Evangélikus Népiskola, 1901 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1901-01-01 / 1. szám

TARTALOM A dunántúli ág. h. evang. egyházkerület gyülekezeteinek s tanin­tézeteinek I Gyurász Ferencz...................................................... 1 A gyermek-isteni tiszteletről. Kapi Gyula...................................................... 7 Tarlózás. IV. Sass István....................................................... 11 Nohát csak nyugodtan! Bándy János........................................................... 14 TÁR­CZA. Testvéreim javáért. Sántha Károly . ........................................ H3 A kereszténység elterjedése s a kirá'*­ság megalakulása hazánkban......................................................................... K­i NYILTTÉR. Viszonválasz Nagys. Perlaky Elek kir. tan. gyüleke­zeti felügyelő úrnak. Bándy J................................................ 28 Iván bácsi üzenetei....................................................... 31 Vegyesek........................... 32 Szerkesztői üzenetek. Többeknek. Mindazoknak, kik szívesek voltak ezen új század­nyitó új év alkalmából jó kivánataik kifejezésével megtisztelni, e helyen mondok őszinte köszönetet, — és boldog új­évet! H. E. Pónik. A soproni ev. tanítóképző intézet gyakorló-iskolájának részletes tanmenetei megrendelhetők az igazgatóságnál, 80, illetőleg a postadíjat is számítva 90 fillér beküldése mellett. — B. V. Győr. Az ügy már úgyis el van intézve! — S. K. S.-Szt.-Lőrincz. A küldeményt köszönettel vettem. Részvéttel értesültem a súlyos csapásról. Isten óvjon benneteket! - S. I. Surd. A „tarlozás“ kérdését elintéztem, remélem megelégedésére. Az ígért közleményt szívesen várom.

Next