp József...................... . 33 A­mire nekünk szükségünk van. Kurz Samu....................................................39 A vallásoktatásról. Bor­öcskei...................................................................................40 A magyar nyelv tanítása nem magyar ajkú iskolában. Rapp József ... 45 Hogyan kedveltessük meg a néppel az olvasást? Hajas Kálmán .... 51 Visszapillantás az elmúlt évre. Sass János..............................................................55 Rudolf trónörökös halálára. Zálmák Dénes..............................................................65 Az elhunyt királyfiról......................................................................................... . 67 Vágyaim és óhajaim az elemi népiskolával szemben. Bognár Endre ... 68 Van Isten! H. Egyed Dávid....................................................................................70 Részletes tanmenet a bibliai történetek tanításához I. I­. Rapp József . 73, 114, 212 Márczius 15-dik­ének­ megünneplése a népiskolában. M. Nagy Bálint ... 77 'Márczius 15-dikére. Vojtkó Bál...................................................................................83 Vas­por. I. II. III. T. A.............................................................................84, 286, 346 Nekrolog. (Sipos János.) Bintér Sándor....................................................................87 Ecce homo ! Husvétkor. Költemények. Zábrák Dénes................................97, 98 A dunántúli ev. egyházkerület gyászünnepélye­s rendkívüli közgyűlése. Nagy Sándor...................................................................................................................98 Pali öcsémhez. I. II. Sass János............................................................... 100, 359

Next