Fejér Megyei Hírlap, 1974. július (30. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-27 / 174. szám

Rádióműsor Kossuth rádió 8.40: A Lengyel Kultúra Hete. Epizódok a régi lengyel zene tör­ténetéből. 9.45: Operaáriák. 10.05: A Lengyel Kultúra Hete. Arckép­vázlat Adam Mickiewiczről. 10.50: Zenekari muzsika. 12.20: Zenei anyanyelvünk. 12.30: Magyarán szólva . . 12.45: Melódiakoktél. 14.05: Tézisek a nagyvárosról. I. 14.15: Kóruspódium. 14.25: Új Ze­nei Újság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: Slágermúzeum. 16.00: 168 óra. 17.30: A Lengyel Kultúra Hete. Lépcsők. Henrik Bardijewski rádiójátéka. 17.59: Schubert: VII. szimfónia. 19.25: Jelentés a Vívó-világbajnokság­­ról és a Tungsram Kupa vízi­labdatornáról. 19.35: Mi újság? 19.40: My fail Lady. 21.25: Sport, táncdal, könnyűzene. 21.29: Az Állami Népi Együttes felvételei­ből. 22.20: A beat kedvelőinek. 2­­.05: Századunk zenéjéből. 0.10: Melódiakoktél. Petőfi rádió 8.05: Radnai István: Honvéd­táborban. 8.11: Boross Jolán, Solti Károly és Zala Tóth Erzsé­­bet énekel. Bicskei Géza cimbal­­mozik. 9.03: Pompadour. Részle­tek Fali operettjéből. 9.44: Vála­szolunk hallgatóinknak. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: A Pikk dáma. Részletek Csaj­kovszkij operájából. 12.50: „Jel­képek erdején át”... 13.03: Hangszerszólók. 14.00: Naprafor­­gó. 14.50: Éneklő ifjúság. 15.00: Orvosok a mikrofon előtt. 15.16x: Mozart: D-dúr zongoraverseny. 15.27: Szerkesztőségi beszélgetés a Falurádióban. 16.05: Verbunko­sok, katonadalok. 16.28: A hét műsorából. 17.12: Sport, táncdal, könnyűzene. Közvetítés a Vívó­világbajnokságról. 18.10: Közkívá­natra. 19.18: Chopin: Négy bal­lada. 20.18: A főszerepben: Jussi Björling — VIII. 22.31: Népi zene­karok műsorából. 23.14: A Len­gyel Kultúra Hete. Tánczene Varsóból. 3. műsor 12.23: Zenekari muzsika. 14.00: Holnap közvetítjük... 14.20: A titkos házasság. Részletek Cima­­rosa operájából. 15.14: Kurtág György—Bálint István: Négy capriccio 15.25: Kapcsoljuk a c-os stúdiót. 16.50: Ötórai tea. 18.10: Don Juan kővendége. 18.47: Évfordulók nyomában. 19.17: Mo­zart összes szimfóniái — VI. 20.23: Art Blakey együttese ját­szik. 20.57: Ül lemezeinkből. 21.35: Rendezte: Rácz György. Televízióműsor BUDAPEST 9.30: Tizen Túliak Társasága. (Ism.) 10.20: parasztok. Reymont regényének magyarul beszélő, lengyel tv-filmváltozata. (Színes!) X. rész: Boryna halála. (Ism.) (18 éven felülieknek!) 11.10: A költő felel. 30 év magyar költészetének tárlata. III. rész: Mit rejt a tér­kép? (Ism.) 11.55: Szívesen hall­gattuk. '71 dalai. A Csehszlovák Televízió zenés filmje. 12.25: Kor­szerű háztáji. Riportműsor. (ism.) 14.57: Zenés ajándékkosár. Intervíziós átvétel az NDK Tele­vízió szórakoztató műsorából. 15 35: Nekem szülőhazám. Közve­títés Zánkáról és Csillebércről. 16.15: Hírek. 16.20: Reklámműsor. 16.30: Magyarország—Egyesült Államok vízilabdamérkőzés a Tungsram Kupáért. Közvetítés a Sportuszodából. 17.30: Beszélge­tés a Nagy csaták című francia filmsorozatról. A Műhely külön­kiadása. 18.00: Vívó VB. Párbaj­tőr csapatdöntő. (Színes!) Közve­títés Grenoble-ból. 19.05: A ka­csacsőrű emlős. Ausztrál rövid­­film. 19.15: Cicavízió. 19.30: Tv­­hiradó. 20.00: Az én kabarém. Kellér Dezső műsora. Különleges színészmúzeum II. 21.05: Balett­cipő. Kun Zsuzsa műsora In. összeállítás Harangozó Gyula koreográfiáiból. 22.00: Tv-híradó . 2 22.10: Greta Garbo sorozat. Színes fátyol. Magyarul beszélő, amerikai film. Osztrák tv I. 17.00: A kis ház. Gyermekmű­sor. 17.25: Senior klub (76.) 18.25: Jó éjszakát, gyerekek. 18.30: Kul­turális specialitások. 18.55: Show­­műsor. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: A Pö­venz­banda. Filmsorozat (3.) 21.20: Sporthírek. 21.50: Tv-híradó. 21.55: Éjszakai filmvetítés: Cor­doba. Osztrák tv II. 16.10: Az ONEDIN. Filmsorozat. 17.00: A cantervillei kísértet. Film Oscar Wilde regényéből. 18.30: mini MAX. 18.55: Zenei hírek. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Tudomá­nyos magazin. 20.15: A szép, kék Dunán. Tv-játék. 21.45: Tv-hír­adó. Jugoszláv tv 18.15: Sibenik: Gyermekfeszti­vál! (felvételről) 19.15: Mit csi­náljunk vasárnap — humoros adás. 20.30: Egy jugoszláv játék­film. 22.00: Találkozások — szó­rakoztató-zenei adás. 23.10: Ivo Lotka Kalinski: Matija Gubec. Opera. 2. műsor 20.30: Rosszakarók tv-dráma. 21.10: Dokumentumok az időben. 21.40: Hét tenger. Pozsonyi­ tv 3.30: Iránytű. 9.30: Ifjúsági tv­­játék. 10.30: Győzedelmes ver­seny. Szovjet film. (Ism.) 11.40: Tv-híradó. 11.50: Mezőgazdasági egyetem. 14.00: Kerékpárverseny. 17 50 : Vakáció Tüskeváron. Tv­­sorozat. 18.20: Vetélkedő-sorozat. 10 00­ Tv-híradó. 19.45: A nézők levelei fölött. 20.90: Az arany Buddha titka. Cseh film. 21.30: Tv-híradó. 21.45: Kis revű. 21.55: Sporteredmények. 2. műsor 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-hír­adó 19.30: A tenger titka. 20.00: Televarieté. 21.25: Dalok. 21.40: Hírek. II szerkesztőség postájából Olajfürdő — nyolcszázért! Úgy kezdődött, hogy nem akartam még új ruhát vá­sárolni, mert úgy véltem a „bejáró” még megfelel a célnak. A másik, amiért ha­logattam a vásárlást, a csa­ládi tanács döntése volt, mely szerint most fontosabb dolgokra kell az összespó­rolt pénz. De a „véletlen” segítségemre sietett. Július 17-én dél körül a fehérvári Rákóczi úton mentem a Népköztársaság út felé. A József Attila utcához köze­ledtem, amikor a járda mel­lett parkoló FD 64—29 for­galmi rendszámú ZIL döm­per indulni akart. Körülbe­lül a vezetőfülkével egy vo­nalba értem, amikor elin­dult. Ebben a pillanatban nagy pukkanást hallottam. Az autó hátsó kereke rá­ment egy olajat tartalmazó műanyag flakonra, és annak tartalma a lábamtól a fejem tetejéig elborított. Csak áll­tam és nem tudtam mitévő legyek. A gépkocsivezető pe­dig sebesen elszáguldott. Ezúton szeretnék „köszö­netet” mondani neki, mert akkor erre személyesen nem volt lehetőségem — és sze­retnék eldicsekedni a 800 fo­rintos új ruhámmal is. H. M. Nagyobb rendet A Fejér megyei Hírlapban már többször jelent meg pa­nasz a fehérvári Béke tér, elsősorban pedig a kenyér­bolt és a tejbolt környéké­nek tisztántartásával kap­csolatban. A lakók több alkalommal írtak a KÖJÁL-nak, határo­zat is történt az ügyben. De ez mit sem változtatott a környék arculatán. Az ott lakó gyermekek kiborítják a hulladékgyűjtő edényeket, s mindenfelé szétszóródik a már­ összegyűjtött szemét. A gondozott park, amely pihe­nést, felüdülést jelentene, papírral, s különböző hulla­dékkal teleszórt útjaival, ágyásaival elriasztja a láto­gatókat. A parkőr sem győzi egyedül a „takarítást”. Az a véleményem, ha ismét ren­det szeretnénk a Béke téren látni és tapasztalni, a Szol­gáltató Vállalat szemétgyűj­tő kocsijának is sűrűbben kellene idejárnia, és a szülők is gyakrabban utána nézhet­nének a parkban játszó cse­metéiknek. K. M. Székesfehérvár Hét a gyermeknapra Az úttörőmunka nem lát­ványos, hivatalos ünnepé­lyek, események sokaságából­­ áll. Elsősorban mindenna­pos nevelő munka a gyer­mekek igényének, érdeklő­désének kielégítése. Ennek tudatában határozták el a község politikai és társadal­mi vezetői, a csapatotthon építését. A több mint száz négyzet­­méter alapterületű, négy he­lyiségből álló új épület ter­veit Varga Imre, a Fejér megyei Beruházási Vállalat dolgozója készítette el társa­dalmi munkában. A 260 ezer forint összegű beruházás megvalósításához a község lakossága is hozzájárult. Tettrekész apukák jelent­keztek felhívásukra, akik munkájukkal támogatják a kezdeményezést. A VOLÁN 14. sz. Vállalat Petőfi Sándor aranykoszorús szocialista brigádja is felajánlotta, hogy 200 óra társadalmi munkát vállal az építkezésen. Szíve­sen kötnének hasonló meg­állapodást más vállalatokkal is. A csapatotthon építését felszabadulásunk 30.­ évfor­dulója és a XI. pártkong­resszusra történő felkészülés jegyében ez év őszén kezdik meg és 1975-ben szeretnék átadni a pajtásoknak. Bíró Árpád Kálóz, Béke tér 8. mg na­aa Köszönöm a segítséget Kilencéves kisfiammal baleset történt július 13-án az esti órákban. Gyorsan or­­voshoz kellett vinnem. A közelben tartózkodó AT 72—21 forgalmi rendszámú gépkocsi vezetőjét kértem meg, aki azonnal kórházba szállított a gyermekemmel együtt. Ezúton szeretnék köszöne­tet mondani az ismeretlen gépkocsivezetőnek, mert ak­kor még meg sem köszön­tem, úgy rohantam az orvos­hoz. Kovács László Székesfehérvár, Dl­ Münnich Stp. 27. Jól sikerült bemutatkozás Már 35 taggal büszkélked­het az abai „Röpülj páva” együttes. Vezetőjük és okta­tójuk Arany Sándorné peda­gógus, aki egyben a művelő­dési ház igazgatója. A tagok szorgalmasan gyakorolnál­, készülnek a fellépésekre. Dalaikat, táncaikat citeraszó kíséri. Az együttes három tagja — Lemner Lászlóné, Muzics István és Demes Sándor — nemrégiben Budapesten ver­senyzett a „Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésé­ért. Az eredményt, amit augusztusban közölnek, i­z­gatottan várják. Nagy megtiszteltetés volt az együttes számára a jú­lius 18-i vendégszereplés. Meghívást kaptak a velencei tanácstól, mely szerint este 8 órai kezdettel a Vörös­marty pincében léptek­ fel. A bemutatkozás jól sike­rült. K. L.-né Ottfelejtett törmelék A múlt év májusa óta he­ver a járdán, a fehérvári Schönherz Zoltán u. 36. szá­mú ház bontásánál keletke­zett téglatörmelék. Azóta nem lehet a járdán közle­kedni. Nagyon forgalmas az utca, s felnőttek, gyerekek egyaránt kénytelenek az út­testen közlekedni, ami sok baleset előidézője lehet. Nem beszélve az esős idők­ről, amikor az ott elhaladó gépjárművek sárral fröcskö­lik le a járdáról „leszorult” gyalogosokat. Szeretnénk, ha minél előbb elszállítanák a járdát elzáró törmeléket. Merényi Gotthárdné Székesfehérvár,­­ Schonherz Z. u. 24. Társadalmi összefogással Jenő községben a lakos­ság segítségével megkezdték az óvoda építését. Ez ideig nem volt a községben óvoda, így érthető, hogy a jenőiek már nagyon várják a szep­tember elsejére tervezett megnyitót. Reméljük, igyekezetük si­kerrel jár, mert már az első napon olyan nagymértékű segítséget nyújtottak, hogy a két hétre tervezett munkát el is végezék. Az ütemezés szerint ezen a héten min­dennap 15—20 ember dol­gozik az építkezésen. A társadalmi összefogás szép példáját mutatja, hogy nemcsak azok vesznek részt benne, akik közvetlenül is érdekeltek, hanem idősek és fiatalok egyaránt. A tanács vezetői és a tagok szintén önkéntesen vállalt munkával járultak hozzá az óvoda épí­téséhez. Cs. Gy. Szegedi kirándulás A Velencei-tó környéke ÁFÉSZ szakszervezeti bi­zottsága kétnapos kirándu­lást szervezett. Az áfész­­dolgozók és hozzátartozóik augusztus 3-án Kecskeméttel ismerkednek, 4-én Szegedre utaz­nakk, ahol a délelőttöt városnézéssel töltik, este pe­dig megtekintik a szabad­téri színpadon a „Hattyúk tava” című balett előadást. Mohai János Gárdony Kirándulás Veszprémbe Veszprémbe látogattak jú­lius 16-án az abai óvodások. Szabó Tiborné óvónő vezeté­sével a szomszédos állami gazdaság autóbuszán tették meg az utat. Elkísérte az apróságokat három óvónő, két dajka és a szakácsnő is. A szabadban töltött órák után jól esett az óvodából hozott tízórai. A városnézés során megtekin­tették az állatkertet, amely a leendő 42 első osztályos kis­fiú és kislány számára nagy élményt nyújtott. A jól sikerült kirándulás után, a késő délutáni órák­ban indultak vissza a gyere­kek. Kiss Lászlóné Aba, Kálvin u. 10. Gáz van ? Mindenütt csökkenteni igyekeznek a munkaidőt, legutóbb a kereskedelemben történt ilyen intézkedés. Csak éppen annak a táblács­kánál­ nem akar csökkenni a „munkaideje”, amely a zámolyi gázcseretelep bejá­ratán függ, nap mint nap ez olvasható rajta: GÁZ NINCS! Pedig úgy gondo­lom, „munkatársa”, a GÁZ VAN! feliratú tábla szívesen vállalna helyette „munkát”. A fogyasztók érdekében. Hetente általában két al­kalommal szállítanak gázt, de ez a mennyiség gyorsan elfogy. Sokszor 4—5 napot kell az újabb cserére várni. Van akinek ez nem okoz gondot, hiszen ott áll a kamrában a tartalék palack. De mit tegyen az, akinek még nincs. Várjon éhesen és türelmesen?! Igen, éhesen, mert gáz nélkül a tűzhelyen nem lehet főzni. Tudom, hogy nehéz meg­oldást találni, hiszen más községekben is van ilyen probléma, de azért tenni kellene valamit. Vagy sű­rűbben szállítani, vagy a cseretelepet bővíteni. Reménykedünk, hogy mi­nél hamarabb létrejön az „őrségváltás” a két tábla között, és csak azt olvashat­juk a cseretelep kapuján: GÁZ VAN! Sándor László Zámoly Válaszol az illetékes Ki kaphat vizet a vezetékről? Sárbogárd II., Tanácsköz­társaság út 122. szám alatt lakom férjemmel és kis­gyermekemmel. Házunk előtt húzódik a törpevízmű vezetéke, de a nagyközségi tanács nem ad engedélyt a víz bekötésére. A vizet csak az utcában lakó két vezető beosztású személy vezethette be laká­sába. Kérem adjanak taná­csot, hogyan intézzem el én is a bekötést? Mindketten dolgozunk, este pedig nagy szükségünk lenne a folyó­vízre, főként a 9 hónapos kisgyermek miatt. Hadobás Gyuláné A Nagyközségi Tanács az üggyel kapcsolatban az alábbiakban válaszolt: Sárbogárdnak, a miklósi részen még nincs vízműtár­sulata, ebből következően le­hetőség sem a víz bekötését illetően. Sárbogárd és Sárszentmik­­lós egyesítése előtt szervez­tük meg a sárbogárdi terü­letre a vízmű­társulatot és ennek hálózata csak folya­matosan épülhet ki. A sárszentmiklósi 100 fé­rőhelyes óvodát ellátó artézi kút 1965 körül használhatat­lanná vált, és a szomszéd község segítségére sietve, a vízellátást csak úgy lehetett megoldani, hogy a sárbogár­di vízvezetékből egy mini­mális átmérőjű nyomóveze­téket fektettünk le az óvo­dáig. Ez látja el ideiglenesen az óvodát, az iskolát és a napközi otthont is ví­­zel. Ez a vezeték — megismét­lem — ideiglenes jelleggel működik és minimális átmé­rőjű, amely a lakosság ré­széről felmerült igények ki­elégítésére alkalmatlan — nem utolsósorban a rendel­kezésre álló kutak teljesít­ménye miatt is. Különleges elbírálás alap­ján, kivételes méltánylást érdemlő okokból kapta meg a vízbekötési jogot a sárbo­gárdi törpevízmű főkönyve­lője és a felügyelő bizottság egy tagja. Lakosság részére a víz be­vezetése csak az V. ötéves terv elején megalakuló Sár­bogárd II. Vízmű Társulat létrejötte után lehetséges. Fekete László a nagyközségi tanács vb szakig, szerv, vezetője A szerkesztőség részéről csak annyit szeretnénk meg­jegyezni, hogy a panasszal kapcsolatos válasz teljes mértékben elfogadható és kielégítő. Egyet azonban nem lehet szó nélkül hagy­ni: azt, hogy senkivel nem lehetett volna kivételt tenni. Hibás palackok Több bakonycsernyei pa­lackos gázfogyasztó nevében fordulok Önökhöz, mivel a helyi gázcseretelep vezetőjé­nél eddig minden esetben eredménytelen volt a pana­szuk. Sérelmezzük, hogy gyak­ran hibás palackokat ka­punk, vagy beragad a szelep, vagy engedi a gázt. Idő, fá­radság újra elmenni és ki­cserélni, ahol még bosszúsá­gunkat csak tetézi, hogy 2 kilogramm súlyhiány után teljes áron cserélik ki új pa­lackra. Az elmúlt öt hét alatt hatszor bandukolhat­tam vissza a telepre és fi­zethettem az újért. Szeretnénk, ha műszaki­lag kifogástalan palackokat hoznának forgalomba. Walczer József Bakonycsernye, Béke telep 7. A Dél-dunántúli Gázgyár­tó és Szolgáltató Vállalat a bejelentés alapján vizsgála­tot indított, melyről az aláb­biakban tájékoztatta szer­kesztőségünket : „A panaszos felesége sze­rint a férje tévesen infor­málta a szerkesztőséget, mi­szerint „az elmúlt öt hét­ alatt hatszor bandukolhat­tam vissza a telepre”. Waltzerné szerint az el­múlt időszakban háromszor cseréltek hibás palackot. Az első alkalommal nem kellett fizetni, a második és har­madik alkalommal a csere­telepvezető — mivel a pa­lackot egy-egy hét után vitték vissza, félig használt állapotban — az esetet gya­núsnak találta és a palacko­kat nem cserélte ki ingyen. Mivel a töltőüzemből a jövőben is kikerülhet szelep­hibás palack, kérjük a pana­szost, hogy ilyen esetben azonnal vigye vissza a csere­telepre és ott a vezető — az eddig szokásos módon — ingyen kicseréli a hibás pa­lackot, és azt a töltőüzembe visszaküldi.” Poór József gazdasági vezető r Építkezés — vállalati támogatással Évek óta­ segítenek a vállalatok, az üzemel­­és az intézmé­nyek dolgozóik lakásépítési gondjainak megoldásában. Ha­sonló a helyzet a dunaújvárosi 26-os Építőipari Vállalatnál is. A dolgozók, közöttük jelentős számban a fiatalok, mind nagyobb mértékben veszik igénybe a vállalat segítségét. Az elmúlt három hónapban harminc dolgozó kapott anyagi támogatást családi ház építéséhez, vagy szövetkezeti lakás vásárlásához. „ Gubacsi Gyula Dunaújváros

Next

/
Thumbnails
Contents