Felsőoktatási Szemle, 1985 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 1. szám

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE FÖLDIÁK GÁBOR FŐSZERKESZTŐ KAHULITS LÁSZLÓ HELYETTES FŐSZERKESZTŐ BERCZIK ÁRPÁD SZERKESZTŐSÉG: Budapest V., Szalay u. 10-14. Telefon: 530-600. Postafiók 27.­­ Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Dr. Pet­rus György igazgató. Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, Jó­zsef nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215 96 162 pénzforgalmi jelzőszámlára. Előfi­zetési díj: évi 156 Ft. Megjelenik havonta. A beküldött kéziratokat, rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Szedte a Nyomdaipari Fényszedő Üzem (847951/09) Petőfi Nyomda Kecskemét (85/50067) Felelős vezető: Ablaka István igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a szocialista országok felsőoktatási miniszteri XIV. konferenciájáról­­ Ladányi Andor: A felsőoktatási politika négy évti­zede (I.) 9 AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS KÉRDÉSEI Dr Nánási Pál: Új tudományos eredmények gya­korlati hasznosítása 22 Dr. Husti István: A hallgatók tudományos kutató­munkára nevelése 27 Dr. Makra Zsigmondné: A matematika felvételi vizsgák tapasztalatai 31 Dr. Madarász Sándor: A hallgatói közösség szere­pe az oktató és nevelő munkában és hatása az egyéni teljesítményre 35 Dr Bekker József: Az üzemgazdaságtan főiskolai tananyagának új elrendezése 41 Dr. Rukóber István: A gyakorlati oktatás szervezé­se a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán 45 Mezei Tibor — Dr. Nacsa János — Dr. Varga Vilmos: A gyakorlati oktatás célkitűzései és módszerei a géplaboratóriumi foglalkozásokon 50 Lukács Ottó: Zsebszámológépek oktatása a főis­kolán 55 VITAFÓRUM Dr. Forgács Iván: Hozzászólás egy cikkhez 59 Dr. Kávássy Sándor: Közbevetés 61 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉRŐL Dr. Horgosi Ödön: Tudományos ülésszak Bulgária felszabadulásának 40. évfordulója emlékére 62 Dr. Scharnitzky Viktor: Műszaki főiskolai okta­tók tanácskozása 64

Next