Evangélikus Népiskola, 1936 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

j£l Új köntösben. Lapunk ezévi első száma új köntösben jelenik.'Jenek.s az olvasó előtt. Új esztendő küszöbén állunk. Amidőn további munkánkhoz irányt keresünk, választhatunk-e más szimbólikus jelvényt, mint amit a lap címlapján talál az olvasó ? Lapunk szelleme eddig is evan­gélikus volt és magyar. Ez marad továbbra is. Vallásos, jellemes, magyar evangélikus tanítónemzedék nevelése áll előttünk, mint a jövő útjának vezérlő csillaga. Ezt követeli lapunk múltja, küldetése, szerepe az evangélikus népoktatásügy terén. Valláserkölcsi és nem­zeti eszme, egyesületi, kari érdek, a körülöttünk hullámzó időszerű kérdések — egyaránt rányomják bélyegüket sajtónk munkaszervére. Ez a bélyeg nem lehet homályos, elmosódott, hanem tiszta, üde színekben kell ragyognia s jelképeznie, hogy élni akaró, munkás tanítói tábor kíván e sajtószerv hasábjain kérdéseivel foglalkozni, magának világnézetet, hivatása terén útegyengető tevékenységet kialakítani. Egy esztendő határkövénél megállva, visszatekintek lapunk — egyesületünk kebelében befutott — első esztendei pályájára. Fellapo­zom az évfordulón e hasábokon kibocsátott szózat szövegét és keresem a jövő felé vezető szálakat. Küzdelmeinket előre láttam, csalódásokra is el voltam készülve. Láttam azt is, hogy lesz vissz­hangja a kiáltó szónak. Kész voltam a csüggedést nem ismerő küz­delemre. Mindezt át kellett élnie lapunknak s vele együtt szerkesz­tőjének is. Amennyi volt a gond, mindig akadt annyi vigasztalást hozó, felemelő mozzanat is. Találkoztam sok nemes elhatározással, munkakészséggel, támogató, segítő, megértő jóérzéssel. Programmun­­kat nagy készséggel támogatta lelkes munkatársak serege. Múlt esztendei szózatunk nem volt hiábavaló : az úttörő munka alapját lerakta. Elindultunk s a Mindenható segítségével elérkeztünk az első esztendő határkövéhez. Hálámat kell nyilvánítanom a meg­értő munkatársak iránt s kérnem kell őket továbbra is, hogy buzgal­mukban meg ne lankadjanak. Nemes célok szolgálatában álljanak mellettem s törekvéseink mellett továbbra is. Kérem, hogy új munka­erők is álljanak táborunkba ! Kisebb megfigyelések, a gyakorlati élet szemlélése közt felmerülő jelenségek kritikai szemléje lehet az a műfaj, aminek munkálása az ifjabb tanítótestvérek számára is lehe­tőséget nyújt a munkábaállásra. Ilyen kisebb megfigyelések, mint megjegyzések tehetik még élénkebbé, rugalmasabbá lapunkat. Hírek beküldését is kérem az eddiginél nagyobb mértékben. Ami orszá­gos érdekű egyesületi életünkben, sőt nagyobb helyi jelentőségű mozzanatok is jussanak a közvélemény színe elé, kerüljenek köz­lésre lapunkban. Oly nagy területen vagyunk szétforgácsolva, hogy 'f3t­o­s ! k­or. KD/GOGUI * JtovmR 710238

Next