Evangélikus Népiskola, 1926 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám - Szerkesztői üzenetek

Szerkesztői üzenetek: BOLDOG ÚJÉVET! Visszhangul ezt üzenem mindazoknak a kedves kar­társaknak, akik ez újév mesgyéjén jó kivánságaikkal felkerestek. Régi magyar jó szokás szerint én is csak azt kívánom: adjon Isten három „b“-t, bort, búzát, békességet minden igaz magyarnak, minden magyar tanítónak! Hegyébe pedig egy nagy zsákra való jó egészséget! Mindezekhez még hajlíthatatlan akaratot, megingathatatlan hitet és rendületlen bizalmat s akkor gályánk dacolva a zúgó habokkal, bizonnyal csendes révben köt ki. Mint már jeleztem, a XXXII. évfolyam előfizetési árát mérsékelten emelni kellett. Országos egyesületünk múlt évi október 15-én tartott közgyűlésén a lap árát egész évre 60.000, félévre 30.000 koronában állapította meg. E helyen csak megismétlem kérelmemet, hogy lehetőleg egész OVT­ fizessenek elő, mivel ezáltal a lap kiadását megkönnyítjük. Több kor­társnak. Igen, olvastam az „Evangélikusok Lapja“ 1925 évi december 27-én megjelent számát, amely a zsinati bizottsághoz felterjesztett javaslatunkkal foglalkozik. Tárgyilagosan szól hozzá a cikkíró. Csak azon meg­állapításában téved, hogy mi igazságunk kifejezése mellett bizonyos mondatfor­dulatokkal fegyvert kovácsolunk jogaink kiterjesztésére. Szándékaink tiszták és becsületesek. Mi dolgozni akarunk forrón szeretett egyházunkért, — egyéb cél­jaink nincsenek. Ha azonban egyházunk bölcsesége kérelmeink teljesítése elől elzárkózik — (amit fel sem tételezhetünk) — akkor a cikkíróval mi is valljuk, hogy a mai átmeneti, kialakulatlan helyzet zsinattartásra és zsinati törvények alkotására nem alkalmas. Molnár János, Szarvas: A lapfenntartásra küldött 90.000 koronát kö­szönettel nyugtatom. Petter Viktor, Nagygyimót. 25.000 koronát lapfenntartásra és ugyan­annyit Kapi Gyula síremlékére vettem. Fogadja köszönetemet! Alexy Lajos, Cegléd. Az „Evangélikus Népiskoládnak szánt 100.000 koronát azzal a meghatott érzéssel könyveltem el, hogy nincs mitől tartanunk, míg olyan férfiak állanak zászlónk alá, amilyen Te is vagy ! Kapi Gyula síremlékére Szórády Dénes 100.000, Kiss Lajos 80.000, Koczor Kálmán 30.000 és Nagy Lajos, Alszopor 40.000 koro­nát küldött; ezzel az e célra begyűlt összeg 9,837.000 koronára szaporodott. Nagyon kérem a kedves kortársakat, küldjék be minél előbb határozataink értel­mében a fejenként megállapított 20.000 koronát és tartsanak felolvasásokat, gyer­mekelőadásokat vagy rendezzenek más valamit, amit a falu népe szívesen meg­hallgat s akkor hamarosan együtt lesz a megállapított összeg, mely szükséges a nagyhalotthoz méltó emlék létesítéséhez.

Next