Evangélikus Népiskola, 1935 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1-12. szám

REV 77 /2 98 Szerkesztői üzenetek. K. M., Győr. A cikket­ köszönöm. Várom az irodalmi tárgyat is. Hálás vagyok munkakészségedért, jókívánságaidért. A tervekről egyelőre főbb vonásokban a mai szám első cikkében tájékoztattak. Egyetértek veled abban, hogy folyóiratunkat sokoldalúvá kell ten­nünk. Ha a kezdet nehézségein túl leszünk, a torlódás is megszű­nik s nyugodtan megfontolhatjuk a tennivalókat. Egyébként a mun­katársakkal legközelebbi közgyűlésünk alkalmával megbeszélést óhajtok tartani s a végleges irány kialakítása akkor történhetik meg közmegelégedésre. A kéziratokat mindig a hónap 16-áig kérem, hogy a másik hónap 1-ére megjelenhessék a lap. További buzgó­­ságodat kérve, a Te áldáskívánásodat hasonlóval viszonozva üd­vözöllek. B. L., Balassagyarmat. Újévi, jókívánságaidat hálásan köszönöm. Borsody L., Őrimogyorósd. Köszönöm megemlékezésedet. Vitéz Szügyi K. Rákoskeresztúr. Hasonló jókívánságokkal vi­­szonzom megemlékezésedet D. Z., Nemeskolta. Fogadd üdvözletedért hasonló meleg áldás­kívánásomat! H. O., Sárszentlőrinc. Cikkedet még volt szerkesztőnk adta nyomdába az idő rövidsége miatt, így én nem is olvashattam el. Hosszúsága miatt csak részletekben közölhetjük. Várok mást is, rö­­videbbet! Munkatársainknak. Kérem, küldjék cikkeiket mindig a hónap 16-áig hozzám, hogy a következő hónap elsejére a lap mindig pon­tosan megjelenhessen. A februári szám közleményeit már most ké­rem! Az új esztendőre nekik munkakedvet, kitartást és Istentől áldást, boldog és békés napokat kívánok! K. J.­ Cegléd. A lap körül végbement változást volt szerkesz­tője illetékes helyen bejelentette, ami összesen 4 , 80 fill. költséggel járt. Kérem ezt részére elküldeni, L. J., Rajka. Megemlékezésteket köszönve, hasonló jókívánsá­gokkal viszonzom. Ludván S., Celldömölk. A cikk kissé későn jött, de azért helyet adtunk neki. Én az ominózus cikk fejtegetéseinek lényegét: a kül­detésről, a ,,hivatalá-nak eredetét, a jellegre vonatkozó elméleti s idegen szakmunka idézetére alapított állítást nem tartom veszedel­mesnek. Teória, ami éppen úgy nem csalhatatlan, mint minden emberi eredetű elgondolás, még ha a „Keresztyén Igazság“ közli is. Engem ez hidegen hagy s válaszomban csak az illetőnek azokat a helytelen és téves alapon nyugvó következtetéseit hibáztatom s igazítom helyre, amelyek a hibás kiindulásból eredtek. Megértem, hogy a rendkívül sok hozzám érkezett keserű panasz közt a Te ér­zékeny lelked sem tud oly könnyen megnyugodni, örülök annak, hogy e nyugtalanságból megszületett cikked, amely a közvélemény­nek ad hangot az én megértést kereső és e célból inkább engedé­keny hangot képviselő h­ivatalos válaszom mellett. Ne maradj nyu­godtan máskor sem! ■■­zeretettel üdvözöllek!

Next