Evangélikus Népiskola, 1944 (50. évfolyam, 1-10. szám)

1944-01-01 / 1. szám

Kiadja: AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta. A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. — Előfizetési ára: egész évre 10 P, félévre 5 P. — A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, Sopron, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú csekkszámla), címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel járt. TARTALOM: Oldal D. báró Radvánszky Albert, D. Kapi Béla, Túróczy Zoltán, Fadgyas Aladár, Rozsondai Károly, Hamar Gyula, Krúg Lajos, Drózdy Gyula, Ormós Lajos, Lie. Dr. Karner Károly, Dr. Bánkúty Dezső, Molnár Oszkár, Kemény Lajos, Szabó József, Dr. Garai József, Dr. Sziklay János, Sátory Vilmos, Kuszák István, Benedek Vince, Boros Béla, Buti Sándor, Nitschinger János, Gerencsér József, Somogyi Béla meg­nyilatkozása .........- ...............................— ........— 1—20 Rosta Andris mikulása. Büki János -............... — -- 21 Az Evangélikus Népiskola megalapításának, fejlődésének rövid története. Kiadó-szerkesztő.­­.....................- -................ 22 Tanítói szemmel Oroszországban. Vincze Lajos — — 24 EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ: A húszesztendős Országos Evangélikus Tanítóegyesület ünnepi közgyűlése — -- -....................... ......... 29 Búcsúszó: Somogyi Béla — — — - - 30 Emlékezzünk. Szalontai András — — .................. 32 Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület rövid története. Somogyi Béla .................. - -............... 35 Kérelem minden év. magyar tanítóhoz. Kemény Péter, Wek­ler János — ......................... -......................­ 41 HÍREK............................. ............................................. ................... _ KÁNTORI ROVAT­­A Tamás-templom orgonája. Fodor Kálmán —­­ — 42 Egyházzenei krónika — -................­ — —............... — Folyóíratszemle — — ..........­­..............................­­ — Adakozzunk a Gyógyházra ! Gyógyházalapunk összege: 2338.70 P, a kemenesaljai egyház­­megyei tanítóegyesület gyűjtése: 963.62 P. A Gyógyházra szánt adományokat kérjük postautalványon Várkonyi Endre orsz. egye­sületi pénztárosunk címére: Budapest, I., Bécsi kapu-tér 9. sz. A­z adományokat lapunkban köszönettel nyugtázzuk.

Next