Fejér Megyei Hírlap, 1999. augusztus (44. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-07 / 183. szám

1999. augusztus 7., SZOMBAT KRÓNIKA A bauxitbányászat fél évszázada Pénteken indították el Kincsesbányáról, a Bitó II. aknából az Aj­kai Timföldgyárba az utolsó bauxitszállítmányt és ezzel gyakor­latilag befejeződött a térségben a bányaművelés. A bányafelha­gyást követően megkezdődik a környék rehabilitációja, aminek végén az eredetihez hasonló állapotot kívánnak elérni. Az iszkaszentgyörgyi bauxit fele­dezése a második világhá­ború idejére esik, bár a Kincses­dűlő kútjaiban már korábban is találtak vörös földet és a 20-as években ezt a területet már ismerte Balás Jenő geológus is, felfedezőjének mégis Povolnik Mihály gazdálkodót tartják. Po­volnik bemutatott egy mintát a Budapesti Bányakapitánysá­gon, s az felszólította a kizáróla­gos kutatási joggal rendelkező Aluérc vállalatot a kutatás meg­indítására. Mivel a gánti bánya a fokozódó német igényeket nem tudta teljesíteni, az Aluérc elha­tározta a termelés mielőbbi megindítását. A külfejtéses bánya a Kin­csesbánya nevet kapta, ebből származik az 1966-ban önálló községgé fejlődött Kincsesbá­nya neve. 1942­ és '43-ban már két külfejtéses bánya is műkö­dött a térségben. 1946-ban meg­alakult a Magyar Szovjet Bauxit Alumínium Rt., a Műszobai és a termelés újraindítása mellett megkezdődött a fejlesztés is. A részvénytársaság 1954-ben megszűnt és megalakult az Isz­kaszentgyörgyi Bauxitbánya. Az ötvenes évek második fe­lében a művelési mélység növe­kedése, a bányatüzek gyakorisá­ga és a mind súlyosabb karszt­vízveszély miatt a termelés erő­sen visszaesett. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre nehezebb geológiai feltételek mellett csak a termelés nagyfokú koncentrá­lásával és teljes gépesítésével lehet eredményeket elérni. E fejlődés szervezett kereteit te­remtette meg az 1958-ban meg­alakult Fejér Megyei Bauxitbá­nya Vállalat. Ezt követően újabb bányák nyíltak, mint az Iszka II., a József III., a Rákhegy II., valamint a Bitó II. 1990 január 1-jével a Fejér Megyei Bauxitbánya Vállalatot összevonták a Bakonyi Bauxit­bánya Vállalattal. A gazdasági élet változása miatt, az 1994-es mélypontot követően további racionális lépésekre volt szük­ség. Megtörtént a HUNGALU Rt. privatizációja, amit 1996- ban a Bakonyi Bauxitbánya Kft. privatizációja követett. A mű­szaki fejlődés mellett nagy fel­adatot jelentett a megváltozott gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodás, meg kellett ta­nulni és alkalmazni kellett azt, hogy csak piacképes, eladható bauxit termelhető ki. így sike­rült elérni, hogy kifejezetten jó paraméterekkel rendelkező bau­xit került felszínre. A kilencvenes évektől a ter­melés mennyiségi-minőségi és gazdasági eredményeinek javí­tását a már megvalósult fejlesz­tések alkalmazásával, illetve a folyamatosan ismétlődő szerve­zeti korszerűsítéssel érte el az üzem. A bányászat nem csak a külső környezetre, de a környező tele­pülésekre is nagy hatással volt, főleg az infrastruktúra fejleszté­sében. A termelésről annyit, hogy 1943 és 1999 között 25 millió tonna baxitot bányásztak Kincsesbányán, pintér István A robbantómester a Maszobal-nál is dolgozott Az asztalt elborítják a pa­pírok. Az egyik azt tanúsítja, hogy idősebb Bencze Miklós mikor kezdett dolgozni a ma Fejér Megyei Bauxitbá­nyának nevezett cégnél. A másik könyvecske­­ ezt egyszerűen ellopta Miklós bácsi a munkahelyéről, ezért már csak nem jár büntetés! - a robbantásokról szóló napló, amely 1976-ról, az utolsó munkában töltött évről regél: mennyi gyutacsot használ­tak, mennyi patron fogyott egy-egy robbantásnál. - Régen volt, ki emlékszik már azokra az időkre ponto­san - Miklós bácsi legyint a múltra a kincsesbányai ház­ban és nem titkolja, nem min­dig volt ilyen elesett. Bosz­szantja is eleget ez a kénytelen­­ségből elfogadott helyzet. Az öregség nagy úr, nem mozog úgy a kéz, a láb, ahogyan ak­kor, amikor 1943-ban dolgoz­ni kezdett a bauxitbányánál. Lapátolt annak rendje és mód­ja szerint az Erdélyből érkezett fiatalember, aki dolgozott Ko­lozsváron, Nagybányán, majd kikötött és letelepedett Kin­csesbányán. Akkoriban tizen­három, tizenegy faluból jöttek az emberek munkáért a bá­nyába. Ötvenkettőben Ma­gyar-Szovjet Bauxit Alumíni­um Rt. volt a cég neve, innen a Maszobai rövidítés. - Nem is tudom ma hány helyről járnak ide az emberek, dehát bezár a bánya, vége a munkának - miközben meg­idézzük a múltat, előkerülnek a féltve őrzött emlékek. Köztük a Kossuth-díjról szóló oklevél és a kis bronzkoszorú, fel lehe­tett tenni a kabát hajtókájára, mégsem volt hivalkodó. — A díjat 1956-ban kaptam. Járt ve­le húszezer forint, nagy pénz volt az akkoriban. Sokat dol­goztam a föld alatt, de tanul­tam, voltam segédvájár, vájár, robbantómester. Etus néni, a feleség is em­lékszik még a munkatársakra, de a 3. csoportból - úgy tudják - már senki nem él. Meghalt Tóth István, Klempai István, Kis János, a nevek sorakoznak a kincsesi akna csoportnapló­jában. K. Bencze Miklós Lakás mind a hat családnak A hat, hajléktalan romacsa­lád ugyan már csütörtökön késő este visszaérkezett Zámolyra, az ideiglenes szállásukul szolgáló féltucatnyi faházon azonban még pénteken végezték az „utolsó simításokat” ahhoz, hogy azok beköltözhetők legye­nek. Az Országos Cigány Ön­­kormányzat (OCÖ) által vásá­rolt faházak mellé telepített két konténer alkotja a vizesblokkot. A későbbiekben pedig konyhát is kialakítanak egy harmadik konténerben - mondta el Babai János, az OCÖ helyszínen tar­tózkodó képviselője, aki úgy fo­galmazott: „a Holdra építettek létrát négy röpke nap leforgása alatt. Most már csak felmászni kell rajta”. A korábbiakhoz képest válto­zás az, hogy az OCÖ immáron mind a hat család végleges elhe­lyezését meg kívánja oldani: mindegyik családnak lakást szándékozik építeni a zámolyi Vasvári Pál utcában fekvő tágas telken. Az építkezést október elejére tervezi befejezni az OCÖ. A ki­vitelezéssel azt a céget bízzák meg, amely garantálni tudja, hogy eme határidőre felépíti a lakásokat - nyilatkozta lapunk­nak Babai János. Zámolyon augusztus 23-án falugyűlést tartanak. Farkas Flórián, az OCÖ elnöke kezde­ményezésére a gyűlés napirend­je újabb ponttal bővül: az elnök ezúttal személyesen ad tájékoz­tatást a község lakóinak az OCÖ elképzeléseiről, és válaszol a hajléktalan roma családok ügyé­vel kapcsolatos kérdésekre - tá­jékoztatott az OCÖ képviselője. B.K.L. mm Mennyit ér a mezőőr szava? Kezdetben való egy egészsé­ges és jó elképzelés a mezőgaz­dasági vagyonvédelem érdeké­ben, de mint nálunk rengeteg más dolog, pénz hiányában ez is lassanként „elaludt”, vagy leg­alábbis elaludni látszik. Konk­rétan a mezőőri szolgálatról van szó, mely néhol működik, több­nyire azonban nem, és a mező­­gazdasági szövetkezeteknek csak kis hányadában létezik. Boros László, a megyei tsz­­szövetség dolgozója ennek okát abban látja, hogy a mezőgazda­­sági szövetkezetek átalakulása miatt megváltoztak ennek jogi feltételei, s nincsenek meg en­nek pénzügyi fedezetei sem. Pedig az állam,­­ ha a mező­őri szolgálatot egy-egy helyi ön­­kormányzat állítja fel, konkrét pénzügyi támogatást is ad hoz­zá, nevezetesen az alkalmazott személyenként évente 260 ezer forintot. Majdnem körbe kellett autóz­nom a fél megyét, mire egy mű­ködőképes mezőőri szolgálatot találtam, nevezetesen a pusz­taegresi Hunyadi Mezőgazdasá­gi Szövetkezetben. Ahogy azonban megtudtam, három éve még itt is jobban nézett ki ez a dolog, mert a vagyonőrök akkor összesen heten voltak. Hármó­jukat a szövetkezet alkalmazta, három főt a sárbogárdi önkor­mányzat adott a „jövedelempót­lósok”, magyarán munkanélkü­liek közül, s hozzájuk csatlako­zott szerződés értelmében a he­lyi határban működő Aranylód Vadásztársaság hivatásos vadá­sza is. Gálfi Mihály, a szövetkezet elnöke elmondta: a három ön­­kormányzati embert azóta visz­­szavezényeltek tőlük - ami tu­lajdonképpen érthető is, mert manapság minden épkézláb em­bert a belvízmentesítéshez ve­zényeltek - ám azóta ugrássze­rűen elszaporodtak a vagyon el­leni bűncselekmények, főleg a falopások. Nos, de tegyük górcső alá a mai helyzetet. A három plusz egy fő a vadőrrel ma is járja a ha­tárt, főnökük a szövetkezet nyugdíjasa, Varga Ferenc, aki egyébként vadász is, és saját sö­rétes puskáját, valamint távcsö­vét akasztja a nyakába, ha szol­gálatba megy. Rajta kívül vizs­gázott mezőőr - a szövetkezet sörétes lőfegyverével még a pusztaegresi Farkas Ferenc, és „amatőr”, azaz nem vizsgázott a sárhatvani Baki Pál, aki ugyan­csak nyugdíjas. Apropó, fegyver! Ez valóban csak a tudatlanok elriasztására szolgál, mert mezőőr viselője nem használhatja még „éles helyzetben” sem. Ha valakit raj­takap mondjuk kukoricalopá­son, azt igazoltathatja, felírhatja autójának rendszámát, majd pe­dig jelenti az esetet a szövetke­zet elnökének, aki megteszi a rendőrségnél a feljelentést. - Volt, hogy elkaptam egy orvhorgászt a szövetkezeti ha­lastavaknál hat kiló ponttyal a szákjában, amit elvettem tőle a horgászbottal együtt, bekísér­tem a rendőrőrsre, ahol elenged­ték, mert állítólag nem volt elég bizonyíték, és rajtam kívül nem volt más tanú - mondja Varga Ferenc. - Ekkor gondolkoztam el először, hogy van-e értelme annak, amit én nem túl sok fizet­ségért csinálok, és mondanom sem kell, hogy nem a legnépsze­rűbb foglalkozás a „pandúrko­dás.” Arra gondolok, hogy egy hatósági esküt tett embernek többet kéne érjen a szava, mint egy haltolvajnak. (gabnaig.) Az MTI-Press fotóján látható férfi nem mező­űr, de nem is ku­koricatolvaj. Nézelő­désével azonban egyben őrizhet is a táblán FEJÉR MEGYEI HÍRLAP . I RÖVIDEN Őszi terménybemutató Tordason, idén is Szeptember 10-13. kö­zött rendezik meg a már ha­gyományosnak számító őszi termény­bemutatót Torda­son. A helyi gazdák, a Fajta­kísérleti Állomás és a tsz kö­zös szervezésében megren­dezendő bemutatón idén a kistermelők terményeit nem csak a szakértő zsűri, de a lá­togatók szavazatai alapján is díjazni fogják. Etyekiek­­ magukról Egy tavasszal végzett he­lyi közvélemény-kutatás adatait közli az Etyeki Pol­gár legutóbbi száma. Kide­rült, hogy a községbeliek többsége szerint lakóhelyük legelőnyösebb vonzása a fő­városhoz való közelség. Sokan jelölték meg vonz­erőként a természeti adottsá­gokat, s többen az emberlép­tékű nagyságot. A hát­rányoknál elsősorban a közlekedési nehézségeket említették, főleg a bicskei és botpusztai buszjárat ritkasá­gát. Sokak szerint hátránya a falunak, hogy a megyehatá­ron fekszik, messze a megyeszékhelytől. Tizenöt százalékuk szerint a Buda­pesttel meglévő távolság is sok, kedvezőtlenül hat a te­lepülés fejlődési esélyeire. Tavaly csökkent a turizmus egyenlege A turizmus tavalyi egyen­lege 1,3 milliárd dollár volt, ami 9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál - derül ki a Központi Statiszti­kai Hivatal(KSH) összesíté­­séből. Az ágazat bevételei 2,504 milliárd dollárt, ki­adásai 1,205 milliárd dollárt tettek ki. A bevételek 3 szá­zalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. A KSH- összesítés rámutat: a Turisz­tikai Világszervezet adatai szerint tavaly világviszony­latban is csak igen csekély mértékben, 2 százalékkal nőttek az ágazat bevételei. A magyarországi kereskedel­mi szálláshelyeken tavaly összesen 5,4 millió vendég 17 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4, az éjszakáké 3 százalékos növekedést mutatott 1997- hez képest. Napfogyatkozás: változatlan termelés A munkaadók általában nem készülnek különleges intézkedésekkel az augusz­tus 11-i munkanapra, a nap­­­­fogyatkozás iránt tapasztal­ható fokozott várakozás nem befolyásolja a cégek szokásos tevékenységét. Az Ikarus munkatársa elmond­ta, hogy a dolgozók körében nagy érdeklődés tapasztal­ható a napfogyatkozás iránt, ám a megrendeléseket telje­síteni kell, így nincs lehető­­­­ség nagyobb arányú szabad­ságolásra. pénzváltó Székesfehérvár, Kossuth u. 12. (volt Árpád fürdő) Telefonszám: (22) 330-229. Pénznem 1 egységre Vétel Eladás RTS 18,25 18,55 CHF 156,10 160,20 DEM 128,50 130,80 ESP 1,5000 1,5550 GRD 0,7650 0,8050 ITL 0,1290 0,1335 SEK 28,3366 29,0466 USD 234,00 239,50 Érvényes: 1999. augusztus 7. Napközbeni árfolyamkorrekció lehetséges! Nyitva mindennap: 8-21 óráig. Internett: www.goldinfo.hu

Next