Fejér Megyei Hirlap, 1959. október (4. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-01 / 230. szám

T­­­ / * « Ú­Jág proletárjai egyesüljetek V­IV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM.­ÁRA: 60 FILLÉR. CSÜTÖRTÖK, 1939. OKTÓBER 1. Hruscsov elvtárs Pekingire érkezett — Meleg fogadtatás a kínai fővárosban — Peking (TASZSZ) Hruscsov, a Szovjet Minisztertanács elnöke, valamint Grom­iko külügyminiszter és A. Tupol­­jev, a kínai ünnepségeken részvevő szovjet párt- és kormányküldöttség további két tagja szerdán Pekingbe érkezett. A kínai főváros örömteljes és meleg fogad­tatásban részesítette Hruscsovot, a Szovjet Mi­nisztertanács elnökét, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkárát, a kínai ünnepségeken résztvevő szovjet párt- és kormányküldöttség vezetőjét. Hruscsovval együtt érkezett Gromiko külügyminiszter és A Tupoljev akadémikus. A repülőtéren Mao Ce-tung, a Kínai Kom­munista Párt Központi Bizottságának elnöke, Liu Sao-csi, a Kínai Népköztársaság elnöke, Szung Csing-ling és Tung Pi-vu, alelnökök, Cím Te, a kínai országos népi gyűlés állandó bizottságának elnöke, Csou En-laj, az állam­tanács elnöke, továbbá a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagjai, a kínai kormány tagjai, a demokratikus pártok és a társadalmi szervezetek vezetői, a népi felsza­badító hadsereg magasrangú tisztjei, a Kíná­ban élő nemzetiségek képviselői fogadták a szovjet vendégeket. Jelen voltak a szovjet párt­és kormányküldöttség már korábban Pekingbe érkezett tagjai, a szocialista országok párt- és kormányküldöttségeinek vezetői, köztük Dobi István, a magyar küldöttség vezetője, a testvéri kommunista- és munkáspártok küldöttségei, az ázsiai és afrikai országok kormányküldöttségei, a pekingi szovjet nagykövetség és más diplo­máciai képviseletek tagjai. A TU 114-es turbólökhajtásos repülőgépből kiszállva Hruscsov Mao Ce-tunggal, Liu Sao­­csivel, és Csou En-lajjal ellépett a díszszázad előtt, ezután Hruscsov Mao Ce-tunggal együtt felment a rend­lőtéren épített emelvényre és beszédet mondott. A Kínai Népköztársaságnak el kell foglalnia törvényes helyét az ENSZ-ben Kedves Mao Ce-tung elvtárs! Kedves Liu Sao-csi, Csu Te és Csou En-laj elvtársak! Kedves elvtársak, barátaim! Nagyon örülök, hogy meghí­vást kaptam, vegyek részt a Kí­nai Népköztársaság kikiáltása 10. évfordulójának ünnepségén. A Kínai Kommunista Párt, Mao Ce-tung elvtárs vezette Köz­ponti Bizottságának irányít­ásá­­val hatalmas sikereket ért el, amikor lelkesítette és szervezte népének harcát a forradalom győzelméért és gazdaságának fellendítéséért, az új szocialista alapon való felépítéséért. Mi örü­lünk az önök sikereinek és azt kívánjuk, hogy tovább haladja­nak a szocialista építés befeje­zése, a kommunizmus építése felé. Pártjaink együtt haladtak a legnehezebb pillanatok­ban. Együtt megyünk a nagy cél felé és együtt érünk el a kommunista társadalom építésének befejezéséhez. Ennek a célnak a megvalósítása sikerrel fogja koronázni a né­peknek a társadalom forradal­mi átalakításáért kifejtett kö­zös erőfeszítéseit. Közvetlen azután érkeztem önökhöz, hogy az Egyesült Álla­mokban tett utazásomról haza­tértem Moszkvába és szó sze­rint egyik repülőgépről a má­sikra ültem. Az Egyesült Álla­mokban találkoztam és beszél­getéseket folytattam vezető ál­lamférfiakkal, elsősorban Dwight Eisenhower elnökkel. Találkozásaink és beszélgeté­seink során a legőszintébb esz­mecserét folytattuk az összes megoldandó kérdésekről, hogy megteremtsük az együttműködés és békés együttélés légkörét és biztosíthassuk az egész világ békéjét. Amerikai utazásom, az Egye­sült Államok vezetőivel foly­tatott beszélgetéseim hasz­nosak voltak. Ezeknek a beszélgetéseknek kétségkívül hozzá kell járulniok az or­szágaink közti viszony javu­lásához és a nemzetközi fe­szültség enyhüléséhez. Mindent meg kell tennünk, hogy valóban l­ megtisztítsuk a nem­zetközi légkört és megteremtsük a népek barátságának feltéte­leit. Minden igyekezetünkkel rajta kell lennünk, hogy olyan helyzetet teremtsünk meg, amely biztosítja az egész világ béké­jét.­­ Az Egyesült Nemzetek köz­gyűlésén javaslatot terjesztet­tünk elő az általános és teljes le­szerelésről és a hatékony ellen­őrzés megteremtéséről. Ezek a javaslatok gyökeresen megvál­toztathatják a népek egymáshoz való viszonyát, ha kedvező vissz­hangra, megértésre és támoga­tásra találnak az összes államok részéről. A Szovjetunió, mint javas­latainkból is kitűnik, kész a leszerelés problémájának leg­­s­zélesebb körű megoldására, hogy valóban létrehozza va­lamennyi nép biztonságának feltételeit. Ezeknek a javaslatoknak a meg­valósítása után sem a kis népek­nek, sem a nagy népeknek nem kell támadástól tartaniuk, mert egy állam sem fog rendelkezni a támadáshoz szükséges eszkö­zökkel. Ezeknek a javaslatok­nak a megvalósítása nagy ered­mény lenne a népek számára, valamint a béke biztosítása és a baráti viszonyok légkörének megteremtése szempontjából. Konkrét biztosíték lenne a békés együttélésre, az országok közöt­ti baráti kapcsolatok fejleszté­sére, a gazdasági, kulturális és egyéb irányú együttműködés megteremtésének gyakorlati megvalósulására. A népeknek er­re van szükségük.­­ A szovjet kormány többször is kijelentette és én magam az ENSZ közgyűlésén mondott be­szédemben újból megerősítettem, hogy az Egyesült Nemzetek Szer­vezete nem lehet valóban a nemzetközi együttműködés egyetemes szerve, e nemzet­közi kérdések rendezésének teljesen hatékony eszköze, ha hiányzik tagjai közül egy olyan nagyhatalom, mint a Kínai Népköztársaság. A közgyűlésen kijelentettem, hogy már régen eljött az ideje, hogy eltávolítsák az Egyesült S­emzetek Szervezetéből a reak­ciós Kína hulláját, Csang Kaj­­sek klikkjének képviselőjét. Az Egyesült Nemzetek Szervezeté­ben a nagy szocialista Kínának el kell foglalnia a maga törvényes helyét. Bárhogy ellenezzék is ezt a reakciós erők, ez meg fog tör­­énni, az igazságnak diadalmas­­kodnia kell. , Kedves barátaim! A Kínai­­ Népköztársaság fővárosába, Pe­­i­kingbe érkezve hadd tolmácsol-­j­am az SZKP Központi Bizott­sága, a szovjet kormány, az­­ egész szovjet nép és a magam szívélyes testvéri üdvözletét a testvéri Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a népi Kína kormányának, az egész nagy kínai népnek. Éljen a Kínai Népköztársaság amely a marxizmus—leninizmus zászlaja alatt biztosan halad a szocializmus győzelme felé! Éljen a Szovjetunió és a Kí­nai Népköztársaság nagy népei­nek örök és megbonthatatlan ba­rátsága! Éljen a hatalmas szo­cialista tábor,,a­­világ békéjének ledönthetetlen bástyája! * Hruscsov beszédét többször is viharos taps szakította félbe. A beszéd elhangzása után a szovjet párt- és kormányküldött­ség vezetője gépkocsiba ült és Mao Ce-tunggal, Liu Sao-csivel és Csu Te-vel együtt a városba hajtatott. A világsajtó rámutat: Hruscsov amerikai útja a békés együttélés gondolatának győzelme volt Moszkva (TASZSZ) jének nagyszerű távlata ugyanú­gi kapcsolatok kiépítése előtti A megelégedés és a reménység úgy uralni fogja a politikai küz- különösen az ázsiai, az afrikai és anyja csendül ki mindazokból hőteret, mint Hruscsov, aki az a latin-amerikai országok köz az állásfoglalásokból, vélemé­ elmúlt tizenkét napban minden­ zött­­nyékből, nyilatkozatokból, ame­­ki mást háttérbe szorított.’* A Times of Karachi írja, hogy lyekben a világ politikusai, tár- A világsajtó rámutat, hogy a látogatás eredményeképpen­sadalmi szervezetei, sajtóorga- Hruscsov utazása a békés együtt- „a béke reményei ma erősebbek, numai Hruscsov amerikai útját, éles gondolatának győzelme volt, mint valaha.” A lap szerint első­­az Egyesült Államokban folyta­ Mint a berlini Der Morgen meg­­rendű jelentőségű, hogy Hris­­tott tárgyalásainak eredményeit állapítja, ezzel az utazással meg­ csok és Eisenhower egyetértett a kommentárják. kezdődhet a bizalmon alapuló leszerelési probléma megoldása­ Az Egyesült Államok Kommu- együttműködés új korszaka. A nők sürgősségében és fontossá­­nista Pártjának végrehajtó bi- kapuk zárva maradnak — írja a gában­­zottsága kedden kiadott nyilatko­­lat — és a népek remélik, hogy A pekingi Renmin Ribao vo­­zatában rámutatott, hogy Hius- Camp David a béke végleges tércikkében megállapítja, hogy csov amerikai látogatása segített biztosításához vezető út kiinduló a látogatás eredményeképpen a az amerikaiak millióinak jobban "állomása volt. Szovjetunió békés külpolitikája­megértem a Szovjetunió békés Az ázsiai és afrikai országok­nak elvei elterjedtek az ameri­­kai politikáját, a szocialista rend­ sajtója elsősorban az új szovjet kaiak milliói között. Ezer természetét és a Szovjetunió leszerelési javaslatok jelentése­ A varsói Zvole­t Warszawy rá­­szocialiste építésének történelmi gét domborítja ki Hruscsov mutat, hogy Hruscsov amerikai jelentőségű eredményeit. A vég- amerikai útjával kapcsolatban. A látogatása annak a politikának behajtó bizottság nyilatkozata Delhiben megjelenő Hindustan diadala, amelyet népe nevében ugyanakkor felhívja a figyelmet című lap írja, hogy ha minden immár évek óta folytat. A láto­­az amerikai kormányban, az ország már ma elfogadná az ál­­gatás­ előtt — folytatja a lap — amerikai külügyminisztériumban, talános és teljes leszerelési jó­ a szovjet tudósok kozmikus­ai­­a hadügyminisztériumban és a­vaslatot, a háború mindörökre a­dat építettek a Föld és a Hold két vezető pártban még mindig múltba tűnne, s csillagászati esz­ között. A Szovjetunió Miniszter­­megtalálható­ befolyásos, de szegeket lehetne az emberiség tanácsának elnöke szintén hidat rosszindulatú körökre, amelyek életszínvonalának emelésére, a kezdett építeni a Szovjetunió és ragaszkodóik a csődöt vallott közoktatás és a közegészségügy az Egyesült Álamok között. Re­­eropolitikához, fejlesztésére fordítani, méljük, hogy a közeljövőben Stevenson az amerikai De- Az Indian Express .­a jóakarat már biztonsággal járhatunk ezen mokrata Párt tekintélyes politi- és az egészséges értelem diadala­ a hídon és hogy a nemzetközi kusa a New York Times hasáb- nak” nevezi Hruscsov amerikai barátság és egyetértés mind jam . ..remény­tkeltő életeinek” útjénak eredményeit. újabb­ hidjai épülnek világszer­nevezi Hruscsov amerikai látó- Az iraki békeharcosok nyilat- te, s megszabadítják az emberi* gatásat- t . o­kozata rámutat, hogy a szovjet­séget a viszálykodástól, a jegy-A New York Post rámutat, javaslatok megvalósítása meg­­verkezési hajszától és a háború­­hogy a „hidegháború meg­szán”- nyitja az utat a szabad gazdaság­tól. Megkezdték a szocialista munkabrigád verseny értékeléseket a Dunai Vasműben A Dunai Vasműben az év elején elsőként az Acélmű­ben és a Kokszolóműben in­dították el a szocialista mun­­kabrigád-cím elnyeréséért a versenyt. A Kokszolóm­őben fél éven keresztül a párt, a szakszervezet és a műszaki vezetés sok-sok támogatást adtak ahhoz, hogy a verseny­ben résztvevő brigádok szak­mailag és politikailag is fej­lődjenek. Külön tanfolyamo­kat szerveztek számukra, amelyeken legtöbben szor­galmasan tanultak. Gazdasági feladataiknak is példamuta­tóan megfeleltek. A félév elteltével első ízben kedden kezdték el a szocia­lista brigádverseny értékelé­sét. Ezen a napon a kemence­blokk három brigádja, az Áp­rilis 4, az ifjúsági és a Má­jus 1. brigád tagjai adtak száztot külön értékelő bizott­ság előtt szakmai és politikai fejlődésükről. Az üzem párt-, szakszervezeti és műszaki ve­zetői brigádonként elbeszél­gettek velük, amelynek során a brigádtagok szép fejlődésről tettek tanúbizonyságot. Több­ségük egyébként gazdasági téren is jól megállta a helyét, hiszen a kemence-üzem egész kollektívája becsülettel telje­sítette azt a pártkongreszusi felajánlást, hogy a korábbi 90 kamra helyett naponként 92 kamra kokszot termel, s ezzel kb. húsz-huszonöt ton­nával emelik a napi koksz­termelést. A többi öt brigád fejlődé­sének és munkájának értéke­lése után néhány napon be­lül közzéteszik az értékelő bizottság döntését, melyek lesznek azok a brigádok, ame­lyek a Dunai Vasműben el­sőként viselhetik a kitüntető „szocialista munkabrigád” cí­met. Két „esőágyút“ is vásárolt a Sárbogárdi „Május 1“ Termelőszövetkezet A sárbogárdi „Május 1” Termelőszövetkezet dolgozó parasztjai minél jobban ki akarják használni a földjeik mentén húzódó Nádor csator­na vízét. Ezért, ahol csak le­hetséges, öntözéses gazdálko­dásra rendezkednek be. Nagy kiterjedésű rizsföldjeik mel­lett többszázholdas kertésze­tet fejlesztenek ki. Legutóbb kb. 400 000 forintos költség­gel két hordozható permete­ző berendezést vásároltak. Ezekkel a saját esőágyúkkal öntözik most is nagy kiterje­­désű spenót és karfiol táblái­kat, amelyek termését decem­berben viszik piacra. A termelőszövetkezet két saját és egy bérelt permetező berendezéssel 700 hold terü­letet öntöz, amelyből kb. 400 holdon kertészeti, 300 holdon pedig szántóföldi növényt ter­mesztenek. Kertészetükből nemcsak a fővárosi piacra szállítanak, de bőven­­üt ex­portra is. Befejezés előtt a silókukorica betakarítása Kereken 150 000 holdon ter­mesztettek hazánkban az idén fővetésű silókukoricát. Ezen­kívül nagy területeken vetet­tek silókukoricát a korán le­kerülő takarmányok, vagy gabonafélék után is. Orszá­gosan a fővetésű silókukori­cának 90 százalékát betakarí­tották­ A Földművelésügyi Minisz­tériumban értékelték a siló­­kukorica termesztés idei ta­pasztalatait. A szakemberek megállapították, hogy az új módszer szerint körülbelül 150 000 holdon termesztett és betakarított silókukorica 30 százalékkal több fehérjét és körülbelül 50 százalékkal több keményítőértéket adott hasznos területről, mintha a régi módszer szerint sűrű ku­koricát, csal­ama­gét termesz­tették volna. A számítások azt mutatják, hogy az idei silótakarmány-többlet — amit többnyire négyzetes fészkesen vetett és a csövek teljes­­viaszos érésekor betakarított, elraktározott silókukorica adott — legalább kétszáz mil­lió liter tej termeléséhez ele­gendő.

Next

/
Thumbnails
Contents