Farmacia, 1977 (Anul 25, nr. 1-4)

1977-01-01 / nr. 1

FN ATENŢIA AUTORILOR 1. Articolele se trimit în dublu exemplar, scrise la maşină la două rînduri, cu viza şi prin intermediul filialei U.S.S.M., pe adresa : Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale, pentru Redacţia revistelor, str. Progresului nr. 8, sectorul VII, Bucureşti. Autorii vor face corectarea dactilografierii materialului trimis. 2. Se va menţiona data comunicării lucrării în şedinţa Secţiei de specialitate a U.S.S.M. Artcolele vor purta în mod obligatoriu semnătura autorilor şi adresa lor exactă, pentru corespondenţă şi extrase. 3. După titlul articolului, autorii vor indica : numele exact şi prenumele în întregime, titluri ştiinţifice sau funcţia în specialitate, institutul, spitalul sau unitatea unde a fost realizată lucrarea, precum şi numele conducătorului instituţiei. 4. Articolele nu vor depăşi : a) 1 pagină dactilografiată pentru referate, cronici, dări de seamă ; b) 2 pagini dactilografiate pentru recenzii, tehnici, inovaţii şi istoria medicinei ; c) 4 pagini dactilografiate pentru fapte şi observaţii clinice, probleme de organizare, rapoarte asupra unor schimburi de experienţă ; d) 6 pagini dactilografiate pentru lucrări cu caracter experimental, articole originale ; e) 10 pagini dactilografiate pentru referate generale. In numărul de pagini prevăzut se include şi bibliografia. 5. Articolele orginale vor fi însoţite de un rezumat cu un text de maximum 10 rînduri, pe o pagină separată, avînd în titlu numele autorilor și titlul lucrării. Rezumatele vor cuprinde obiectul lucrării, rezultatele obţinute și concluziile. 6. Materialul iconografic, în două exemplare (în plicuri separate), va fi însoţit de un borderou cuprinzînd legenda imaginilor. Acest material va fi redus la un număr strict necesar pentru ilustrarea datelor cuprinse în articol. în textul articolului se va indica locul unde urmează a fi plasată fiecare imagine. Fotografiile vor purta pe verso numele revistei, numele primului autor şi titlul lucrării, înregistrările grafice, diagramele, schemele se recomandă a fi făcute cu tuş negru pe hîrtie de calc. Materialele vor cuprinde numai numărul strict nece­sar de tabele. 7. Bibliografia citată în text va cuprinde, pentru cărţi, tratate şi manuale : — numele autorilor cu iniţialele prenumelor ; — titlul cărţii în limba originală (fără prescurtări), editura, localitatea şi anul publicării ; ex. : CIUREZU T., TIMOFTE GEORGETA — Medicamente psihotrope, Ed. medicală, Bucureşti, 1973 ; iar pentru articole : — numele autorilor cu iniţialele prenumelor ; — titlul revistei în prescurtarea internaţională, anul apariţiei, nr. volumului, numerele primei şi ultimei pagini, separate printr-o liniuţă. Se recomandă ca citatele bibliografice, în afara monografiilor şi tratatelor clasice, să se refere la articole apărute în ultimii 5—10 ani, iar pentru referatele generale și articolele de actualitate la ultimii 5 ani. 8. Nu se acceptă lucrări care au mai fost tipărite sau trimise spre publicare altor reviste. 9. La articolele neacceptate pentru publicare, se restituie autorilor numai iconografia. 10. Redacţia va răspunde în timp util autorilor despre acceptarea, neaccep­­tarea sau necesitatea modificării articolului. 11. Autorii poartă întreaga răspundere pentru textele citate şi desenele reproduse. COLEGIUL DE REDACŢIE

Next